Rada města Slatiňany projednala na 101. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 101. schůzi dne 2. 8. 2021:

 1. Byl schválen dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Modernizace TZB MŠ Slatiňany“ týkající se snížení celkové ceny díla souvisící se změnami ohledně vytápění budovy. Snížení ceny o 183Kč, které je i kvůli dotaci nutné doložit schváleným dodatkem.
 2. Došlo ke schválení uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 150 000Kč od Pardubického kraje na výměnu a doplnění turistického informačního systému. Město se bude na realizaci podílet 30%.
 3. Rada schválila vybudování infrastruktury kabelového vedení NN a zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a. s. na pozemkové parcele č. 525/8 v kat. území Slatiňany.
 4. Schválení změny rozpočtu – příspěvek na zmírnění negativních dopadů pandemie COVID-19 na daňové příjmy obce, dále neinvestiční dotace z ministerstva práce a sociálních věcí na vícenáklady a dopady epidemie COVID-19 pro DPS.
 5. V různém Rada:
  1. souhlasila s pozváním předsedy Osadního výboru Trpišova a paní Ing. Arch. Šmídové na příští zasedání Rady za účelem diskuze nad vytvořenou studií návrhu řešení prostoru náměstí.
  2. neschválila poskytnutí finančního daru Oblastní charitě Pardubice. Dotace město poskytovalo na začátku roku, kde mimo jiné již
   byla žádost této charity.
  3. schválila Smlouvu o vypořádání závazků ke smlouvě o dílo s firmou VIKTORSTAV s.r.o. související s „Modernizací TZB MŠ Slatiňany“.
  4. řešila situaci ohledně způsobu realizace stavby kruhového objezdu, přičemž Rada trvá na zhotovení díla v souladu s projektovou
   dokumentací.
  5. řešila stížnosti občanů na údržbu města týkající se zejména čistoty města, úklidu chodníků, hřbitova a stříhání živých plotů.

Odkaz: www.slatinany.cz/deska/usnesrady/rm_10121.pdf

Odkaz: Ozvěny 9/2021

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.