Rada města Slatiňany na své 9. schůzi projednala

Rada města Slatiňany projednala na 9. schůzi 13. března 2023

 1. Rada města projednala zprávu hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Protikorozní ochrana lávky 01L,Slatiňany – Podskála“ a schválila výsledek zadávacího řízení na dodavatele uvedené veřejné zakázky. Rada města rozhodla uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem uvedené veřejné zakázky, kterou je společnost M – SILNICE a.s. oblastní závod MOSTY A SPECIÁLNÍ STAVBY s nejnižší nabídkovou cenou
  1 873 658,38 Kč včetně DPH. Ve výběrovém řízení bylo odevzdáno 6 cenových nabídek a na profilu zadavatele lze registrovat 385 zhlédnutí výzvy k podání nabídek. Nutnost provedení kompletní protikorozní ochrany lávky vyplývá z revizní zprávy zpracované v srpnu 2022. Lávka bohužel
  nebyla opatřena novým nátěrem přibližně 15 let. Práce budou spočívat v otryskání všech ocelových částí s navazujícím třívrstvým nátěrem (epoxid základní, epoxid mezivrstva, polyuretan vrchní). Práce budou zahrnovat i výměnu zkorodovaných částí zábradlí, impregnaci spodního líce nosné betonové konstrukce mostovky a vyspárování pobřežních kamenných stěn v místě lávky. Práce budou navazovat na údržbu uložení nosné konstrukce lávky, která byla provedena v roce 2022.
 2. Rada města projednala zprávu hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Oprava pobřežní zdi Chrudimky, Slatiňany – ulice Na Ostrově “ a schválila výsledek zadávacího řízení na dodavatele uvedené veřejné zakázky. Rada města rozhodla uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem uvedené veřejné zakázky, kterou je společnost GEOGARD
  s.r.o s nabídkovou cenou 2 628 435,31 Kč včetně DPH. Jedná se o opravu nestabilní části opěrné zdi, která slouží ke stabilizaci místní komunikace v ulici na Ostrově. Tížná stěna s vnější pohledovou vrstvou vyskládanou
  z pískovcových kvádrů má vnitřní jádro patrně vyskládáno z opukových kamenů. Stěna zajišťuje v daném úseku výškové rozhraní dna řeky a přilehlé komunikace o výšce až 2,5 m. V řešeném úseku jsou patrné výrazné poruchy stěny, dochází k postupné degradaci vnitřního kamenného (opukového) jádra stěny. V některých úsecích se stěna bortí – je vykloněna a pískovcový obklad rozvolněn. Podstata navržené opravy spočívá v rozebrání pískovcové obkladové části stěny a vytvoření nové tížné železobetonové stěny před původním rozrušeným opukovým jádrem. Nová železobetonová stěna bude
  následně obložena původními pískovcovými kvádry.
 3. Rada města schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006Sb., o sociálních službách s Pardubickým krajem.
 4. Rada města rozhodla nevyhlašovat výběrové řízení na pozici ředitele Mateřské školy Slatiňany a prodloužit funkční období paní Mgr. Evě Tomiškové do 31. 8. 2029.
 5. Rada města schválila uzavření smlouvy o dílo, jejímž předmětem bude vypracování plánu odpadového hospodářství města Slatiňany na roky 2023–2027, společností ISES, s. r. o.
 6. Rada města neschválila uzavření smlouvy o nájmu části pozemkové parcely č. 536/4 o výměře 15 m2 v katastrálním území Slatiňany s panem Martinem Králem, za účelem umístění prodejního stánku. Jedná se o prodejní plochu u parkoviště u hřebčína ve Slatiňanech o ploše 3 x 5 m. Pan Král měl zájem zde umístit prodejní stánek s dřevěnými dekoracemi, dřevěnými zbraněmi apod.
 7. Rada města schválila zřízení věcného břemene na části pozemkových parcel č. 551/1 a 525/16 v k. ú. Slatiňany, v rámci stavby „Vodovodní přípojka pro objekt č. p. 66, V Kaštance, Slatiňany (Švýcárna)“, které bude spočívat v právu města Slatiňany zřídit, provozovat, udržovat a upravovat na služebných pozemcích předmětnou stavbu.
 8. Rada města schválila odpisový plán na rok 2023 pro město Slatiňany.
 9. Rada města vydala Nařízení Rady města Slatiňany č. 3/2023, kterým se vydává Tržní řád. Ten stanovuje podmínky, za nichž lze na území města Slatiňany uskutečňovat prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím a to na trzích, tržních místech, prodejních místech, předsunutých prodejních místech, restauračních předzahrádkách, včetně pochůzkového prodeje a prodeje bez prodejního zařízení. Úplné znění tržního řádu je k dispozici
  na webu města v sekci Úřad/Úřední deska.
 10. Rada města schválila 5. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2023.
 11. Rada města schválila doplnění provozního řádu Kompostárny Slatiňany – malého zařízení. Provozní řád byl na základě výzvy MěÚ Chrudim, Odboru životního prostředí doplněn o podrobnější postup od převzetí odpadů až po vytvoření zakládky a o návrh při ukončení provozu zařízení.
 12. Rada města schválila architektonickou studii lávky pod zámkem u pošty vypracovanou Ing. arch. Lukášem Pavlíkem a Ing. arch. Tomášem Medem Ph.D. v srpnu 2022 jako podklad pro další stupně projektové dokumentace. Podobu lávky dle této studie podrobněji popisuje článek v Ozvěnách Slatiňan 7/2022.

Odkaz: Ozvěny 4/2023

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.