Rada města Slatiňany na své 34. schůzi projednala

Rada města Slatiňany projednala na 34. schůzi 29. ledna 2024

 1. Rada města schválila uzavření Smlouvy o poskytování právních služeb s advokátkou Mgr. Libuší Němcovou, jejímž předmětem jsou právní služby pro město Slatiňany.
 2. Dále rada rozhodla o vypsání veřejné zakázky malého rozsahu spadající do III. kategorie s názvem „Oprava fasády ZUŠ Slatiňany,“ následně schválila zadávací dokumentaci pro uvedenou veřejnou zakázku a schválila seznam oslovených dodavatelů.
 3. Rada odložila projednání výkresu na stavební úpravy chodníků ul. 5. května ve Slatiňanech a projednání výkresu na chodník Škrovád od křižovatky „T“ ke křížku včetně veřejného osvětlení.
 4. Rada města vzala na vědomí stav majetku, závazků a pohledávek města Slatiňany k 31. 12. 2023 a schválila provedení inventur za rok 2023 a výsledky inventarizace majetku, závazků a pohledávek města Slatiňany k 31. 12. 2023.
 5. Rada města schválila: 1. závazné ukazatele na rok 2024 pro příspěvkovou organizaci Základní školu, Mateřskou školu, Školní jídelnu Slatiňany, Základní uměleckou školu Slatiňany
 6. Rada města rozhodla o uzavření smlouvy o zasílání varovných a výstražných zpráv prostřednictvím SMS s městem Chrudim. Tyto zprávy slouží k varování před případným živelným nebezpečím a zvyšují bezpečnost města Slatiňany a jeho občanů.
 7. Zasílání varovných a výstražných zpráv SMS na základě smlouvy s městem Chrudim funguje již od r. 2007.
 8. Rada města rozhodla o uzavření smlouvy o poskytnutí práv k užívání software KEO 4 na rozšíření licencí ekonomického systému pro město Slatiňany s firmou ALIS,
 9. Rada města schválila ceník vstupného a ceník pronájmu pro Interaktivní muzeum Švýcárna na rok 2024. Ceny zůstávají na úrovni z minulého roku.
 10. Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 13 v Domě s pečovatelskou službou Slatiňany, s účinností od 1. února 2024.
 11. Rada města vzala na vědomí vyhlášení částečného ředitelského volna Základní umělecké školy Slatiňany ve čtvrtek 8. února2024 a ve středu 21. února 2024.
 12. Rada města schválila přerušení provozu v MŠ Slatiňany o letních prázdninách v termínu od 22. 7. 2024 do 16. 8. 2024.
 13. Rada města schválila hroby č. 23/1/37, 23/1/38, 23/1/39 na veřejném pohřebišti ve Slatiňanech jako hroby historické. Jedná se o zanedbaná hrobová místa židovské rodiny Stránských. Po schválení těchto hrobových míst za historická bude rada města projednávat způsob opravy a další péče o tato hrobová místa.
 14. Rada města odložila projednání kácení 1 ks douglasky tisolisté na pozemku parc. č. 136/1 v katastrálním území Slatiňany. Rada města schválila kácení 4 ks ovocných dřevin na pozemcích parc. č. 580/3 a parc. č. 588/7 oba v katastrálním území Slatiňany a dále schválila kácení 5 ks náletových dřevin na pozemcích parc. č. 580/3 a parc. č. 588/7 v katastrálním území Slatiňany. Předmětné dřeviny jsou v havarijním stavu, na dřevinách se vyskytují dutiny, hniloba, jsou suché. V důsledku jejich zdravotního stavu dochází k jejich postupné destrukci. V případě náletových dřevin se jedná o jasany s obvody kmenů v rozmezí 20–47 cm. Rada města schválila kácení 2 ks topolu na pozemku parc. č. st. 260 v katastrálním území Kunčí za podmínky náhradní výsadby stejného druhu stromu a schválila odstranění náletových dřevin na pozemku parc. č. 173/1 v katastrálním území Kunčí v prostoru přítokového kanálu do rybníku Mazánek. Tyto 2 ks topolu jsou v havarijním stavu, dochází k pádu velkých větví, stromy jsou suché a provozně nebezpečné. Odstranění náletových dřevin na pozemku parc. č. 173/1 v katastrálním území Kunčí je nutné k zajištění bezproblémového a plynulého průtoku vod do rybníku Mazánek.
