Rada města Slatiňany na své 37. schůzi projednala

Rada města Slatiňany projednala na 37. schůzi 4. března 2024

 • Rada města projednala zprávu hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Stavební úpravy stávajících dvou prostor na byt v DPS Slatiňany“ a schválila výsledek zadávacího řízení na zhotovitele této veřejné zakázky. Vybranou firmou je BaZ MACH business s. r. o.,
 • Rada města projednala zprávu hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Stavba podélného stání a veřejného osvětlení v části ulice Medunova ve Slatiňanech“, a rozhodla o zrušení této veřejné zakázky. V této souvislosti rada města pověřila MěÚ jednáním se společností ČEZ Distribuce, a. s. o možnosti provedení přeložky vedení el. energie včetně
  výše jejího spolufinancování v části ulice Medunova ve Slatiňanech.
 • Rada města schválila výkres – Situace koordinační E2.1 na stavbu veřejného osvětlení v ul. 5. května ve Slatiňanech a jeho předání projektantovi Miroslavu Suchému k dokončení projektové dokumentace. Do předloženého výkresu byly projektantem zapracovány připomínky občanů, kteří
  v dané ulici bydlí.
 • Rada města dále schválila přijetí účelové dotace na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, od Pardubického kraje a schválila uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace s Pardubickým krajem.
 • Rada města schválila projektovou dokumentaci na revitalizaci vodní nádrže v Trpišově na pozemku p. č. 496/1 v k. ú. Trpišov, zpracovanou společností Komplex CR s.r.o. Vodní nádrž bude opravována za účelem posílení retence a akumulace vody v krajině, za současného zlepšení jejího technického stavu.
 • Rada města projednala zprávu hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Oprava fasády ZUŠ Slatiňany“ a schválila výsledek zadávacího řízení na dodavatele uvedené veřejné zakázky, kterým bude společnost PF Stavitelství,
 • Rada města schválila provést na části pozemkové parcely č. 339 v kat. území Škrovád [ulice kolem wiki nahoru] stavbu zařízení distribuční soustavy – nového kabelového vedení nn, které bude vybudováno společností ČEZ Distribuce, a. s., v rámci akce s názvem: „CR Slatiňany,Škrovád č. parc.86/5-knn“ a schválila zřízení věcného břemene na části (cca 53 bm)
  pozemkové parcely č. 339 v kat. území Škrovád, které bude spočívat v právu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. umístit, provozovat, opravovat, udržovat a provádět obnovu, výměnu a modernizaci zařízení distribuční soustavy.
 • Rada města schválila zřízení sjezdu na části pozemkové parcely č. 683/2 v kat. území Slatiňany, v souladu se stanoviskem Dopravního inspektorátu v Chrudimi na náklady žadatele pana Tomáše Spálenského. Jedná se o sjezd zřizovaný za účelem zpřístupnění a zajištění dopravní obslužnosti
  části areálu bývalého cukrovaru.
 • Rada města nesouhlasila s opravou vstupní části objektu č.p. 771 ve Slatiňanech dle návrhu nájemce nebytových prostor v tomto objektu.
 • Rada města schválila čerpání z investičního fondu Základní školy Slatiňany ve výši do 160 000 Kč k nákupu síťového multifunkčního zařízení včetně příslušenství v částce do 95 000 Kč a na realizaci webových stránek školy do 65 000 Kč.
 • Rada města schválila 3.A změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2024 o částky na zákonné zvýšení měsíční odměny
  uvolněného starosty od 1. 1. 2024, dále o náklady na osazení klece na disk a kladivo na atletickém oválu Slatiňany včetně autorského dozoru a částku na provedení přípravných prací pro osazení této klece.
 • V různém starosta informoval radu města o
  • setkání s Radou Pardubického kraje, které se uskutečnilo 28. 2. na letišti v Pardubicích,
  • dále informoval radu města o otevření dotačního titulu na realizaci kanalizace v Kunčí a
  • seznámil radu města s žádostí o finanční podporu od společnosti Zdravotní klaun. Rada města schválila poskytnutí finančního daru ve výši
   2 000 Kč společnosti Zdravotní klaun za podmínky schválení příslušného rozpočtového opatření.
  • Dále místostarosta seznámil radu města s návrhy řešení veřejného osvětlení ve Škrovádě za čerpací stanicí. Rada města následně pověřila MěÚ zadáním projektové dokumentace na osvětlení propojovací uličky mezi ulicemi Škrovádská a Souběžná, za čerpací stanicí ve Slatiňanech, na pozemcích parc. č. 119/7 a 116/17 v k. ú. Škrovád.
  • V závěru Jana Švecová seznámila radu města s návrhem na stanovení jízdného na silniční vláček, který bude jezdit ve Slatiňanech dne 23. 3. 2024 v rámci akce „Slatiňanský jarmark.“ Rada města souhlasila s výši jízdného silničního vláčku provozovaného v rámci akce „Slatiňanský jarmark“ dne 23. 3. 2024 (základní jízdné 70 Kč, snížené jízdné 40 Kč,
   děti do tří let a senioři nad 65 roků zdarma

Odkaz: Ozvěny 5/2024

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.