Rada města Slatiňany na své 43. schůzi projednala

USNESENÍ Rady města Slatiňany ze 43. schůze konané dne 29. dubna 2024

Rada města Slatiňany:

 1. schválila program jednání
 2. schválila přizvání pana arch. Ing. L. P. na jednání rady města
 3. neschválila uzavření smlouvy o nájmu části pozemkové parcely č. 536/4 o výměře 12,5 m2 v k. ú. Slatiňany s panem M. K., ………….., IČ …….., za účelem umístění prodejního stánku, ve znění zprávy č. 1/43
 4. schválila poskytnutí finančního daru ve výši 3.000,- Kč Pardubickému spolku historie železniční dopravy, IČ 48160733, Na Staré poště 2865, 530 02 Pardubice, na podporu historie železniční dopravy a jízdy historický vlaků, za podmínky schválení příslušného rozpočtového opatření, ve znění zprávy č. 2/43,
  1. schválila uzavření darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru s Pardubickým spolkem historie železniční dopravy, IČ 48160733, Na Staré poště 2865, 530 02 Pardubice, za podmínky schválení příslušného rozpočtového opatření, ve znění zprávy č. 2/43
 5. schválila zřízení sjezdu na části pozemkové parcely č. 150/2 v kat. území Slatiňany, v souladu se stanoviskem Dopravního inspektorátu v Chrudimi
 6. schválila čerpání z investičního fondu Základní školy Slatiňany ve výši do 22.000,– Kč na vypracování a podání dotační žádosti do 19. výzvy OPŢP21+ s názvem „Recyklace srážkových vod v ZŠ Slatiňany“, ve znění zprávy č.
  1. schválila Úpravu závazných ukazatelů na rok 2024 pro příspěvkovou organizaci Základní uměleckou školu Slatiňany, ve znění zprávy
  2. schválila 9. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2024
 7. projednala protokol hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Modernizace učeben pro polytechnické vzdělávání a výuku informatiky a stavba nového přístupu pro hendikepované“ v objektu ZŠ Slatiňany
  1. schválila výsledek zadávacího řízení na dodavatele uvedené veřejné zakázky, ve znění
  2. rozhodla uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem uvedené veřejné zakázky, kterou je společnost ELITSTAV s. r. o., Sezemice, Újezd u Sezemic 35, IČ: 065 52 226 s nabídkovou cenou 2.776.497,99 Kč včetně DPH, ve znění zprávy č. 7/43
 8. projednala a schválila Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce s názvem: „Dodávka komunálního vozu pro město Slatiňany II“ ve znění zprávy č. 8/43
  1. rozhodla o vyloučení účastníka společnost AGROMETALL s.r.o., se sídlem Nový Dvůr 938, 583 03 Heřmanův Městec
  2. rozhodla o výběru dodavatele k uzavření smlouvy ve veřejné zakázce s názvem „Dodávka komunálního vozu pro město Slatiňany II“, kterým je obchodní společnost NIPASS s.r.o., Zemědělská 897/5, Slezské předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČ 27507564 s nabídkovou
   cenou 4.419.000,- Kč bez DPH ve znění zprávy č. 8/43.
  3. schvaluje výsledek veřejné zakázky s názvem „Dodávka komunálního vozu pro město Slatiňany II“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, ve znění zprávy č. 8/43
  4. schvaluje uzavření kupní smlouvy s obchodní společností NIPASS s.r.o.
 9. rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 20. 3. 2024 se společností PF Stavitelství, s. r. o., jako dodavatelem akce „Oprava fasády ZUŠ Slatiňany,
 10. rozhodla zadat akci „Odvlhčení obvodového zdiva budovy ZUŠ Slatiňany“ společnosti PF Stavitelství s nabídkovou cenou 265.505,96 Kč bez DPH za podmínky zajištění finančních prostředků,
 11. schválila vyřazení a prodej neupotřebitelného majetku, který je v evidenci města Slatiňany ve znění zprávy č. 11/43.
  1. určila vedoucího údržby Miloše Víška jako osobu odpovědnou za likvidaci
   neupotřebitelného majetku a určila termín pro předloţení likvidačního protokolu o fyzické likvidaci na 31.5.2024 ve znění zprávy č. 11/43
 12. schválila použití bývalého obchodu v Trpišově a toalet, odběr elektrické energie ve volební místnosti Trpišov, pro SDH Trpišov na pořádní akcí konaných ve dnech 30.4. 2024 – pálení čarodějnic, 8.6. 202014 – tradiční turnaj v nohejbalu a 17.8. 2024 – posvícenské setkání  občanů Trpišova
  538/43/2024/RMS
 13. rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 22. 03. 2024 se společností AXEN, Praha 2 Vinohrady

Odkaz: Ozvěny 6/2024

Odkaz: RM43

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.