Rada města Slatiňany projednala na 143. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 143. schůzi dne 19. 9. 2022:

 1. Usnesením zastupitelstva města byla rada pověřena zpracováním a vydáním statutu Sadů města. Na základě podkladů dodaných Výborem pro životní prostředí byl zpracován návrh statutu a dán zpětně výboru k posouzení. Po zapracování jeho připomínek byl Statut sadů města radou schválen.
 2. V červnu 2022 byla vypsána výzva k předložení cenové nabídky na stavbu veřejného osvětlení v ul. K Vlčnovu, Slatiňany. Cenovou nabídku předložila jedna společnost, a to na částku 529 101 Kč. Rada města na svém zasedání rozhodla o vypsání nové veřejné zakázky. Bylo vyzváno šest společností
  k předložení cenové nabídky na stavbu veřejného osvětlení. Dvě společnosti
  cenové nabídky předložily. Rada vybrala společnost, která předložila nejnižší nabídkovou cenu, a to Mopos Communications, a.s. s ve výši 147 633 Kč bez DPH.
 3. Rada města rozhodla uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo se společností SKOS
  s. r. o. Smlouva se týká opravy části chodníku v ulici Švermova. Dodatek
  řeší vzniklé vícepráce podložené stavebním dozorem ve výši 11 738 Kč bez
  DPH.
 4. Byl schválen upravený odpisový plán na rok 2022 pro MŠ. Úprava odpisového plánu za z důvodu pořízení nového vybavení školy – hrací prvek – lanová pyramida.
 5. Rada vyhověla budoucímu občanovi připojení ke kanalizaci v rámci jeho zájmu ohledně stavby rodinného domu na pozemkové parcele č. 329/6 v k.ú.
  Kunčí. Dle smlouvy budou do kanaliazace vypouštěny splašky vyčištěné
  čističkou odpadních vod. Ve smlouvě je též závazek, že po vybudování nové
  kanalizace v Kunčí bude rodinný dům napojen na novou kanalizaci na náklady majitele.
 6. Součástí rekonstrukce zámku byla výměno veřejného osvětlení v areálu
  parku. Rada schválila smlouvu o výpůjčce čtyř sloupů veřejného osvětlení
  od NPÚ umístěné v parku, tak aby je město mohlo provozovat.
 7. Rada města vyhlásila Dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu města Slatiňany pro rok 2023 (podmínky níže v článku).
 8. Rada města vybrala ze tří nabídek možných administrátorů pro vypracování žádosti na projekt „Modernizace učeben pro polytechnické vzdělávání
  a výuku informatiky do dotačního titulu v rámci plánované výzvy IROP – Základní školy – společnost Regionální rozvojovou agenturu Pardubického
  kraje s nabídkovou cenou 55 000 Kč bez DPH.
 9. Rada města schválila uzavření dodatku k rámcové dohodě s fi rmou O2 Czech Republic a. s., Dodatek pro zajištění internetové konektivity v rámci projektu WiFi4EU.
 10. Rada města rozhodla o výběru dodavatele a uzavření kupní smlouvy s účastníkem výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu společnost AUTOCONT a.s. s cenou 260 761 Kč s DPH. Nákup počítačových sestav a multifunkční tiskárny.
 11. Rada města schválila čerpání z rezervního fondu ZŠ Slatiňany ve výši
  250 000 Kč na pokrytí zvýšených nákladů spojených s rostoucími cenami
  energií.
 12. V různém Rada:
  1. schválila rozšíření 23. zasedání zastupitelstva města o bod týkající se navýšení cen energií příspěvkových organizací města.
  2. Schválila uzavření smlouvy o poskytnutí poradenských služeb s Ing. Lucií Žurkovou, dle předložené smlouvy na podání žádosti a administraci dotace na rekonstrukci atletického oválu a přilehlých sportovišť.

Odkaz: Ozvěny 2022-11

Jeden komentář u “Rada města Slatiňany projednala na 143. schůzi”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.