Rada města Slatiňany projednala na 127. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 127. schůzi dne 25. 4. 2022:

 1. Na základě žádosti nájemníka Rada schválila navýšení pronájmu části pozemku p.č. 315 v k.ú. Škrovád (v blízkosti kompostárny) pro umístění včelínů z 20 m2 na 200 m2
 2. Rada města dne 7. 3. prodloužila pracovní poměr na dobu určitou na 6 let pro ředitelku ŠJ. Kvůli nesouladu s právní novelou školského zákona nelze, aby měl ředitel pracovní poměr na dobu určitou. Řediteli vznikne pracovní poměr jmenováním, a to na dobu neurčitou a zároveň započne první 6tileté období výkonu práce na pracovním místě ředitele. Rada města schválila další 6tileté období, čímž tento formální problém vyřešila.
 3. Rada schválila zadávací podmínky a zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku malého rozsahu na výběr zhotovitele akce „Stavba veřejného osvětlení v části ulice T. G. Masaryka ve Slatiňanech“, a to v úseku od příjezdu do Slatiňan po budovu MěÚ.
 4. Bylo vyhověno žádosti faráře Římskokatolické farnosti Slatiňan, který žádal
  o dotaci na opravu střechy hospodářských budov vedle fary. Byl schválen
  dar ve výši 40 000 Kč. Výše daru se odvíjela od skutečnosti, že poslední dar pro farnost Slatiňan byl v roce 2017.
 5. Rada schválila pronájem části pozemku p.č. 154/10 v k.ú. Slatiňany (Pěší propojení a parčík mezi TGM a Tyršovou – slatinak.cz) pro umístění herního prvku (trampolíny o průměru 3,3 m).
 6. Došlo ke schválení věcného břemene, týkající se stavby vodovodu (v délce cca 18 bm) do pozemků p. č. 315/6, 496/17 a 248/24 v k.ú. Trpišov.
 7. Rada schválila vyřazení nepotřebného majetku města Slatiňany. Jednalo se
  zejména o nefunkční skříňky, žákovské židle ze ZŠ, MŠ z roku 2007, kde by byla oprava nerentabilní.
 8. Na pozemcích ve vlastnictví města jsou zřizovány služebnosti a věcná břemena. Jejich oceňování je určováno dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku. Celková cena za jejich zřízení často vychází pouze v desítkách korun. Jelikož se jedná o trvalé zatížení majetku města
  spojený určitou administrativní zátěží, byla stanovena minimální cena 500 Kč.
 9. Schválení změny rozpočtu – pořízení kontejnerů na zelený odpad
  (přistavovaných k Sokolovně a na další místa), zaúčtování obdržení investiční dotace na malé vozidlo JPO, zaúčtování obdržení dotace na modernizaci PO v MŠ.
 10. Rada města nevyhověla žádosti společnosti Recycling – kovové odpady
  a.s. ohledně uzavření dodatku č. 2 k smlouvě na zajištění provozu sběrného dvora. Navrhované změny by zatížily rozpočet o cca 102 000 Kč včetně
  DPH. Žádosti nebylo vyhověno, jelikož nebyla odůvodněna ustanoveními uzavřené smlouvy.
 11. V různém Rada:
  1. schválila zadávací dokumentaci veřejné soutěže na výběr dodavatele akce „Zajištění výběru zhotovitele a kompletní administrace dotace akce Odkanalizování místní části Slatiňany – Kunčí“.
  2. vzala na vědomí metodický dokument k odměňování ředitelů školských zařízení obcí vydaný ministerstvem školství.
  3. schválila prodloužení termínu podání žádostí o půjčky z Fondu rozvoje bydlení do 20. 5. Doposud nebyla doručena žádná žádost.

Odkaz: Ozvěny 2022-6

Jeden komentář u “Rada města Slatiňany projednala na 127. schůzi”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.