Rada města Slatiňany projednala na 122. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 122. schůzi dne 7. 3. 2022:

 1. Rada města schválila zahraniční pracovní cestu Ing. Šťastného, Ing. Steklého, Mgr. Chalupníka a Málkové do Švýcarska za účelem návštěvy partnerské obce Freienstein.
  1. V polovině května. Je to na otočku od pátku do neděle, cesta byla již dlouhodobě plánována, ale kvůli pandemii 2 roky odložena, nyní se švýcarská strana ozvala, zda přijedeme v rámci partnerství měst. Téma bude zejména odpadové hospodářství, dále samospráva, příp. školství. Zpráva z pracovní cesty by měla být.1
 2. Rada města schválila ceník vstupu a pronájmu interaktivního muzea Švýcárna na sezonu 2022. Ceny vstupného a pronájmu zůstávají stejné jako v roce 2021.
 3. Byla stanovena provozní dobu interaktivního muzea Švýcárna na  sezonu 2022. Březen, listopad ČT a  PÁ od  12 do 15h. Duben, září, říjen ÚT až NE od 9 do  16h. Květen, červen, červenec, srpen ÚT až NE od 9 do 17h.
 4. Rada města schválila vyřazení starých jídlonosičů využívaných pečovatelskou službou. Vyřazení formou prodeje s cenu 80 Kč / ks.
 5. Byla probírána žádost občana ohledně kácení 1 ks smrku pichlavého v ulici Wolkerova na pozemku parc. č. 137/6 k.ú. Slatiňany. Na  základě rizika pádu potvrzeného arboristou bylo žádosti vyhověno.
 6. Byl schválen dodatek k nájemní smlouvě na byt na Starém náměstí s půlročním prodloužení.
 7. Rada schválila smlouvu na prodej dřeva. Pan Karel Svoboda odebere okolo cca 100 m3 . Firma Lumver Woods s.r.o. odebere cca 70 m3 . Ceny určeny délkou, průměrem a třídou jakosti dřeva.
 8. Rada města vzala na  vědomí zprávu o  školní inspekci ČŠI v  ZUŠ. Inspekcí bylo zjištěno, že Základní umělecká škola překročila nejvyšší povolený po čet žáků o 25 žáků. ČŠI uložila řediteli ZUŠ ve lhůtě do 30 dnů přijmout adekvátní opatření.
 9. Rada města vzala na vědomí protokol o  veřejnosprávní kontrole projektu „Rozšíření kapacity Základní školy Slatiňany“. Kontrola neuznala některé výdaje jako dotačně uznatelné. Jednalo se o výdaje spojené s realizací stavebních prací v návaznosti na předloženou projektovou dokumentaci v  celkové výši 2 605 628 Kč. O tuto výši je dotace krácena. Při kontrole nebyla uložena žádná opatření k nápravě.
 10. Rada schválila zpracování plánu odpadového hospodářství za  rok 2022 s  jeho následným vyhodnocováním po dobu dalších 5ti let společností ISES, s. r. o.
 11. Na  základě žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Rada schválila stavbu distribuční soustavy na p. č. 76/25 k.ú. Trpišov.
 12. Rada schválila pronájem části pozem ku p.č. 173/1 v  kat. území Kunčí pro umístění včelínů o výměře 12 m2 za cel kovou cenu 12 Kč/rok.
 13. Rada města schválila dohodu o ukončení pachtovní smlouvy č. 331/2016 ze dne 17. 6. 2016 ke dni 31. 5. 2022. Ukončuje se tak pronájem pozemku p.č. 419/3 o výměře 375 m2 v k.ú. Slatiňany na základě požadavku pachtýře.
 14. Schválení změny rozpočtu – pořízení dvou kontejnerů na  zelený odpad, PD pro legalizaci studny na plovárně, poskytnutí nepeněžitého daru uvolněnému členu zastupitelstva.
 15. Rada města doporučila schválit pro gram pro 20. zasedání Zastupitelstva města naplánovaného na 16. 3. 2022.
 16. V různém Rada:
  1. rozhodla nevyhlašovat výběrové řízení na pozici ředitele ZŠ a ŠJ. Starosta byl pověřen vydáním potvrzení o  pracovním poměru po dobu 6ti let pro stávající ředitele.
  2. byla informována o termínu pořádání oslav výročí 140 let založení SDH, osla vy se uskuteční 11. 6. 2022.
 1. RK od SS[]

Odkaz: Ozvěny 2022-4

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.