Rada města Slatiňany na své 6. schůzi projednala

USNESENÍ Rady města Slatiňany ze 6. schůze konané dne 30. ledna 2023
Rada města Slatiňany:

 1. schválila program jednání
  1. rozhodla o vypsání veřejné zakázky malého rozsahu spadající do III. kategorie s názvem „Protikorozní ochrana lávky 01L, Slatiňany – Podskála“ v souladu s vnitřní směrnicí č.j.: MěÚSl/00007/2020/RAD
  2. schválila zadávací dokumentaci pro uvedenou veřejnou zakázku
  3. schválila seznam oslovených dodavatelů pro uvedenou veřejnou zakázku
  4. jmenovala k provádění úkonů zadavatele spočívajících v hodnocení nabídek ve výběrovém řízení o zadání uvedené veřejné zakázky komisi ve složení: Ing. Jan Brůžek, Ing. Václav Hoffman, Eva Esserová s náhradníky této komise: Ing. Martin Harsa, VeronikaNovotná, Bc. Martina  Doležalová,
 2. Kácení
  1. neschválila kácení 1 ks borovice černé na pozemku parc. č. 136/1 v katastrálním území Slatiňany
  2. neschválila kácení 1 ks douglasky tisolisté na pozemku parc. č. 136/1 v katastrálním území Slatiňany
  3. schválila kácení 1 ks smrku ztepilého označeného č. 1 na pozemku parc. č. 179/32 v katastrálním území Slatiňany
  4. schválila kácení 1 ks smrku ztepilého označeného č. 2 na pozemku parc. č. 179/32v katastrálním území Slatiňany
  5. schválila kácení 1 ks kaštanu koňského na pozemku parc. č. 336/1 v katastrálním území Škrovád za podmínky náhradní výsadby1
 3. schválila uzavření dodatku č. 3 k smlouvě na zajištění svozu směsného komunálního odpadu ze dne 19. 12. 2019 se společností AVE odpadové hospodářství
 4. schválila uzavření smlouvy o bezúplatném užívání nemovitých věcí s Národním hřebčínem
 5. schválila bezplatné zapůjčení společenského sálu ve Společenském domě č. p. 287 v ulici Tyršova ve Slatiňanech Základní umělecké škole Slatiňany, a to ve dnech 15.- 26. 5. 2023,
 6. schválila
  1. zřízení pozemkové služebnosti na části pozemkových parcel č. 315/6, 496/17 a 248/24 v kat. území Trpišov, která bude spočívat v právu vlastníka inženýrské sítě (panující věci) provozovat, udržovat a opravovat na předmětné pozemkové parcele stavbu inženýrské sítě, tj. vodovodu a v právu vstupovat a vjíždět na předmětné pozemky za účelem výkonu uvedených práv. Náhrada je za zřízení služebnosti stanovena ve výši
   500,- Kč + DPH
  2. schválila uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvy o právu provést stavbu a konkrétní smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemkových parcel č. 315/6, 496/17 a 248/24 v kat. území Trpišov, pro stavbu vodovodu (v délce cca 18 bm) se stavebníky, tj. panem MP, paní Ing.
   KS, panem Ing. MF, panem FG, paní ZG, ve znění zprávy č. 8/6
   68/6/2023/RMS
 7. vzala na vědomí Zprávu o užívání společenského domu, Tyršova č. p. 287 ve Slatiňanech v roce 2022
 8. schválila ceny za zapůjčení nebytových prostor společenského sálu v přízemí společenského domu, Tyršova č. p. 287 ve Slatiňanech o výměře 110 m2 včetně příslušenství pro rok 2023 ve výši:
  1. 420,- Kč + DPH/hodinu v topné sezóně, tj. říjen – duben a 300,- Kč + DPH/hodinu v netopné sezóně, tj. květen – září pro komerční účely (např. prodejní akce, politické agitace)
  2. 300,- Kč + DPH/hodinu v topné sezóně a 200,- Kč + DPH/hodinu v netopné sezóně pro soukromé účely (např. svatby, rodinné oslavy apod.)
  3. 126,- Kč + DPH/hodinu za vzdělávací akce pro veřejnost (např. výstavy, přednášky, apod.)
