Rada města Slatiňany na své 41. schůzi projednala

Rada města Slatiňany projednala na 41. schůzi 8. dubna 2024

 1. Rada města schválila uzavření dodatku č. 5 k smlouvě na zajištění svozu směsného komunálního odpadu se společností AVE
 2. Rada města schválila pacht pozemku p. č. 240/6 o výměře 9 662 m2
  v kat. území Slatiňany, za účelem provozování zemědělské výroby a uzavření pachtovní smlouvy s Oseva Agri Chrudim,
 3. Rada města schválila uzavření smlouvy o nájmu části pozemkové parcely č. 305/2 (ulice od Vítězství k nádraží) o celkové výměře 3 m2 v kat. území Slatiňany za účelem umístění reklamy se společností Lonigo Trade s.r.o.
 4. Rada města nepřijala usnesení ve věci spolupráce s distribuční společností PPL CZ s.r.o., v souvislosti s umístěním automatizovaného boxu na pozemku města p. č. 129/1 v k. ú. Slatiňany (u géčka)
 5. Rada města schválila pronájem části pozemku p. č. 803/1 o výměře 18 m2
  v kat. území Slatiňany, za účelem umístění popelnicových boxů a kontejneru na směsný komunální odpad, pro Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 823–825, Staré náměstí 823, Slatiňany a schválila nájemní smlouvu na část pozemku p.č. 803/1 o výměře 18 m2 v kat. území
  Slatiňany se Společenstvím vlastníků jednotek v domě č.p. 823–825, Staré náměstí 823, Slatiňany. Dále rada města schválila prodej 2 ks popelnicových boxů, 4 popelnic o objemu 110 l a kontejneru o objemu 1 100 l Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 823–825, 19222921, Staré náměstí 823, Slatiňany.
 6. Rada města schválila změnu řádu veřejného pohřebiště města Slatiňany. V řádu veřejného pohřebiště města Slatiňany došlo k těmto změnám: 1. Čl. 2 Provozní doba pohřebiště – nyní bez omezení. 2. Čl. 6 Povinnosti nájemce odst. 2 písm. a) místo do 3 měsíců bude nově do 6 měsíců od pohřbení do hrobu povinnost zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa. K této změně se přistupuje na základě doporučení pohřebních služeb a zkušeností ostatních obcí. Lhůta 3 měsíců byla příliš krátká.
 7. Rada města schválila obsah zápisu kroniky města Slatiňany za rok 2022 a zároveň schválila vypsat výzvu na pozici kronikáře města Slatiňany.
 8. Rada města schválila uzavření Smlouvy o výpůjčce s Národním hřebčínem Kladruby nad Labem. Město Slatiňany má vypůjčeno pro Interaktivní muzeum Švýcárna od Národního hřebčína Kladruby nad Labem sedm
  kusů muzejních exponátů. Předložená smlouva obnovuje současný nájemní vztah.
 9. Rada města schválila jednotnou cenu vstupného na přednášku „Povídání a promítání s Lenkou a Pavlem o cestě od Niagarských vodopádů do San Franciska“.
 10. Rada města schválila konání výstavy fotografi í s koňskou tématikou uspořádanou v Interaktivním muzeu Švýcárna v termínu od 1. 5. 2024 do 15. 9. 2024.
 11. Rada města schválila prominutí pohledávky ve výši 1 173 Kč vzniklou nezaplacením inzerátu zveřejněného v Ozvěnách Slatiňan v roce 2015. Žadateli a autorovi inzerátu byla v témže roce zaslána faktura a po datu splatnosti mu byly zasílány několikrát upomínky. Vzhledem k výši pohledávky a nejistotě jejího vymožení nebylo přistoupeno k exekučnímu řízení. Náklady by byly vyšší než pohledávka.
 12. Rada města vyhlásila výběrové řízení na pozici městského architekta. Předpokládá se uzavření smluvního vztahu na max. počet 200 h/rok. Náplní jeho práce bude zejména posuzování architektonických řešení v oblasti projektové a investiční činnosti z estetického a funkčního hlediska, poradenská činnost spojená s doporučováním nejvhodnějších architektonických řešení, poskytování vyžádaných odborných konzultací a spolupráce s vedením města a odbory městského úřadu, spolupráci při
  přípravě, pořizování, projednávání územně plánovacích podkladů, komunikace s veřejností při veřejných diskusích týkající se rozvoje města, architektury atp.
 13. Rada města odložila projednání schválení finančního daru pro spolek Péče o duševní zdraví, z.s. na příští jednání rady města.
 14. Rada města schválila úpravu čerpání závazného ukazatele – investičního příspěvku ZUŠ Slatiňany na novou fasádu budovy a pořízení keramické pece pro výtvarný obor.
 15. Rada města schválila 6. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města  Slatiňany na rok 2024. Jedná se o dorozpočtování finančních prostředků na studii na rozšíření školní družiny, na část PD dle požadavků města na úpravy silnice I/37, kterou zajišťuje ŘSD, na finanční dar společnosti Centrum J. J. Pestalozziho a na pokrytí nedoplatků za spotřebu plynu.
 16. Rada města schválila výkres – Situace koordinační E2.1 na stavbu veřejného osvětlení ve Škrovádu – chodník za čerpací stanicí a jeho předání projektantovi Miroslavovi Suchému k dokončení projektové dokumentace.
 17. Rada města souhlasila s umístěním tří dubových trámů o rozměrech 400 cm x 40 cm x 40 cm do veřejného prostoru na poz. p. č. 496/1 v k.ú. Trpišov.

Odkaz: Ozvěny 5/2024

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.