Rada města Slatiňany projednala na 110. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 110. schůzi dne 8. 11. 2021

 1. Turistické posezení, které bylo zřízeno na konci roku 2019 u splavu (Podskála) z  dotace MAS, začali využívat občané, kteří ho pravidelně poškozovali a svým chováním rušili v blízkosti žijící občany. Rada schválila dodatek s  MAS Chrudimsko, o  přesunu posezení na  nové stanoviště v Kunčí.
 2. Rada odložila rozhodnutí o  smlouvě budoucí nájemní průmyslového areálu firmy Stavební huť s.r.o. O  potenciálním pronájmu jedná s  cílem rozšíření prostor pro techniku a zázemí údržby města a SDH Slatiňany.
 3. Došlo ke  schválení zvýšení nájemného o 20% v městských bytech na Starém náměstí. Současné ceny nájmů se nyní pohybují v  průměru od  2  500 Kč po 4 900 Kč dle velikosti bytu.
 4. Bylo rozhodnuto o termínu týdenního letního svozu, který v roce 2022 bude probíhat od 30. 5. do 4. 9. 2021. Přesný harmonogram bude součástí lednových Ozvěn.
 5. Na  základě zprávy hodnotící komise o  hodnocení nabídek a  posouzení podmínek účasti veřejné zakázky malého rozsahu na rekonstrukci bytu č. 4 v DPS Farská 765, Rada města vybrala jako dodavatele společnost Komplex CR s. r. o. s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 226 405 Kč bez DPH.
 6. Rada města souhlasí se stavebním záměrem – Odkanalizování místní části Slatiňany – Kunčí a schválila koordinační výkres z  projektové dokumentace pro stavební povolení a  jeho předání projektantovi k  dokončení projektové dokumentace.
 7. Rada města schválila situační výkres na rekonstrukci zbývající části ulice a  veřejného osvětlení spolu s podélným stáním v  ul. Medunova a  jeho předání projektantovi k  dokončení projektové dokumentace. Se situačním výkresem předtím byli seznámeni občané, kteří zde žijí a v maximální míře v rámci platné legislativy byly zapracovány jejich připomínky.
 8. Byla schválena oprava chodníku v  ul. Medunova v  místech dvou RD, které byly vyjmuty z předešlého výkresu, jelikož nepodléhají stavebnímu povolení.
 9. Rada vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací (ZŠ,MŠ, ŠJ, ZUŠ) za 1–9/2021.
 10. V  loňském roce byl Hospodářsko správní odbor rozdělen na  Odbor správní a  Odbor finanční, Rada upravila pověření pro Odbor správní dle původního rozsahu ve  věci uzavírání smluv o nájmu hrobových míst, smluv o zapojení do systému s komunálním odpadem, krátkodobých půjčkách a výprosech atd.
 11. Rada schválila upravený odpisový plán MŠ na  rok 2021. Změna plánu z  důvodu pořízení nového vybavení školy (skříně a houpačka s hnízdem).
 12. Rada vzala na vědomí zahájení správního řízení o povolení provozu zařízení ke sběru a úpravě odpadu s  názvem „Recyklační a  manipulační plocha stavebních odpadů“, který bude provozován v  prostorech bývalého cukrovaru soukromou právnickou osobou.
 13. Na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek VZMR na zajištění dodávky zemního plynu vybrala Rada města společnost Pražská plynárenská, a.s.. Z  celkem tří oslovených dodavatelů, město dostalo pouze jednu nabídku. Zvítězila společnost s  nabídkovou cenou 1355 Kč/MWh bez DPH (doposud byla cena 410 Kč/MWh bez DPH). Soutěž s ročním kontraktem.
 14. Schválení změny rozpočtu – navýšené výdaje za  úroky z  úvěru
  (za kanalizaci Trpišov), navýšené výdaje spojené s odvozem a uložením odpadu, dotace MŠMT ČR pro ZŠ, příspěvek od SR určený na zmírnění negativních dopadů pandemie.
 15. V různém Rada:
  1. na základě současného epidemiologického stavu, rozhodla o zrušení konání městského plesu, který měl být 29. 1. 2022.
  2. byla seznámena s informací o vypuštění rybníku v Trpišově z důvodů výlovu.
  3. Vzala na  vědomí přijetí sponzorských darů pro MŠ.

Odkaz: Ozvěny 2021-12

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.