 15. Rada města pověřila Odbor správní MěÚ
  1. a) zveřejňováním inzerátů
  2. b) uzavíráním smluv na jednorázové hudební produkce
  3. c) uzavíráním smluv na dodávky turistických suvenýrů
  4. d) schvalováním výjimek z ceny vstupného na Laskavé večery a besedy o cestování.
 16. Rada města neschválila zřízení bezúplatného věcného břemene chůze a jízdy motorovými vozidly na pozemku p.č. 375/7 v k.ú. Slatiňany. Protože tento pozemek užívají právě a především vlastníci okolních pozemků, kteří o zřízení věcného břemene žádali, a město užívání tohoto pozemku v rámci zákonů umožňuje a nijak neomezuje, není z pohledu města nutné a ekonomické věcné břemeno zřizovat. Zároveň rada města pověřila odbor správní zajištěním odstranění brány na pozemku p.č. 375/7 v k.ú. Slatiňany.
 17. Rada města schválila uzavření smlouvy o bezúplatném užívání nemovitých věcí s Národním hřebčínem Kladruby nad Labem, státní příspěvkovou organizací. Jedná se o zaplocené pozemky kolem Švýcárny.
 18. Rada města vzala na vědomí Zprávu o užívání společenského domu, Tyršova č. p. 287 v roce 2023.
 19. Dále rada schválila ceny za zapůjčení nebytových prostor společenského sálu v přízemí společenského domu o výměře 110 m2 včetně příslušenství pro rok 2024 následovně:
  1. 420,- Kč + DPH/hodinu v topné sezóně, tj. říjen – duben a
  2. 300,- Kč + DPH/hodinu v netopné sezóně, tj. květen – září pro komerční účely (např. prodejní akce, politické agitace)
  3. 300,- Kč + DPH/hodinu v topné sezóně a 200,- Kč + DPH/hodinu v netopné sezóně pro soukromé účely (např. svatby, rodinné oslavy apod.)
  4. 126,- Kč + DPH/hodinu za vzdělávací akce pro veřejnost (např. výstavy, přednášky, apod.)
  5. 84,- Kč + DPH/hodinu pro schůzkovou a jinou činnost organizací a spolků založených na území města Slatiňany
  6. 70,- Kč/1 den pro dlouhodobé výstavní akce (tzn. 3 a více dnů)
  7. zdarma pro setkání občanů organizované volenými zástupci (bez politické agitace), informační akce, které jsou v zájmu občanů nebo města, pro akce nebo v souvislosti s akcemi, které jsou pořádány/spolupořádány městem Slatiňany.
  8. O zařazení akce do kategorií ceníku rozhoduje vedení MěÚ (starosta, tajemník, vedoucí OS). V této souvislosti rada města pověřila správní odbor uzavíráním dohod o zapůjčení nebytových prostor společenského sálu v přízemí společenského domu.
  9. Rada dále schválila ponechat nájemné z pronájmu nebytových prostor společenského domu v roce 2024 ve výši:
   1. 1 500,- Kč dětské organizaci Robi Slatiňany,
   2. 1 875,- Kč Junáku – svazu skautů a skautek, středisku Slatiňany,
   3. 900,- Kč Českému rybářskému svazu místní organizaci Slatiňany a
   4. 500,- Kč spolku ACORD, z.s.
  10. Rada města schválila bezplatné zapůjčení společenského sálu ve Společenském  domě Základní umělecké škole Slatiňany, a to ve dnech 13.– 24. 5. 2024. V tomto termínu zde bude probíhat výstava výtvarného oboru ZUŠ.
 20. Rada města souhlasila s podáním žádosti o dotaci s názvem
  1. 1. „Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu“ dle Národního Plánu obnovy č. 2/2024
  2. 2. „Zpracování místní energetické koncepce“ dle Národního Plánu obnovy č. 3/2024
  3. „Rekonstrukce veřejného osvětlení“ dle Národního plánu obnovy č. 1/2022.
 21. Rada města odložila vyhlášení veřejné zakázky na dodávky formou zjednodušeného podlimitního řízení v podlimitním režimu s názvem „Pořízení komunálního vozu pro město Slatiňany.“
 22. Rada města schválila zadat Mgr. Libuši Němcové vypracování právního stanoviska ve věci plnění závazku ze Smlouvy o dílo – Pořízení nových webových stránek uzavřené dne 25. 5. 2022.

Odkaz: Ozvěny 3/2024

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.