Rada města Slatiňany na své 5. schůzi projednala

Rada města Slatiňany:

 1. vyhlásila výběrové řízení pro poskytnutí půjček na rozšíření bytového fondu a zvelebení obytných budov z Fondu rozvoje bydlení města Slatiňany v roce 2023
 2. jmenovala komisi pro vyhodnocení žádostí o půjčky z Fondu rozvoje bydlení ve složení:
  Ing. Jan Brůţek, starosta
  Hana Hanušová, vedoucí OF
  Ing. Václav Hoffman, vedoucí OVI
  Renata Vondráčková, referent OF
  Ing. Martin Kubín, Ph.D.
 3. schválila prodej nepotřebného materiálu, pouliční lampy veřejného světlení a stanovila prodejní cenu 1 000
 4. schválila uzavření smlouvy o spolupráci a o budoucí úpravě vztahů s manžely P, panem SŠ, paní LŠ, manžely S, paní KS, paní JR, panem DM a společností LEONE CZ s.r.o.
  1. schválila uzavření smlouvy o bezúplatném zřízení služebnosti inženýrské sítě – veřejného osvětlení tvořeného zemním kabelem a stožáry na pozemcích p.č. 408/5, 408/6, 408/7, 408/8, 412/2 v kat. území Škrovád a pozemcích p.č. 231/4 a 230/12 v kat. území Kunčí s manžely P, panem SŠ, paní LŠ, manžely S, paní KS, paní JR, panem DM
  2. schválila – bezúplatný převod zemního kabelu pro veřejné osvětlení, do vlastnictví města Slatiňany od společnosti LEONE CZ s.r.o.
 5. schválila rozdělení celkového limitu na dotace z rozpočtu města Slatiňany v rámci výdajů schváleného rozpočtu na rok 2023 ve výši 600.000,- Kč:
  – 545.000,- Kč na činnost a ceny do soutěží pořizované příjemcem dotace
  – 15. 000,- Kč poháry a čestné ceny se znakem města – 40.000,- Kč rezerva
 6. vydala vnitřní směrnici č.j. MěÚSl/SME/00002/2023 pro tvorbu a čerpání sociálního fondu Městského úřadu Slatiňany pro rok 2023
 7. schválila zřízení služebnosti inženýrské sítě na části (cca 2 bm) pozemkové parcely č. 21/21 v kat. území Slatiňany, ve vlastnictví pana JJ, které bude spočívat v právu vlastníka a provozovatele inženýrské sítě (i případných právních nástupců) provozovat a udržovat na předmětné pozemkové parcele stavbu veřejného osvětlení včetně jeho součástí, příslušenství a opěrných a vytyčovacích bodů
  1. schválila uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na části (cca 2 bm) pozemkové parcely č. 21/21 v kat. území Slatiňany pro veřejné osvětlení včetně jeho součástí a příslušenství s vlastníkem dotčeného pozemku panem JJ
 8. souhlasila s prezentací města na propagačních materiálech Českých drah prezentujících půjčovnu kol v Pardubickém kraji za částku 3.900,- Kč bez DPH
  1. schválila použití znaku města na propagačních materiálech Českých drah prezentujících půjčovnu kol v Pardubickém kraji
 9. schválila Výroční zprávu za r. 2022 o činnosti města Slatiňany v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 10. postoupila rozhodnutí o přijetí stanoviska ke stavebnímu záměru, výstavby skladové haly společnosti ERA-PACK, zastupitelstvu města Slatiňany z důvodu rozsahu stavby a jejího možného vlivu na životní prostředí a život ve městě nejpozději do konce března
 11. schválila vyvěšování Tibetské vlajky v roce 2023, 2024, 2025, 2026 vždy 10. března na budovu radnice
 12. vzala na vědomí konání orientačního běhu dne 25.2. 2023 mezi 13-18 hodinou v lesích Škrovád – Borek
 13. neschválila finanční příspěvek pro ZŠ a Praktickou školu Svítání o.p.s. Pardubice
 14. schválila zasílání varovných SMS mimo mobil starosty na telefon IT techniků z důvodu umisťování informací na mobilní rozhlas
 15. schválila darování do tomboly 10. Městského plesu 2 vstupenek na 11. Městský ples, permanentky na plovárnu, roční členský poplatek do knihovny, rodinné vstupné na Švýcárnu, 4x knihu Nasavrcké panství a 4x knihu Čarokraj

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.