Rada města Slatiňany na své 36. schůzi projednala

Rada města Slatiňany dne 19. února 2024 na 36. schůzi projednala

 1. Rada města schválila uspořádání sbírky použitého ošacení a potřeb do domácnosti pro Diakonii Broumov, dne 18. dubna 2024 od 9.00 hod do 17.00 hod na dvoře MěÚ. Podpora občanů této akci byla v předchozích letech velká.
 2. Rada města schválila pronájem společenského sálu ve Společenském domě divadelnímu spolku Acord, z. s. ve dnech 19. až 23. 8. 2024, za účelem uspořádání divadelního příměstského tábora ve Slatiňanech.
 3. Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy na část pozemkových parcel č. 616/1 o výměře 41 m2 a č. 683/2 o výměře 27 m2 v kat. území Slatiňany, za nájemné ve výši 9,- Kč/m2/rok s paní Jůlií Čonkovou. Jedná se o pozemky u rodinného domu č. p. 75 a zahrady v ulici Na Ostrově ve Slatiňanech. Pozemky jsou připloceny, zpevněny a užívány jako manipulační plocha před domem – zápraží. Město má uzavřené
  z minulosti i další obdobné nájemní smlouvy pozemků, např. předzahrádky, plochy pro umístění zařízení, plochy pro uskladnění dřeva nebo manipulační plochy.
 4. Rada města pověřila odbor správní zajištěním odstranění brány a branky na pozemku ve vlastnictví města p. č. 496/25 v k.ú. Trpišov. Předmětný pozemek je v katastru nemovitostí veden jako ostatní komunikace, ostatní plocha a jedná se o cestu.
 5. Rada města schválila uzavření smlouvy o poskytnutí práv k užívání software KEO 4 číslo: SML-00240/24 na rozšíření licence pro platební terminál ekonomického systému pro město Slatiňany s fi rmou ALIS. Zaváděním nového ekonomického systému došlo k rozdělení hlavní pokladny na dvě, a to na hlavní pokladnu a pokladnu matriky. Z tohoto důvodu je potřeba pořídit další licenci pro propojení programu Pokladna s platebním terminálem. Licence označená jako „další pracovní místo“ je za cca za 1/4 ceny licence hlavní včetně ročního udržovacího poplatku.
 6. Rada města schválila odpisové plány na rok 2024 pro příspěvkové organizace města. Účetní jednotky, které hospodaří s majetkem územně samosprávných celků, o něm účtují a odpisují v souladu s účetními metodami (§ 28 zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví). Zřizovatel příspěvkové organizace dle Sb. 250/2000 § 31 schvaluje odpisové plány svých příspěvkových organizací.
 7. Rada města dále schválila 2. změnu rozpočtu města Slatiňany na rok 2024. Dorozpočtovány do letošního rozpočtu byly položky na vratku na základě finančního vypořádání voleb prezidenta ČR z části z roku 2023, na IT služby s navedením nových programů, na vodné a elektrickou energii v  prodaných bytech (u vyúčtování, která přešla do roku 2024), na školení a vzdělávání
  zastupitelů a na znalecké posudky.
 8. Rada města neschválila kácení 1 ks borovice černé na pozemku parc. č. 136/1 v katastrálním území Slatiňany.
 9. Rada města schválila Výroční zprávu za rok 2023 o činnosti města Slatiňany v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Počet žádostí o poskytnutí informací činil v loňském roce 8.
 10. Rada města neschválila přesah požárně nebezpečného prostoru od přístavby kolny provedené na pozemku rodinného domu č. p. 553, Čechova ulice na sousední pozemek parc. č. 375/7 v k. ú. Slatiňany, který je ve vlastnictví Města Slatiňany. V ČSN 73 0802 je mj. stanoveno, že „požárně nebezpečný prostor stavby nemá přesahovat přes hranici stavebního pozemku kromě veřejného prostranství“. Podle územního plánu se nejedná o veřejné prostranství – platným územním plánem města Slatiňany je pozemek parc. č. 375/7 v k. ú Slatiňany zařazen do stabilizovaných ploch s funkčním využitím SM „plochy smíšené obytné městské“, není zde veden jako „veřejné prostranství“ ani jako plocha dopravy.
 11. Rada města nesouhlasila s návrhem České pošty na trvalé uzavření pobočky ve Slatiňanech v sobotu.
 12. Rada města dále vzala na vědomí žádost pana Kyncla na opravu cesty v Trpišově na pozemku parc. č. 533 v k.ú. Trpišov, která je ve vlastnictví Národního hřebčína Kladruby nad Labem a pověřila MěÚ Slatiňany jednáním s Národním hřebčínem Kladruby nad Labem ve věci opravy této
  cesty.
 13. Rada města neschválila pronájem pozemku p. č. 482 v kat. území Slatiňany pro projekt vybudování Lesní mateřské školky Ekologickému centru EKO-LAND.eu, z.s.
 14. v různém
  1. Starosta seznámil radu města s krizovou situací a vývojem situace ohledně agresivních psů z Palackého ulice čp. 335 ve Slatiňanech. V tuto chvíli celou záležitost řeší Policie České republiky. Agresivní psi byli odvezeni.
  2. Dále starosta seznámil radu města s návrhem na zřízení pozice městského architekta a se skutečností, že
  3. zatím neobdržel zápis z jednání kontrolního výboru, který se zabýval svěřeným úkolem od Zastupitelstva města Slatiňany o prověření oprávněnosti požadavků společností ve vlastnictví pana Tomáše Chrbolky za práce spojené s likvidací rostlinného materiálu z kompostárny ve Škrovádě.
   1. Rada města konstatovala, že kontrolní výbor nesplnil úkol ohledně prověření oprávněnosti požadavků společností ve vlastnictví pana Tomáše Chrbolky za práce spojené s likvidací rostlinného materiálu z kompostárny ve Škrovádě, který mu zadalo Zastupitelstvo města Slatiňany v požadovaném termínu.

Odkaz: Ozvěny 4/2024

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.