Rada města Slatiňany projednala na 126. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 126. schůzi dne 11. 4. 2022:

 1. Rada města schválila „Smlouvu o  výpůjčce sbírkových předmětů“ s Národním hřebčínem Kladruby nad Labem. Cílem této smlouvy je prodloužení lhůty již vypůjčených předmětů.
 2. Rada města schválila obsah zápisu kroniky města za rok 2020.
 3. Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 16 v DPS. Nová nájemkyně je obyvatelka Slatiňan, evidována v  pořadníku žádostí. Ostatní uchazeči v  pořadníku nemají o byt v současné době zájem.
 4. Bylo schváleno zvýšení nájemného DPS, s účinností od 1. července 2022. Nájemné bude zvýšeno v  bytech bez sprchového koutu o  280 Kč. V  bytech
  se sprchovým koutem, který nebyl vybudován na náklady nájemce, o 380 Kč.
 5. Rada schválila zadávací podmínky a zadávací dokumentaci veřejné soutěže
  na  výběr dodavatele akce „Oprava opěrné stěny a  koryta náhonu Kabeláčova mlýnu ve Slatiňanech“. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je cca 2 500 000 Kč s DPH.
 6. Byl schválen návrh oslovených společností k  podání nabídky na  organizaci výběru zhotovitele, podání žádosti o  dotaci a  administraci dotace akce „Odkanalizování místní části Slatiňany – Kunčí“.
 7. Na  základě zprávy hodnotící komise o hodnocení nabídek a posouzení podmínek účasti veřejné zakázky malého rozsahu na stavbu veřejného osvětlení v  části ulice T.G. Masaryka, Rada rozhodla o  vyloučení jediného účastníka HAVLÍK MILAN s. r. o. z důvodu nesplnění kvalifikačních kritérií. Rada rozhodla o opětovném vypsání této veřejné zakázky.
 8. Na  základě žádosti Osadního výboru Trpišov a doporučení tvůrce studie řešení obecních ploch v  Trpišově, Rada rozhodla o dodavateli veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Herní prvky na náves v Trpišově“. Společnost TRANTOŠ s. r. o. nabídla dodání a montáž 5 kusů herních prvků za 199 892 Kč vč. DPH.
 9. Rada města neschválila poskytnutí finančního daru pro Domov pro seniory,
  Heřmanův Městec.
 10. Bylo rozhodnuto o  uzavření smlouvy o  nájmu plochy na  části pozemku
  p. č. 536/4 v k. ú. Slatiňany (parkoviště u hřebčína). Plocha 3 x 5 m v termínech květen, červen, září a  říjen a  o  víkendech a svátcích v červenci a srpnu každý den. Na ploše bude umístěn prodejní stánek s dřevěnými dekoracemi, hračkami, dřevěnými zbraněmi apod. Jedná se o stánek, který byl na stejném místě již minulou sezónu.
 11. Rada se zaobírala nabídkami na pronájem občerstvení na  plovárně. Celkem
  obdržela jednu nabídku. Bylo rozhodnuto o uzavření smlouvy s výši nájemného 30 001 Kč / sezóna s panem Lukášem Zemanem.
 12. Byl odložen bod ohledně uzavření dodatku č. 2 k Smlouvě na zajištění pro-
  vozu sběrného dvora se společností Recycling – kovové odpady a.s z důvodu nutnosti ověření dodatku u právníků.
 13. Na  základě žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Rada schválila stavbu
  distribuční soustavy NN na p.č. 248/24, 496/17, 248/5 a 315/6 k.ú. Trpišov.
 14. Došlo ke  schválení věcného břemene společnosti GasNet, s. r. o., týkající se
  stavby plynárenského zařízení (prodloužení plynovodu) na  parc. č. 339
  v k.ú. Škrovád.
 15. Rada města schválila dohodu o ukončení pachtovní smlouvy č. 97/2017
  ze dne 31. 3. 2017 ke dni 30. 6. 2022. Ukončuje se tak pronájem pozemku
  p.č. 131/1 o výměře 76 m 2 v k.ú. Slatiňany na základě požadavku pachtýře.
 16. Na  základě zprávy hodnotící komise o hodnocení nabídek a posouzení podmínek účasti veřejné zakázky malého rozsahu na  stavební úpravy a  stavba veřejného osvětlení v  části ulice Klášterní, z  pěti nabídek, Rada města vybrala jako dodavatele společnost TES, spol. s  r. o., s  nejnižší cenou ve  výši 5 290 309 Kč bez DPH.
 17. Na  základě zprávy hodnotící komise o  hodnocení nabídek a  posouzení podmínek účasti veřejné zakázky malého rozsahu na  opravu části
  chodníku v ulici Švermova, ze sedmi nabídek, Rada města vybrala jako
  dodavatele společnost SKOS s. r. o., s  nejnižší cenou ve  výši 928  617 Kč
  bez DPH.
 18. Schválení změny rozpočtu – přesuny v rámci výdajové části rozpočtu, týkající se účetního rozpočtování grantů.
 19. V různém Rada:
  1. probírala žádost o umístění venkovních samoobslužných prádelen.  Žádosti ne bylo vyhověno.
  2. vzala na vědomí žádost MŠ o přijetí finančního daru ve výši 22 000 Kč na nákup herních prvků.
  3. byla seznámena s řešením nutrií v prostoru rybníka u nádraží.

Odkaz: Ozvěny 2022-5

3 komentáře u „Rada města Slatiňany projednala na 126. schůzi“

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.