Rada města Slatiňany projednala na 128. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 128. schůzi dne 9. 5. 2022:

 1. Došlo k aktualizaci sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., který byl stanoven na základě výpočtu reálných nákladů s tím
  spojených.
 2. Byl schválen nový sazebník úhrad za poskytování informací dle nařízení
  evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (tzv. GDPR). Souvisí s povinností poskytovat občanům informace o nakládání s jejich údaji. Sazebník reflektuje ceny reálně vynaložených nákladů s jednotlivými žádostmi.
 3. Zesnulý svou poslední vůlí odkazuje městu finanční prostředky. Přijetí dědictví se jeví jako nemorální, jelikož by to bylo na úkor pozůstalých dětí. Rada města schválila odmítnutí dědictví.
 4. Rada města schválila Pravidla pro přidělování bytů v DPS. Vypracovaná pravidla mají předejít situaci, kdy byt dle pořadníku má být přidělen soběstačnému žadateli, který si pouze řeší svoji bytovou situaci a nepotřebuje žádnou péči ze strany Pečovatelské služby. Dle pravidel bude byt přidělen nejpotřebnějšímu zájemci. Absolutní přednost obyvatel Slatiňan nadále trvá.
 5. Rada města schválila ukončení smluv o poskytování pečovatelské služby
  s obcemi: Lukavice, Orel, Zaječice, Svídnice a Žumberk k 31. 12. 2022. Výpověď se týká osmi klientů (Bítovany 0, Svídnice 0, Orel 1, Zaječice 3, Lukavice 4). Pracovnice pečovatelské služby pomohou najít novou vhodnou organizaci (např. Oblastní charita Chrudim, Domácí péče Včelka Pardubicko s.r.o., Hewer).
 6. Na základě zprávy hodnotící komise o hodnocení nabídek a posouzení podmínek účasti veřejné zakázky malého rozsahu na opravu opěrné stěny a koryta náhonu Kabeláčova mlýnu Rada města vybrala jako dodavatele společnost GEOGARD s.r.o., která podala nabídku s cenou ve výši 2 411 492 Kč včetně DPH.
 7. Rada vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací (ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ) za první čtvrtletí 2022.
 8. Došlo ke schválení přijetí účelové dotace na požární techniku ve výši 70 000 Kč na opravu cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Slatiňany od Pardubického kraje.
 9. Rada města schválila uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o umístění a provozování kontejnerů uzavřené dne 27. 5. 2013, a to se společností TextilEco a. s. Jedná se o narovnání skutečného stavu umístění kontejnerů.
 10. Došlo ke schválení věcného břemene týkající se stavby vodovodu (v délce cca 3 bm) do pozemků p. č. 472/2 v k.ú. Kunčí.
 11. Bylo schváleno umístění a stavba kanalizační přípojky včetně zřízení pozemkové služebnosti pro bytové domy č.p. 748 a 749 v ul. Švermova ve Slatiňanech.
 12. Rada se zabývala vyrozuměním o probíhajícím řízení od Městského soudu
  v Praze. Žaloba podaná na Ministerstvo dopravy jejíž předmětem je zrušení části železniční vlečky v cukrovaru. Vzhledem k tomu, že rušená část vlečky je mimo pozemky města v zaploceném areálu, Rada rozhodla, že město
  nebude v tomto řízení uplatňovat práva osoby zúčastněné na řízení.
 13. Rada města povolila výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídách ZŠ stanoveného prováděcím právním předpisem do počtu 4 žáků na třídu z důvodu přechodného umístění ukrajinských dětí.
 14. Rada města schválila čerpání investičního fondu MŠ ve výši 91 950 Kč na pořízení herního prvku na zahradu. Částka je zcela tvořena peněžními dary.
 15. Schválení čerpání z rezervního fondu MŠ ve výši 56 520 Kč na pořízení nového ložního prádla ,a to prostěradel pro 5 tříd a povlečení pro 4 třídy, neboť stávající jsou v nevyhovujícím stavu.
 16. Rada města schválila přijetí finančního daru pro ZŠ od Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION v celkové výši 105 000 Kč. Jedná se o příspěvek na úhradu mzdových nákladů vynaložených na specifický personál školy v přímé souvislosti se začleněním ukrajinských uprchlíků do vzdělávání ve škole.
 17. Schválení změny rozpočtu – dar pro farnost, pojistná plnění JPO.
 18. Na základě zprávy hodnotící komise o hodnocení nabídek a posouzení podmínek účasti veřejné zakázky malého rozsahu na Pořízení nových webových stránek, ze dvou došlých nabídek Rada města vybrala jako dodavatele společnost BZ Company Internacional, s.r.o. (Olomouc) Zakázka spadá pod dotační titul „Otevřené a přitažlivé město“, kterým bude zakázka uhrazena, se spoluúčastí města 10%.
 19. V různém Rada:
  1. souhlasila s úpravou otevírací doby sběrného dvora v období od 15. 11. do 15. 3. 2023 (v tomto zimním období bude otevřeno ve středu pouze do 16:00).
  2. vzala na vědomí přijetí finančního daru pro MŠ na nákup herních prvků.
  3. vzala na vědomí přijetí finančního daru pro ZŠ ve výši 10 500 Kč
  4. byla seznámena s žádostí Povodí Labe na směnu pozemků. Jednání vyvolána ze strany města za účelem stavby parkoviště mezi sportovišti a plovárnou. Povodí Labe žádá o pozemek několikanásobně větší, Rada s návrhem nesouhlasí a navrhuje pokračovat v jednání.
  5. byla seznámena s informací ohledně dalšího finančního krácení dotace
   v rámci přístavby ZŠ. Rada pověřila MěÚ zasláním dopisu správci dotace
   o písemné vysvětlení důvodů krácení.
  6. řešila přistavení kontejnerů k Sokolovně. Nové kontejnery jsou objednané a budou přistaveny od konce července.
  7. doporučila umístění dopravní značky „Slepá pozemní komunikace“ na místní komunikaci vedoucí kolem prodejny a půjčovny WIKI směrem k ulice U lesa ve Škrovádě.
  8. byla informována o dodávce herních prvků do Trpišova v termínu 23. 5. 2022.

Odkaz: Ozvěny 2022-6

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.