Rada města Slatiňany projednala na 124. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 124. schůzi dne 21. 3. 2022:

 1. Došlo k vyhlášení půjček z Fondu rozvoje bydlení. Byla jmenována komise za  účelem vyhodnocení podaných žádostí.
 2. Na  základě zprávy hodnotící komise o hodnocení nabídek a posouzení podmínek účasti veřejné zakázky malého rozsahu na  stavební úpravu světelného signalizačního zařízení a  přechod pro chodce ul. T.G. Masaryka, ze tří nabídek, Rada města vybrala jako dodavatele společnost AŽD Praha s.r.o. s  nejnižší cenou ve  výši 1  949  574 Kč bez DPH. (2,4 mil. vč. DPH)
 3. 3. Na  základě zprávy hodnotící komise o hodnocení nabídek a posouzení podmínek účasti veřejné zakázky malého rozsahu na úpravu veřejného osvětlení, Rada města vybrala jako dodavatele společnost Mopos Communications, a.s., která jako jediná podala nabídku. Cena 528 585 Kč bez DPH.
 4. Rada schválila zadávací podmínky a zadávací dokumentaci veřejné soutěže
  na  výběr dodavatele akce „Stavební úpravy a  stavba nového veřejného
  osvětlení v části ulice Klášterní ve Slatiňanech“. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je cca 5 890 000 Kč s DPH.
 5. Rada schválila zadávací podmínky a zadávací dokumentaci veřejné soutěže
  na výběr dodavatele akce „Vybudování chodníku ve Švermově ulici mezi Družstevní a TGM – slatinak.cz“. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je cca 1 444 000 Kč s DPH.
 6. Rada města schválila cenu vstupného na  Švýcárně na  akci „Nedělní koňské
  pohádky“ ve dnech 29. 5., 19. 6., 10. 7. a 14. 8. 2022 – jednotnou cenu pro návštěvníky 60 Kč/osob. a paušální cenu pro účinkující (Loutkařský soubor AHOJ Chrudim) za jedno vystoupení 3 600 Kč.
 7. Rada města vzala na  vědomí hospodaření v lesích v majetku města v roce
  2021. Osázelo se celkem 3  000 kusů borovic. Objem těžby dřeva 480 m 3 .
  Příjmy činily 596  010 Kč a  výdaje byly ve výši 624 435 Kč.
 8. Byl odložen bod ohledně dotací v rámci schváleného limitu z  rozpočtu města na rok 2022.
 9. Rada města schválila uzavření Smlouvy o  poskytnutí účelové dotace v  dotačním řízení na  podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem s Pardubickým krajem. Kraj poskytne městu účelovou dotaci ve  výši 549 000 Kč na provoz sociální služby.
 10. Rada města vyslovila souhlas s poskytnutím informací obci Stolany ve  věci
  úhrady pohledávky za  prodej dřevní hmoty.
 11. Rada města se zaobírala nabídkou na  provozování kiosku u  hřebčína.
  S ohledem na skutečnost, že současný nájemce plní veškeré podmínky nájemní smlouvy a nejsou k jeho činnosti žádné výtky, Rada této nabídce nevyhověla.
 12. Došlo ke schválení zřízení cesty na části pozemkové parcely č. 614/1 v  k.ú.
  Slatiňany k  rodinnému domu č.p. 38 (u kostela) za  podmínek, že cesta bude v  souladu s okolním terénem, tedy s žulovým povrchem a zpevnění bude provedeno v rozsahu situačního nákresu.
 13. Rada města vzala na vědomí zdůvodnění nájemce k  rekonstrukci pronajatého nebytového prostoru – cukrárny v č.p. 771 ve Slatiňanech.
 14. Rada města schválila změnu použití investičního příspěvku ve výši 40 000 Kč na  financování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení pro vybudování bezbariérového vstupu do hlavní budovy ZŠ.
 15. Schválení změny rozpočtu obnova zničeného kontejneru, židle na  radnici, příspěvek obce na  transparentní účet na  pomoc ukrajinským uprchlíkům.
 16. V různém Rada:
  1. schválila uzavření Sběrného dvora v sobotu 16. 4.
  2. schválila žádost paní ředitelky MŠ o  udělení výjimky z  počtu celkem o  5
   dětí.
  3. pověřila starostu o dohodnutí termínu jednání s Národním hřebčínem Kladruby nad Labem kvůli problematice stavby ve Škrovádě.
  4. Schválila uzavření smlouvy o  dílo se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, jako zhotovitelem akce „Oprava místní komunikace Slatiňany – Trpišov“.

Odkaz: Ozvěny 2022-5

3 komentáře u „Rada města Slatiňany projednala na 124. schůzi“

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.