Rada města Slatiňany projednala na 134. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 134. schůzi dne 7. 7. 2022:

 1. Rada schválila uzavření dodatku k  nájemní smlouvě byt v domě čp. 825
  na Starém náměstí. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou, protože se jedná o bezbariérový byt. Dodatek řeší prodloužení o další rok.
 2. Byl schválen finanční dar ve výši 5 000 Kč na vybudování BABYBOXu v Chrudimi.
 3. Rada rozhodla nevyužít nabídku na  likvidaci použitých olejů za  roční poplatek 500 Kč od společnosti Černohlávek Group s.r.o. V současné době tuto službu zajišťuje společnost EKO-PF spol. s.r.o., se kterou je spolupráce od roku 2013 bezproblémová a bezplatná.
 4. Rada projednala žádost majitele chaty č. ev. 40 na Borku. Souhlasila se záměrem rekonstrukce a  umístěním akumulační nádrže na dešťovou vodu.
 5. Na žádost občana schválila Rada pronájem pozemku p.p.č. 218/1 v k.ú. Trpišov za celkovou cenu 9 856 Kč/rok. Žadatel si chce pozemek pronajmout za účelem zlepšení prostředí a bude provádět pravidelnou údržbou pozemku, kam město nemá přímý přístup.
 6. Byla schválena žádost o umístění kanalizační přípojky k restauraci Monaco spolu se zřízením věcných břemen.
 7. Rada vzala na vědomí vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství
  města Slatiňany za rok 2021. Vyhodnocení je k dispozici na webu města, sekce Dokumenty – Komunální odpad.
 8. Rada schválila uzavření kupní smlouvy se společností Delta – M s.r.o. Smlouva na pořízení stroje na sečení trávy.
 9. Na  základě zprávy hodnotící komise o hodnocení nabídek a posouzení podmínek účasti veřejné zakázky malého rozsahu s  názvem „Stavba oplocení a obslužného dvoru stávající kompostárny“ vybrala Rada města jako zhotovitele společnost Milan Toman – TOMS, s nejnižší nabídkovou cenou 3 563 945 Kč vč. DPH. Do soutěže se přihlásilo celkem 7 uchazečů o zakázku.
 10. Rada města schválila vypsání výběrového řízení a administraci dotace akce „Odkanalizování místní části Slatiňany – Kunčí“ bez zadávací dokumentace.
 11. Rada vzala na vědomí zrušení křižovatky silnic I/37 a III/358 8 u Slatiňan po výstavbě obchvatu.
 12. V  interaktivním muzeu Švýcárna byla návštěvníkům prodávána káva ze stolních automatů. Z hygienických důvodů kontrola z  Krajské hygienické stanice, pracoviště Chrudim, v červnu t.r. provozování stolních automatů zakázala. Rada schválila uzavření Smlouvy o  umístění věci (nápojového automatu) se společností DELIKOMAT s.r.o. Za  jeho umístění, pitnou vodu, úklid odpadu a elektrickou energii bude DE-LIKOMAT platit částku 3  500 Kč ročně s  tím, že automat bude provozován v sezoně.
 13. Schválení změny rozpočtu  – odstranění následků kalamity z 20. 6.,
  náklady spojené s převodem BJ na Starém náměstí, příspěvek na BABY BOX.
 14. Rada schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. OSV/22/20627 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízenína  podporu sociálních služeb poskytovaných s  Pardubickým krajem. Dle předloženého dodatku je dotace snížena o 71 000 Kč.
 15. V různém Rada:
  1. schválila pro výkon technického dozoru stavebníka na akci „Stavba oplocení a obslužného dvoru stávající kompostárny“ Milana Štěpánka na základě cenové nabídky ve výši 29 403 Kč vč. DPH.
  2. schválila možnost využití plovárny mimo stanovenou otevírací dobu pro
   oddíl SKŠ ZŠ Mikulova Praha v termínu 6. 8. až 27. 8. za 500 Kč na celou dobu.
  3. neschválila poskytnutí dotace pro Linku bezpečí z.s.

Odkaz: Ozvěny 2022-9

2 komentáře u „Rada města Slatiňany projednala na 134. schůzi“

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.