Rada města Slatiňany projednala na 111. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 111. schůzi dne 22. 11. 2021:

 1. Na základě žádosti o napojení lokality p.p.č. 470/1, Rada schválila společnosti ČEZ Distribuce, a. s. vedení dvou kabelů NN skrze parcely č. 474/5 a 474/3 v kat. území Slatiňany.
 2. Byl schválen dodatek č. 2 k Smlouvě o dílo na akci „Revitalizace a obnova
  aleje Kaštanka ve Slatiňanech – I. etapa od klapačky k vodárně“. Dodatek
  prodlužuje termín realizace o rok, tedy do 30. 11. 2022. Důvod prodloužení
  souvisí s převodem pozemků z vlastnictví Národního hřebčínu Kladruby
  nad Labem s.p.o. do vlastnictví města.
 3. Rada schválila úpravu vnitřní směrnici pečovatelské služby. Od 1. ledna 2022
  budou nově upraveny úvazky pracovnic v sociálních službách (3 pracovnice
  2,5 úvazku na 3 pracovnice 3,0 úvazky). Dále úprava frekvence hodnocení naplňování osobního cíle a hodnocení nastavení individuálního plánu u klientů.
 4. Byl schválen dodatek č. 1 smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy ulice Čechovy. Prodloužen termín odevzdání projektové dokumentace, a to nejpozději do 30. 8. 2022.  Prodloužení termínu je důvodu rozšíření projektové dokumentace.
 5. Rada města rozhodla o snížení celkového počtu zaměstnanců města zařazených do MěÚ s účinností od 1.2.2022 na 48. Dochází ke snížení počtu zaměstnanců na Švýcárně ze 2 na 1.
 6. Rada projednávala možnosti pronájmu průmyslového areálu firmy Stavební huť s.r.o. jako potenciální prostor pro parkování techniky, zázemí údržby
  města a SDH Slatiňany. Rada pověřila starostu jednáním o možnostech pronájmu nebo koupě zmíněného areálu.
 7. Byl schválen návrh oplocení kompostárny ve Škrovádě. Bylo rozhodnuto o předání projektantovi k dokončení projektové dokumentace.
 8. V loňském roce byl Hospodářsko správní odbor rozdělen na Odbor správní a Odbor finanční, Rada upravila vnitřní směrnici „Inventarizace majetku“, tak aby odpovídala změně odborů.
 9. Vzhledem ke každoroční zákonné nutnosti provést inventarizace majetku města Rada pověřila MěÚ k jejímu provedení. Došlo ke jmenování členů  inventarizační komise, kterou mimo jiné Rada pověřila stanovením způsobu využití přebytečného a nepotřebného majetku.
 10. Rada města rozhodla o poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací (ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ) za splně ní mimořádných pracovních úkolů
  za II. pololetí.
 11. Rada odsouhlasila změnu schváleného rozpočtu – dorozpočtování na služby k akci rozšíření kapacity PO ZŠ, výdaje za el. energii.
 12. Byl projednáván rozpočet města Slatiňany na rok 2022 a rozpočtový výhled do roku 2024, spolu s rozpočty a výhledy příspěvkových organizací města.
 13. Rada jednala o možnosti předčasného splacení úvěru u České spořitelny, a.s. Úvěr spojený s vybudováním kanalizace v Trpišově.
 14. V různém Rada:
  1. vyhověla žádosti sběrného dvoru o změnách v provozu během Vánočních svátků – uzavření od 22. 12. do 2. 1. 2022 a dále 28. 12. otevřeno od 7.30 do 16 h.
  2. vzala na vědomí oznámení ředitelky ŠJ o zvýšení ceny obědů na 81 Kč od 1. 1.2022 z důvodu nárůstu cen potravin a energií.
  3. vzala na vědomí výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci na VZ s názvem „Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město  Slatiňany“

Odkaz: Ozvěny 2022-1

3 komentáře u „Rada města Slatiňany projednala na 111. schůzi“

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.