Rada města Slatiňany na své 35. schůzi projednala

Rada města Slatiňany projednala na 35. schůzi 5. února 2024

 1. Rada města stanovila užívání závěsného znaku dle § 108 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, při občanských obřadech členy zastupitelstva Města Slatiňany MVDr. Ivana Jeníka, Ing. Víta Steklého a Mgr. Milana Chalupníka.
 2. Rada města rozhodla o vypsání veřejné zakázky malého rozsahu spadající do III. kategorie s názvem „Stavba podélného stání a veřejného osvětlení v části ulice Medunova ve Slatiňanech“ a schválila zadávací dokumentaci
  pro vypsání uvedené veřejné zakázky.
 3. Rada města schválila výkres – SITUACE STAVBY D2 na stavební úpravy chodníků ul. 5. května ve Slatiňanech a jeho předání projektantovi k dokončení projektové dokumentace.
 4. Dále rada schválila výkres – SITUACE KOORDINAČNÍ – ČÁST 1 a výkres – SITUACE KOORDINAČNÍ – ČÁST 2 na chodník Škrovád od křižovatky „T“
  ke křížku včetně veřejného osvětlení a jeho předání projektantovi k dokončení projektové dokumentace.
 5. Rada města rozhodla o vypsání veřejné zakázky malého rozsahu spadající do III. kategorie s názvem „Stavební úpravy stávajících dvou prostor na byt v DPS Slatiňany“ a schválila zadávací dokumentaci pro vypsání uvedené veřejné zakázky.
 6. Rada města schválila kácení 1 ks douglasky tisolisté na pozemku parc. č. 136/1 v katastrálním území Slatiňany, za podmínky vysazení vhodné náhradní výsadby. Obyvatelé bytového domu č.p. 534 v ulici Tyršova
  ve Slatiňanech podali opakovanou žádost o pokácení této douglasky na obecním pozemku. Žadatelé svou žádost zdůvodňují výškou stromu a obavou z ohrožení okolí. Vzhledem k parametrům dřeviny bude nutné k jejímu případnému pokácení vydání povolení orgánu ochrany přírody (MěÚ
  Slatiňany)
 7. Rada města vzala na vědomí pořádání závodů Českého poháru v Trail-O v termínu 7. dubna 2024 a schválila výjimku ze zákazu jezdit a stát s motorovými vozidly v lese na pozemku parc. č. 329/1 v katastrálním
  území Škrovád pro 1 osobní motorové vozidlo pořadatele závodů.
 8. Rada města vzala na vědomí zvýšení ceny obědů ve Školní jídelně Slatiňany. Jídelna zdražuje od 1. 3. 2024 oběd pro cizí strávníky z 91,- Kč na 100,- Kč. Cena oběda je včetně finanční normy na potraviny, režie a 12% DPH. Poslední zvýšení ceny obědů bylo od 1. 11. 2022.
 9. Rada města projednala návrh na vyhlášení veřejné zakázky na dodávky formou zjednodušeného podlimitního řízení v podlimitním režimu s názvem „Pořízení komunálního vozu pro město Slatiňany II.“ a rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky na dodávku s názvem „Pořízení komunálního vozu pro město Slatiňany II.“, formou zjednodušeného podlimitního
  řízení. Rada také schválila zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce.

  1. Rada dále v této souvislosti pověřila výkonem zadavatelských činností advokátku Mgr. Libuši Němcovou,
 10. Rada města schválila uzavření dodatku č. 8 k pojistné smlouvě č. 0022635335 uzavřenou s Českou podnikatelskou pojišťovnou,
  a.s. Vienna Insurance Group. Jde o pojištění na odpovědnost související s výkonem povolání zaměstnanců městského úřadu. Každý rok se dodatkem aktualizují seznamy pojištěných zaměstnanců za uplynulý rok a přehled o výši ročního pojistného na nové pojistné období.

Odkaz: Ozvěny 3/2024

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.