Rada města Slatiňany projednala na 129. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 129. schůzi dne 23. 5. 2022:

 1. Rada schválila přijetí dotace ve výši 15 000 Kč od Pardubického kraje na přípravu a realizaci akce 12. Slatiňanské pozastavení, které se konalo dne
  21. května 2022.
 2. Bylo rozhodnuto o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 13 v DPS s účinností od 1. 6. 2022. Nájemce není občanem města, avšak má rodinné vazby na místní obyvatele. Naši občané zařazení v pořadníků žádostí před žadatelem, nemají o byt v současné době zájem.
 3. Na základě zprávy hodnotící komise o hodnocení nabídek a posouzení podmínek účasti veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Zajištění výběru zhotovitele a komplexní administrace dotace akce Odkanalizování místní části Slatiňany – Kunčí“ vybrala Rada města jako dodavatele  společnost Institut projektového řízení s.r.o., s nejnižší nabídkovou cenou 63 130 Kč vč. DPH. Do soutěže se přihlásilo celkem 5 společností.
 4. Na základě zprávy hodnotící komise o hodnocení nabídek a posouzení podmínek účasti veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Zajištění výběru zhotovitele a komplexní administrace dotace akce Stavba veřejného osvětlení v části ulice T. G. Masaryka“, Rada města vybrala jako dodavatele společnost AŽD Praha s. r. o., s nejnižší nabídkovou cenou 3 237 620 Kč vč. DPH. Do soutěže se přihlásily celkem 3 společnosti.
 5. Rada města schválila uzavření dodatku ke smlouvě o poskytování služeb komunikačního systému Mobilní Rozhlas s firmou MUNIPOLIS s.r.o. Navýšení ceny služby (poprvé od zahájení využívání služby) je o 600 Kč / měsíčně. Roční částka za licenci tak nově činí 53 957 Kč s DPH.
 6. Byla stanovena úprava ceníku za nájem z plochy hrobového místa ve výši
  10 Kč/m2 /rok a cenu za služby spojené s provozem, údržbou hřbitova a likvidací hřbitovního odpadu ve výši 64 Kč/m2/rok/hrobové místo,  poskytování pronájmu hrobových míst na dobu 5 let. Ceník účinný od 1. 6. 2022.
 7. Rada nesouhlasí se stavbou recyklační linky na zpracování stavebního odpadu v areálu bývalého cukrovaru. Rada rozhodla o sepsání připomínek k návrhu projektu a jejich zaslání Krajskému úřadu Pardubického kraje (viz níže v článku).
 8. Bylo vyhověno žádosti o bezplatné poskytnutí části pozemku p.č. 474/1 v k.ú. Slatiňany společnosti TES, spol. s.r.o. Pozemek bude dočasně využit v rámci stavby rekonstrukce zbývající části ulice Klášterní jako mezisklad stavebního materiálu.
 9. Schválení změny rozpočtu – dofinancování dotace MPSV „Otevřené
  a přitažlivé město“.
 10. Rada města schválila čerpání z rezervního fondu MŠ Slatiňany ve výši 18150 Kč za účelem objednávky vypracování stanoviska k výměně zdroje tepla a k instalaci VZT s rekuperací. Stanovisko bude součástí závěrečné zprávy ve vztahu k dotaci v Operačního programu životního prostředí.
 11. Rada vyhověla žádosti ředitele na čerpání z investičního fondu ZŠ Slatiňany ve výši 90 000 Kč na instalaci klimatizace v ředitelně a v kanceláři v hlavní budově základní školy.
 12. Došlo k vypsání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Strategie cestovního ruchu pro město Slatiňany“. Poslední externí zakázka v rámci dotačního projektu „Otevřené a přitažlivé město“.
 13. V různém Rada:
  1. vzala na vědomí oznámení ředitelky školní jídelny o zvýšení ceny obědů
   od 1.9. z důvodu růstu cen potravin.
  2. na žádost nájemce souhlasila s ukončením nájemní smlouvy na byt číslo 7 v DPS.
  3. schválila uzavření dodatků č. 1 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu ze dne 10.11. s Pražskou plynárenskou.
  4. pověřila gesčního radního jednáním s firmou BZ Company Internacional, s.r.o. ve věci tvorby nových webových stránek

Odkaz: Ozvěny 7/2022

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.