Rada města Slatiňany na své 33. schůzi projednala

Rada města Slatiňany projednala na 33. schůzi 15. ledna 2024

 1. Rada města vyhlásila výběrové řízení pro poskytnutí půjček na rozšíření bytového fondu a zvelebení obytných budov z Fondu rozvoje bydlení města Slatiňany v roce 2024 a jmenovala komisi pro vyhodnocení žádostí o tyto půjčky. Termín pro podání žádostí je do 31. 3. 2024, podrobné informace lze nalézt na webu města.
 2. Rada města vydala vnitřní směrnici č.j. MěÚSl/SME/001/2024 pro tvorbu a čerpání sociálního fondu Města Slatiňany pro rok 2024. Sociální fond Města Slatiňany.
  1. Sociální fond je určen k zabezpečení sociálních, kulturních a dalších potřeb zaměstnanců zařazených do MěÚ Slatiňany.
 3. Rada města schválila rozdělení celkového limitu na dotace z rozpočtu města Slatiňany v rámci výdajů schváleného rozpočtu na rok 2024 ve výši 600000,- Kč:
  – 545 000,- Kč na činnost a ceny do soutěží pořizované příjemcem dotace
  – 15 000,- Kč poháry a čestné ceny se znakem města
  – 40 000,- Kč rezerva.
 4. Rada města schválila pacht části pozemku p.č. 131/1 o výměře 22 m2
  v kat. území Slatiňany, za účelem zřízení užitkové zahrádky a uzavření pachtovní smlouvy za pachtovné ve výši 3,- Kč/rok.
 5. Rada města neschválila zapojení se do „Projektu podpory intenzifikace tříděného odpadu“ nabízeného společností EKO-KOM, a. s. Na začátku roku 2024 společnost EKO-KOM zahájí „Projekt podpory intenzifikace tříděného sběru“. Do něj se mohou zapojit obce, které se rozhodly pro zpracování optimalizační studie za využití služeb odborníků nebo konzultačních
  a poradenských firem. Studii by platilo město, část nákladů by z projektu hradila společnost EKO-KOM, a. s.
 6. Rada města schválila uzavření Příkazní smlouvy s advokátkou Mgr. Libuší Němcovou, IČ 87403447, jejímž předmětem jsou zadavatelské činnosti pro výběr komunálního vozu pro město Slatiňany.
 7. Rada města pověřila MěÚ úpravou dopravního značení na parkovišti u nákupního střediska u kruhového objezdu ve Slatiňanech. Cílem úpravy formou parkoviště s parkovacím kotoučem bude zamezení celodenního parkování automobilů a tím uvolnění parkovacích míst pro dočasné parkování za účelem nákupů apod.

1

 1. rm_03324.pdf (slatinany.cz)[]

Odkaz: Ozvěny 3/2024

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.