Rada města Slatiňany projednala na 108. schůzi

Rada měst Slatiňany projednala na 108. schůzi dne 18. 10. 2021

 1. Schválení dodatku ke smlouvě o dotaci pro DPS Slatiňany za účelem poskyt
  nutí dotace na podporu sociálních služeb v souladu se zákonem o sociálních
  službách. Dodatek navyšuje dotaci ze 475 000 Kč na 489 000 Kč.
 2. Rada se zaobírala žádostí občana o odstranění stromu v Trpišově. Žádosti
  nebylo vyhověno z důvodu zamítavého stanoviska odborné firmy, která doporučila provést prořez stromu a dále z důvodu negativního stanoviska Výboru pro životní prostředí.
 3. Bylo schváleno uzavření mateřské školy o vánočních a letních prázdninách v termínu od 23. 12 do 31. 12. 2021 a o letních prázdninách od 1. 8. do 26. 8. 2022.
 4. Žádost o příspěvek na rekonstrukci pronajatého prostoru (cukrárna, T. G. Masaryka 771 ve Slatiňanech) byla zamítnuta z důvodu provedení rekonstrukce bez vědomí města. Jedním z důvodů byla nemožnost určit cenu provedeného díla. Jednalo se o dílčí rekonstrukci elektroinstalace.
 5. Žádost majitele rekreační chaty o povolení doplňkové stavby na Borku nebyla Radou schválena z důvodu nesouhlasu se zastavováním dalšího prostoru v chatové oblasti Borek.
 6. Rada vypsala podmínky zadávacího řízení na dodavatele elektřiny a stanovila komisi pro výběr dodavatele.
 7. Rada vypsala novou soutěže na dodavatele zemního plynu, schválila seznam oslovených dodavatelů a jmenovala členy hodnotící komise včetně
  náhradníků.
 8. Rada schválila vyřazení nepotřebného majetku města Slatiňany. Jednalo se zejména o nábytek z roku 1998 a rozbitá kancelářská křesla, kde by byla oprava nerentabilní.
 9. Rada odložila rozhodnutí o smlouvě budoucí nájemní průmyslového areálu
  firmy Stavební huť s.r.o. O potenciálním pronájmu jedná s cílem rozšíření
  prostor pro techniku a zázemí údržby městaSDH Slatiňany.
 10. Rada schválila uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro JSDH Slatiňany
  ve  výši 50  000 Kč na  pořízení dýchací techniky včetně příslušenství. Účelovou dotaci poskytne Pardubický kraj.
 11. Rada rozhodla uzavřít dodatek ke  smlouvě na  dodávku hasičského
  automobilu spočívající v  prodloužení termínu dodání z  důvodu nedostatku automobilových dílů na  trhu, a  to za  předpokladu, že bude prodloužen termín dotace a poskytovatelem dotace schváleny změny podmínek.
 12. Rada rozhodla podat žádosti o změnu podmínek dotace na  dodávku hasičského vozu za účelem prodloužení termínu dodání dopravního  automobilu pro SDH Slatiňany.
 13. Rada schválila přijetí dotace z programu „Podpora činnosti a  provozu turi-
  stických informačních center v Pardubickém kraji“, a  to ve  výši 29  961  Kč
  na  městské informační centrum (provoz).
 14. Rada města schválila podání žádosti o dotaci a výběr administrátora na akci
  „SSZ Slatiňany – Přechod pro chodce ulice T. G. M“. Z důvodu dožilosti semaforu před ZŠ a úpravu prostoru křižovatky bude muset být v dohledné době provedena rekonstrukce a  pořízen nový semafor. Je vypsán dotační titul SFDI ve výši 70 % uznatelných nákladů.
 15. Rada města rozhodla vyzvat spoluobčana obce k  odstranění nepořádku na pozemku, který na ulici Vítězství 109 vlastní. Jedná se o narušování vzhledu
  obce.
 16. Rada města v souvislosti s novou identitou schválila pravidla používání loga
  města.
 17. Rada města souhlasí se založením oficiálního kanálu města na webové platformě YouTube za  účelem propagace města, kam budou umístěny propagační spoty.
 18. Rada města rozhodla o  zrušení veřejné zakázky s  názvem „Pořízení
  zvukově-hlasovacího záznamového zařízení“. Ze tří obdržených nabídek,
  žádná nesplnila pravidla soutěže, a to ani po opakovaném vyzvání k nápravě.
 19. Na  základě předchozího bodu Rada schválila vypsání nové soutěže. Schválila upravenou výzvu k podání nabídek, která byla v bodech, v nichž předchozí uchazeči chybovali, zjednodušena. Zvukové – hlasovací zařízení má být pořízeno z projektu Otevřené a přitažlivé město s dotací ve výši 90 % nákladů.
 20. Schválení změny rozpočtu – mimořádné příjmy (přeplatky energií).
 21. V různém Rada:
  1. pověřila MěÚ oslovit současného majitele pozemku (parčík na sídlišti) p.  p.  č. 171/5 v  k. ú. Slatiňany a zahájit jednání o možném odkupu.
  2. řešila návrh na  zvláštní odměnu pro pověřené zastupitele pro územní plán. Tuto odměnu by schvalovalo Zastupitelstvo města.
  3. byla informována o  termínu vyklizení trafostanice z důvodu její demolice.
  4. řešila nelegální bydlení v  městských bytech. Navrhla oslovit znovu KVB
   za  účelem provedení dalšího šetření či nějakého doporučení v  této  složité záležitosti.
  5. byla obeznámena se základními tezemi návrhu na novou koncepci údržby. Zabývala se návrhem místostarosty, který spočívá mimo jiné ve vymezení služeb, které je schopno zabezpečit město, a služeb, na které je lepší najmout externí firmu. Zároveň navrhuje získat cenové nabídky na externí služby. Na základě toho stanovit počet pracovníků.

Odkaz: Ozvěny 2021-12

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.