Rada města Slatiňany projednala na 146. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 146. schůzi dne 31. 10. 2022:

 1. Rada města schválila dohodu o používání výplatního stroje k úhradě cen
  za poštovní služby a podmínky pro používání výplatních strojů mezi městema Českou poštou, s.p..
 2. Rada vzala na vědomí hospodaření příspěvkových organizací za 1–9/2022.
 3. Rada města zrušila Vnitřní směrnici – Zásady pro správu nemovitého majetku ve vlastnictví města. Směrnice z roku 2007 určovala pravidla pro veřejné zakázky, byla již překonána a nahrazena novými usneseními rady města pro organizování veřejných zakázek.
 4. Rada města schválila plán práce v lesích v majetku města Slatiňany pro rok
  2023, který byl zpracován ve spolupráci s hajným a odborným lesním hospodářem města.
 5. Rada města schválila bezplatné zapůjčení společenského sálu ve Společenském domě národopisnému souboru Formani, a to ve dnech 2. 12. a 17. 12. Žadatel prostory využije jako zázemí pro účinkující na 19. vánočním pořadu.
 6. Byl schválen pacht pozemku p.č. 419/3 k.ú. Slatiňany o výměře 375 m2 za účelem sekání trávy. Pachtovné ve výši  375 Kč / rok.
 7. Byl schválen pacht pozemku p.č. 131/1 k.ú. Slatiňany (u bytovky ul. Vítězství) o výměře 20 m2 za účelem zřízení užitkové zahrádky. Pachtovné ve výši 60 Kč / rok.
 8. Rada odložila projednání udělení souhlasu pro stavební řízení prodloužení
  parkovacího přístřešku v ul. Medunova
 9. Rada města vzala na vědomí zvýšení ceny obědů pro cizí strávníky z 81 Kč
  na 91 Kč včetně DPH 10 % a zvýšení ceny obědů z 81 Kč na 91 Kč včetně
  DPH 15% pro DPS ve Školní jídelně s účinností od 1. prosince 2022.
  10.
 10. Rada města schválila vyřazení a prodej neupotřebitelného majetku.
 11. Byla schválena cena vstupného na akci „Vánoce na Švýcárně – adventní čtvrtky“ ve dnech 1. 12., 8. 12., 15. 12, 22. 12. 2022 – dospělí 40 Kč a děti 20 Kč.
 12. Rada města schválila přerušení provozu v MŠ o vánočních prázdninách v termínu od 23. 12. do 31. 12.2022 a o letních prázdninách v termínu od 17. 7.
  do 11. 8.2023.
 13. Rada města jmenovala realizační tým ve složení Ing. Rašín, Tesařová,
  Mgr. Mandys pro realizaci dotace na akci „Modernizace učeben pro polytechnické vzdělávání a výuku“.
 14. V různém Rada:
  1. byla seznámena s programem vzpomínkové akce Den veteránů 11. 11.
  2. vzala na vědomí informaci ohledně dokončení stavby kompostárny.
  3. doporučila svolat zastupitelstvo města na termín 22. 11.
  4. schválila zakoupení 10 ks publikace „Země česká domov můj“, z toho 8 ks pro ZŠ.

Odkaz: Ozvěny 2022-11

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.