  4. 84,- Kč + DPH/hodinu pro schůzkovou a jinou činnost organizací a spolků založených na území města Slatiňany
  5. 70,- Kč/1 den pro dlouhodobé výstavní akce (tzn. 3 a více dnů)
  6. zdarma pro setkání občanů organizované volenými zástupci (bez politické agitace)
  7. zdarma pro informační akce, které jsou v zájmu občanů nebo města
  8. zdarma pro akce nebo v souvislosti s akcemi, které jsou pořádány/spolupořádány městem Slatiňany
  9. O zařazení akce do kategorií ceníku rozhoduje vedení MěÚ (starosta, tajemník, vedoucí OS)
  10. pověřila správní odbor uzavíráním dohod o zapůjčení nebytových prostor společenského sálu v přízemí společenského domu, Tyršova č. p. 287 ve Slatiňanech dle schválených podmínek pro zapůjčení
  11. schválila ponechat roční nájemné z pronájmu nebytových prostor společenského domu v roce 2023 ve výši: 1 500,- Kč dětské organizaci Robi Slatiňany, 1 875,- Kč Junáku -svazu skautů a skautek, středisku Slatiňany, 900,- Kč Českému rybářskému svazu místní organizaci Slatiňany a 500,- Kč spolku ACORD, z.s.
 9. projednala
  1. zprávu hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Rekonstrukce zázemí pro pečovatelky (WC, sprcha, kancelář) v DPS Farská 765, Slatiňany
  2. schválila výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Rekonstrukce zázemí pro pečovatelky (WC, sprcha, kancelář) v DPS Farská 765, Slatiňany a smlouvu o dílo s vybraným účastníkem
  3. rozhodla o výběru k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Rekonstrukce zázemí pro pečovatelky (WC, sprcha, kancelář), kterým je společnost Komplex CR s. r. o. s nabídkovou cenou 183 431,24 Kč včetně DPH
 10. posoudila varianty směny a bezúplatného převodu pozemků od Povodí Labe s.p. v souvislosti s připravovanou stavbou „Slatiňany – parkoviště u stadionu“, ve znění zprávy č. 11/6,
  1. vybrala variantu č. 1. směny a bezúplatného převodu pozemků od Povodí Labe s.p., v souvislosti s připravovanou stavbou „Slatiňany – parkoviště u stadionu“
 11. vzala na vědomí stav majetku, závazků a pohledávek města Slatiňany k 31. 12. 2022
 12. schválila provedení inventur za rok 2022 a výsledky inventarizace majetku, závazků a pohledávek města Slatiňany k 31. 12. 2022
 13. schválila uzavření Smlouvy o úhradě provozních nákladů společných prostor č. 835/2023 pro bytový dům čp. 835, Staré náměstí Slatiňany se společností OMEGA plus (napájení internetu v domě čp. 835 na Starém náměstí ve Slatiňanech ze společných prostor místo dosavadního napájení z jednoho bytu s tím, kde nájemce bytu připojení vypínal a byly s připojením problémy)
 14. vzala na vědomí informaci o stavu požární ochrany ve městě za rok 2022
 15. schválila přerušení provozu v MŠ Slatiňany o letních prázdninách v termínu od 17. 7. 2023 do 11. 8. 2023
 16. jmenovala zástupce zřizovatele ve Školské radě při Základní škole Slatiňany Petra Šottu a Janu Švecovou
 17. schválila uzavření smlouvy o poskytování právních služeb s paní Mgr. LN, ve znění zprávy
 18. schválila 3. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2023 (Celkový objem tohoto rozpočtového opatření je 643.633,19 Kč. Z toho 231.600,- Kč se týká dotací)
 19. doporučila zastupitelstvu města schválit upravený program 5. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
 20. schválila přítomnost paní MgA. IR na zasedání rady města
 21. zrušila usnesení č. 1058/79/2020/RMS bod 2. o každoročním rozesílání identifikačních známek pro systém svozu tříděného odpadu „dům od domu“ a to společně se složenkou pro platbu místního poplatku za komunální odpad a to v počtu 12 ks na každou komoditu
  na zástupce poplatníků
 1. Ve Škrovádě na návsi bude skácen z bezpečnostních důvodů kaštan koňský – slatinak.cz[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.