Rada města Slatiňany projednala na 139. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 139. schůzi dne 24. 8. 2022:

 1. Byl schválen dodatek k nájemní smlouvě na byt na Starém náměstí s půlročním prodloužením doby nájmu.
 2. Rada zrušila usnesení ze dne 7. 6. 2022 týkající se uzavření smlouvy o umístění nápojového automatu v Interaktivním muzeu Švýcárna. V průběhu realizace vyšlo najevo, že by pro přívod vody k automatu musely být provedeny stavební úpravy, které jsou v kulturní památce problematické.
 3. Rada neschválila finanční dar pro Oblastní charitu Pardubice, jelikož dotační prostředky jsou pro rok 2022 jsou již vyčerpány.
 4. Rada neschválila finanční ani věcný dar pro kulturní spolek Zažeň nudu v Křižanovicích, z. s., jelikož dotační prostředky jsou pro rok 2022 jsou již vyčerpány.
 5. Rada projednala připomínky k zadávací dokumentaci pro vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Odkanalizování místní části Slatiňany – Kunčí“.
 6. Rada města schválila výjimku ze směrnice týkající se VZMR, v rámci projektu veřejného osvětlení ve Škrovádu – od návsi k mlýnu, Svatojánská, k lesu. V návaznosti na prováděnou stavbu „Rekonstrukce vedení ČEZ Distribuce, a. s.“, se Rada rozhodla využít možnosti připojení se k realizované stavbě (využití společného výkopu atd.) a uzavřít
  smlouvu o zakázce s akciovou společností VČE – montáže, která zakázku
  realizuje pro ČEZ. Realizace projektu za nabídnutou cenu 2 878 041 Kč vč.
  DPH. Předložený rozpočet byl prověřen a jedná se o ceny v místě a čase
  obvyklé.
 7. Rada diskutovala nad možnostmi realizace projektu „Modernizace učeben
  pro polytechnické vzdělávání a výuku informatiky“ pro ZŠ. Byla schválena
  příprava podkladů pro podání žádosti, pověřila ředitele předložením podrobné specifi kace požadavků vybavení učeben a MěÚ předložením cenových nabídek na administrátora dotace.
 8. Rada města schválila návrh výzvy na zadání veřejné zakázky malého rozsahu –  Výměna veřejného osvětlení (stavební a montážní práce) v části ul. Nádražní, Slatiňany – od nádraží ke křižovatce ul. Nádražní a Švermova. Jedná se o havarijní stav kabelového vedení VO.
 9. V různém Rada:
  1. byla informována o možnostech zhasínání veřejného osvětlení s cílem šetření energií. Bohužel současná podoba neumožňuje zhasínání na vedlejších ulicích a hlavní ulice musí být ze zákona osvětleny z důvodu bezpečnosti. Policie se k zhasínání ulic vyjádřila negativně z důvodu bezpečnosti a možnosti zvýšení kriminality.
  2. schválila bezúplatné propůjčení parkoviště u hřebčína na den 21. 9. společnosti OQEMA, která slaví 100. let výročí.

Odkaz: Ozvěny 2022-10

Jeden komentář u “Rada města Slatiňany projednala na 139. schůzi”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.