Rada města Slatiňany projednala na 103. schůzi

RADA MĚSTA SLATIŇANY PROJEDNALA DNE 30. 8. 2021 NA 103. SCHŮZI:

 1. Rada se zabývala žádostí občana o odstranění stromu v Trpišově. Navrhla předat tuto žádost k posouzení Osadnímu výboru TrpišovVýboru pro životní prostředí.
 2. Rada se seznámila se stavebním záměrem v Sečské ulici, který je v souladu s  platným územním plánem. Diskutovala zejména o  problematice návrhu maximální míry zastavění, které je určeno územním plánem. Znamená to, že budoucí majitelé těchto domů nebudou moci již přistavět další doplňkové stavby (např. pergolu, bazén atd). Na základě předchozích jednání prodejce se stavebním úřadem, bylo ze strany prodejce přislíbeno, že budou budoucí kupující o této skutečnosti informovat s tím, aby se předešlo budoucím zbytečným sporům se stavebním úřadem.
 3. Byl schválen bezplatný převod radiostanic od Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje (budou využívány SDH).
 4. S  účinností od  1. 9. 2021 byl schválen bezplatný vstup na plovárnu pro žáky ZŠ (v rámci školní výuky).
 5. Byl vyhlášen Dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu města pro rok 2022.
 6. Došlo ke schválení výkresu stavební úpravy ulice Čechova. Nyní bude výkres předán projektantovi k dokončení projektové dokumentace.
 7. Byly schváleny situační výkresy na Rekonstrukce běžecké dráhy ve Spartaku – slatinak.cz (6 + 8) spolu se sektory. Následně bude projektová dokumentace ze strany zhotovitele dokončena a předána.
 8. Rada schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na  stavbu chodníku a  veřejného osvětlení v  ul. Švermova. V  Dodatku č. 1 je prodloužen termín dokončení stavby, a to nejpozději do  20. 11. 2021. Prodloužení je o  1  měsíc
  z důvodu posunutí termínu zahájení stavby. Důvodem posunutí termínu dokončení stavby bylo získání právního stanoviska k vyloučení účastníka výběrového řízení.
 9. Bylo schváleno hospodaření příspěvkových organizací za 1–6/2021.
 10. Na základě žádosti ředitelky ŠJ Slatiňany byl schválen upravený odpisový plán budovy ŠJ z  důvodu investice do  výměny elektrického rozvaděče.
 11. Rada města schválila čerpání investičního fondu ŠJ ve výši 241 274 Kč na výměnu regulace u vzduchotechniky.
 12. Schválení věcného břemene na  inženýrské sítě (kanalizace a vodovod) na pozemcích p.č. 335/1 a p. č. 396 v kat. území Škrovád. (odbočka od nové hospody k Drobílkom)
 13. Smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch města pro stavbu veřejného osvětlení v k. ú. Škrovád. Jedná se o pozemky, které nejsou ve vlastnictví města, avšak vede po nich veřejná komunikace, kde chce město spolu s  pokládkou elektrického vedení do  země přiložit veřejné osvětlení.
 14. Rada rozhodla o přemístění hnízda separovaného sběru z ulice Čechova do ulice Husova ke garážím. Stávající umístění hnízda v ulici Čechova neodpovídá platným dopravním předpisům. Na přilehlé křižovatce nejsou dodrženy rozhledové poměry, do nich zasahuje umístění kontejnerů.
 15. Schválení uzavření aktualizované smlouvy o  zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společností ELEKTROWIN a. s. Jedná se o společnost zahrnutou v kolektivním systému zajišťující zpětný odběr elektrozařízení
  ve sběrném dvoře.
 16. Na žádost nájemce bylo rozhodnuto o uzavření dodatku č. 2 k  Pachtovní smlouvě č.  362/2016. Nájemce žádal prodloužení osmi pozemků o dalších pět let.
 17. Došlo k přidělení individuální finanční dotace ve výši 2000 Kč a pohárů pro CK Pardubice (cyklistický závodu na Monaku dne 19. 9. 2021).
 18. Jednalo se o  dodatku k  nájemní smlouvě na byt v č. 1, 1 + 2, v domě čp. 825, Na Starém náměstí o  prodloužení pronájmu bezbariérového bytu. Současný nájemce není tělesně postižený, avšak město neeviduje žádného tělesně postiženého žadatele, bylo schváleno prodloužení o jeden rok.
 19. Schválení změny rozpočtu – pořízení nového zařízení pro provozování místního rozhlasu, nové branky na  hřbitově, organizace výběrového
  řízení na dodavatele elektřiny.
 20. Rada města schválila novou vizuální identitu města
 21. V různém Rada:
  1. řešila žádost na přidělení individuální finanční dotace na pořádání festivalu Slatiňanský vrabčák 2021. Byla schválena dotace ve výši
   8 000 Kč.
  2. rozhodla o ukončení provozu plovárny k 6. 9. 2021.
  3. projednala informaci o  neoprávněném užívání městského bytu na  Starém náměstí a předala věc k posouzení právní kanceláří KVB.
  4. schválila výpověď smlouvy ze dne 1. 2. 2016 o pronájmu občerstvení na plovárně.
  5. se zaobírala údržbou města.
  6. byla za přítomnosti předsedy Osadního výboru Trpišov a paní architekty Šmídové seznámena se studií revitalizace prostoru návsi v Trpišově. Bylo rozhodnuto o předání studie Osadnímu výboru a Výboru pro životní pro-
   středí k projednání a následně budou občané Trpišova se studií seznámeni.

Odkaz: Ozvěny 2021-10

Jeden komentář u “Rada města Slatiňany projednala na 103. schůzi”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.