Rada města Slatiňany projednala na 138. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 138. schůzi dne 15. 08. 2022:

 1. Bylo schváleno hospodaření příspěvkových organizací za 1–6/2022.
 2. Rada města schválila od 1. 11. aktualizaci ceníku placených služeb a poplatků Městské knihovny z důvodu zastaralého knihovního programu a celého
  systému služeb.
 3. Rada města schválila upravený odpisový plán ZŠ na rok 2022. Úprava spočívá v navýšení odpisů po instalaci klimatizačních jednotek v ředitelně a kanceláři.
 4. Bylo vyhověno žádosti ředitelky MŠ ohledně realizace projektu OPJAK
  Šablony I pro MŠ Slatiňany (bez finanční spoluúčasti města). Předpokládaná částka dotace je 653 124 Kč. Aktivity v rámci projektu jsou: personální podpora MŠ, spolupráce pracovníků ve vzdělávání MŠ, odborně zaměřená
  tematická a komunitní setkávání v MŠ.
 5. Došlo ke schválení vyřazení a prodeje neupotřebitelného majetku, který je
  v evidenci města – mrazák z roku 1996, klimatizační jednotka (nerentabilní
  oprava), starý semafor.
 6. Rada města schválila uzavření dodatku ke smlouvě o sdružených službách
  dodávky elektřiny se společností innogy Energie s.r.o. Dodatek řeší nové
  přípojné místo, které bude potřeba pro přečerpávací stanici v rámci kanalizace Kunčí.
 7. Rada nesouhlasí s výstavbou parkovacího přístřešku u rodinného domu
  (souhlas pro stavební řízení) u nových řadových domů v ulici Medunova z důvodu estetického zachování architektonického řádu v kontextu s ostatními řadovými domy.
 8. Rada projednávala žádost o zřízení pozemkové služebnosti pro stavbu
  vodovodu v k.ú. Trpišově, přičemž rozhodla o odložení udělení souhlasu
  z důvodů návrhu zakončení vodovou, který neumožňuje v budoucnu jeho
  napojení k dalším pozemkům, kde by vodovod mohl být potenciálně potřeba. Rada požádala o vyjádření VAK Chrudim.
 9. Rada města schválila zhotovitele projektové dokumentace pro obnovu
  vzduchotechniky pro ŠJ fi rmu ELKLIMA s. r. o. Cena PD je 185 000 Kč bez DPH. ŠJ obdržela tři nabídky, přičemž uvedená společnost nabídla nejnižší nabídkovou cenu.
 10. Rada města schválila úpravu závazných ukazatelů na rok 2022 pro ŠJ, který se týká přesunu financí určených na výměnu vzduchotechniky z neinvestičního příspěvku určeného na opravy na investiční prostředky.
 11. Rada města vzala na vědomí oznámení výsledku zvláštního zápisu do MŠ.
  Ke zvláštnímu zápisu se dostavily 2 dívky s pobytem ve Slatiňanech.
 12. V návaznosti na prováděnou stavbu „Rekonstrukce vedení ČEZ Distribuce,
  a. s. ve Škrovádu – od návsi k mlýnu,Svatojánská, k lesu“ byla diskutována
  „Stavba veřejného osvětlení ve Škrovádu – od návsi k mlýnu“. Rada pověřila MěÚ prověřit vybrané položky rozpočtu, zda se jedná o cenu v místě a čase obvyklou.
 13. Schválení změny rozpočtu –
  přesuny kvůli PD na výměnu vzduchotechniky v ŠJ.
 14. Rada města doporučila schválit program pro 22. zasedání Zastupitelstva
  města naplánovaného na 24. 8. 2022.
 15. V různém Rada:
  1. byla informována Výborem pro ŽP o návrhu statutu „Sady města Slatiňany“.
  2. odsouhlasila objednání potřebných dokladů u odborných společností pro
   závěrečné převzetí stavby kruhového objezdu na přímo a již déle nečekat
   na dodání těchto dokumentů ze strany zhotovitele díla.
  3. schválila použití toalet a elektrické energie v úřadovně v Trpišově pro akci Trpišovského posvícení na den 20. 8.
  4. diskutovala možnost zhasínání světel veřejného osvětlení s cílem šetření
   energií.
  5. navrhla zvýšení frekvence vývozu kontejneru na bioodpad u Sokolovny

Odkaz: Ozvěny 2022-10

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.