Rada města Slatiňany projednala na 107. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 107. schůzi dne 4. 10. 2021

 1. Na žádost občana bylo schváleno pokácení 2 ks javorů mléčného na pozemku města č. 665/1 v k.ú. (Švermova ulice) Slatiňany za podmínky náhradní výsadby.  Občan žádá o povolení zřízení sjezdu z místní komunikace a pokácení těchto stromů byla podmínka Policie ČR a Dopravního inspektorátu Chrudim kvůli rozhledovým poměrům.
 2. Došlo k rozhodnutí o vypsání VZMR na dodávky zemního plynu od 1. 12.
  2021 do 30. 11. 2022.
 3. Rada schválila plán práce v lesích pro rok 2022. Plán konkretizuje činnost
  pěstební, prořezávky a těžbu. Plán pro příští rok vychází z dlouhodobého lesního hospodářského plánu.
 4. Nebylo vyhověno žádosti o poskytnutí daru – spolek Naše odpadky, z.s..
  Spolek žádal město o poskytnutí daru ve výši 4 500 Kč na financování činnosti. Město je členem Svazu měst a obcí, který již vykonává činnost zmiňovaného spolku. Členství v druhém spolku, který vykonává obdobnou činnost, je nadbytečný.
 5. Schválení uzavření aktualizované smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společností Asekol a. s. Jedná se o společnost zahrnutou
  v kolektivním systému zajišťující zpětný odběr elektrozařízení ve sběrném
  dvoře. Úprava smlouvy řeší nové skutečnosti související s novým zákonem
  o odpadech.
 6. Nebylo vyhověno žádosti o schválení umístění doplňkové stavby (montovaný altán) na pozemku u chaty v chatové oblasti Borek č. ev. 95.
 7. Na základě žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Rada schválila stavbu
  distribuční soustavy NN na p.č. 680/1 a 369/28 k.ú. Slatiňany (ulice Čechova).
 8. Byl schválen dodatek k nájemní smlouvě na byt na Starém náměstí s půlročním prodloužením doby nájmu.
 9. Schválení změny rozpočtu (přeplatky energií), které byly převedeny na výdajové položky za PHM.
 10. Rada města schválila cenu vstupného na akci „Vánoce na Švýcárně –adventní čtvrtky“ ve dnech 25. 11., 2. 12., 9. 12, 16. 12. 2021 – dospělí 40 Kč a děti 20 Kč.
 11. V různém Rada:
  1. vzala na vědomí výsledky kontroly školní jídelny od České školní inspekce.
  2. navrhla zahájit přípravy akce Slatiňanské pozastavení v roce 2022.
  3. pověřila MěÚ přípravou podkladů na úpravu nájemného v nájemních bytech o 20% a diskutovala o možnostech úpravy nájemného pro podnikatelské subjekty.
  4. se setkala s pořizovatelem územního plánu a pověřeným zastupitelem. Rada byla obeznámena o procesu hlasování a jeho důsledcích pro  schvalování ÚP jako celku.

Odkaz: Ozvěny 2021-11

Jeden komentář u “Rada města Slatiňany projednala na 107. schůzi”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.