Rada města Slatiňany projednala na 120. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 120. schůzi dne 21. 2. 2022

 1. Rada města schválila odpisový plán na rok 2022 pro město Slatiňany.
 2. Byly schváleny odpisové plány pro zřízené příspěvkové organizace města na rok 2022 (ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ).
 3. Došlo ke schválení závazných ukazate lů pro zřízené příspěvkové organizace města na rok 2022 (ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ).
 4. Rada schválila ceník vstupného na plovárnu na sezonu 2022. Ceny zůstaly stejné jako v roce 2021, vyjma drobné úpravy ceny rodinného vstupného.
 5. V zákoně č. 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je uvedena podmínka, že žadatel o dotaci z územních rozpočtů musí doložit úplný výpis skutečných majitelů. Splnění této povinnosti je pro žadatele dotací velice náročné. Rada města rozhodla, že žadatelé o dotace z rozpočtu města mohou úplný výpis z evidence skutečných majitelů nahradit výpisem částečným.
 6. Na základě žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Rada schválila stavbu distribuční soustavy NN (podpěrný bod a pojistná skříň) na p.č. 474/1 k.ú. Slatiňany.
 7. Rada města vyhověla žádosti o bezplatné zapůjčení Společenského domu Základní umělecké škole, a to ve dnech 24. 5. až 3. 6. 2022 za účelem výstavy výtvarného oboru.
 8. Na základě žádosti Národopisného souboru Formani Rada schválila bez platné zapůjčení Společenského domu, a to ve dnech 21. 5. do 22. 5. 2022. Žadatel prostory využije jako zázemí pro účinkující na Slatiňanském pozastavení, které se bude konat v areálu hřebčí na ve Slatiňanech.
 9. Rada města vyhověla žádosti o bez platné zapůjčení Společenského domu divadelnímu spolku ACORD z.s., a to ve dnech 22. až 26. 8. 2022 za účelem pořádání příměstského táboru.
 10. Na základě žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Rada schválila stavbu distribuční soustavy (kabelové vedení NN, zemnící páska s kabelem a pojistný pilíř) na p.č. 397/6 k.ú. Slatiňany.
 11. Rada schválila revitalizaci plochy parčíku před nádražím ČD ve Slatiňanech. Navrhovaná revitalizace dle návrhu za hradního architekta spočívá v pokácení 2 ks javorů a 1 ks myrabolánu, vytrhání živých plotů a všech ostatních keřů včetně nízkého smrku a vyfrézování všech pařezů. Nově budou vysazeny 3 ks třešně ptačí, 4 ks javoru mléč, keře s podsadbou trvalek, hortenzie s pod sadbou ostřice, stálezelený zimolez, bobkovišně, založeny 2 záhony a dojde k urovnání terénu v prostoru. Cena re vitalizace je cca 60 000 Kč.
 12. Rada schválila zadávací podmínky a zadávací dokumentaci veřejné soutěže na výběr dodavatele akce „Stavební úprava světelného signalizačního zařízení Slatiňany – přechod pro chodce ul. T.G. Masaryka“. Předpokládaná hod nota veřejné zakázky je 2 414 675 Kč s DPH. Na akci je požádáno o dotaci u Státního fondu dopravní infrastruktury. Dotací lze uhradit až 85% uznatelných nákladů.
 13. Rada schválila zadávací podmínky a zadávací dokumentaci veřejné soutěže na výběr dodavatele akce „Úprava veřejného osvětlení – Farská ulice, Slatiňany“. Prostředky vyčleněné na tuto akci v rozpočtu města činí 700 000 Kč s DPH.
 14. Rada schválila zadávací podmínky a zadávací dokumentaci veřejné soutěže na výběr dodavatele akce „Stavba veřejného osvětlení v části ulice T. G. Masaryka ve Slatiňanech“. Prostředky vyčleněné v rozpočtu města na tuto akci jsou ve výši 1 700 000 Kč s DPH.
 15. Bylo rozhodnuto o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 4 v DPS s účin ností od 1. 3. 2022 občanovi Slatiňan, zařazení v pořadníků žádostí před žadatelem nemají o byt v současné době zájem.
 16. Na základě zprávy hodnotící komise o hodnocení nabídek a posouzení podmínek účasti veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Pořízení zvukově- -hlasovacího záznamového zařízení II“, Rada města vybrala jako dodavatele společnost MINISTR SYSTEMS s.r.o. s nabídkovou cenou 349 690 Kč vč. DPH. Zakázka spadá pod dotační titul „Otevřené a přitažlivé město“, kterým bude uhrazeno 300 000 Kč, zbývající částka bude pokryta rozpočtem města.
 17. Schválení změny rozpočtu – dofinancování pořízení malého vozidla pro JPO, vratka na základě finančního vypořádání voleb do PSP, vrácení investiční dotace z Krajského úřadu Pce, doplnění VO v ul. Sečské.
 18. V různém Rada:
  1. vzala na vědomí informaci o zápisu do MŠ pro školní rok 2022/23. •
  2. schválila uzavření pojištění nového hasičského vozidla (včetně havarijního) u Generali pojištovny.
  3. byla informována o přepravě nadměrného nákladu, který bude probíhat 25.2

Odkaz: Ozvěny 2022-4

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.