Rada města Slatiňany na své 8. schůzi projednala

Rada města Slatiňany projednala na 8. schůzi 27. února 2023

 1. Rada města schválila pronájem části pozemku p. č. 530/2 v kat. území Trpišov pro umístění včelínů o výměře 5 m2 panu Pavlovi Letáčkovi.
 2. Rada města zrušila usnesení ze dne 14. 11. 2022 ve věci přemístění rozvaděče veřejného osvětlení umístěného na pozemku p. č. 716/10 v kat. území Slatiňany a schválila umístění rozvaděče veřejného osvětlení na pozemku p. č. 432/1 v k.ú. Slatiňany. Rada města dále schválila zřízení věcného břemene na části pozemkové parcely č. 432/1 v k. ú. Slatiňany, které bude spočívat v právu vlastníka a provozovatele inženýrské sítě provozovat a udržovat
  na předmětné pozemkové parcele stavbu rozvaděče veřejného osvětlení.
 3. Rada města zrušila bod č. 2 usnesení ze dne 30. 1. 2023 ve věci směny a bezúplatného převodu pozemků od Povodí Labe s. p. a dále vybrala rozšířenou variantu směny a bezúplatného převodu pozemků od Povodí Labe s. p., v souvislosti s připravovanou stavbou „Slatiňany – parkoviště
  u stadionu“. Jedná se o schválení podoby směny a převodů pozemků mezi městem a Povodím Labe s. p., vzešlé ze série jednání, kdy navrhované varianty musí být předem schválené Radou města. Podniku Povodí Labe s. p. byla následně zaslána konkrétní žádost o bezúplatný převod pozemků a žádost o směnu pozemků. Vypořádání pozemkových poměrů v této lokalitě je nutným předpokladem pro budoucí realizaci stavby parkoviště.
 4. Rada města odložila 5. rozpočtové opatření – změnu schváleného rozpočtu města Slatiňany na r. 2023 v souvislosti s odložením projednání výběru dodatele veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Protikorozní ochrana lávky 01L, Slatiňany – Podskála“ na další zasedání rady města. Rada města požádala Odbor investic a výstavby o podrobnější informace k tomuto
  záměru.
 5. Rada města rozhodla o vypsání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Výměna vzduchotechnické jednotky školní jídelny ve Slatiňanech,“ dále schválila zadávací dokumentaci a také schválila seznam oslovených dodavatelů pro uvedenou veřejnou zakázku. Následně jmenovala komisi
  k provádění úkonů zadavatele spočívajících v hodnocení nabídek.
 6. Rada města jmenovala Mgr. Daniela Vychodila správcem sadů města Slatiňany. Úlohou správce na základě uzavřené smlouvy o provedení práce bude zejména koordinace údržby a rozvoje sadů města Slatiňany (Třešňovka a sady na lokalitách „U křížku“ a „K Celní škole“). Tyto činnosti
  vychází ze statutu městských sadů schváleného usnesením Rady města ze dne 19. září 2022.
 7. Rada města schválila provozní dobu Interaktivního muzea Švýcárna pro rok 2023 a ceník vstupného do tohoto objektu (Dospělí 100,- Kč, děti od 4 do 15 let, studenti, ZTP, senioři od 65 let 50,- Kč, Rodinné vstupné (2 dospělí + do 3 dětí od 3 do 15 let) 220,- Kč, držitelé „Rodinných pasů“ 180,- Kč)
 8. Rada města vzala na vědomí žádost Národního hřebčína Kladruby nad Labem o vydání souhlasného stanoviska s opravou hrazení koňských výběhů a souhlasila s opravou původního hrazení koňských výběhů.
 9. Rada města jmenovala pana Zdeňka Jiráska jako dalšího člena redakční rady Ozvěn Slatiňan.
 10. Rada města schválila pozvání pana Ing. arch. Lukáše Pavlíka na příští zasedání rady města Slatiňany z důvodu představení studie na rekonstrukci lávky pod zámkem u pošty. O této studii blíže informovaly Ozvěny Slatiňan 7/2022.

Odkaz: Ozvěny 4/2023

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.