Rada města Slatiňany projednala na 148 schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 148. schůzi dne 14. 11. 2022:

 1. Uložila tajemníkovi zajistit inventarizaci majetku za rok 2022 a jmenovala členy inventarizačních komisi.
 2. Rada města souhlasila s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo „Stavba oplocení a obslužného dvoru stávající kompostárny“. Po vyčištění pláně
  od náletových dřevin a dřevin určených v projektové dokumentaci k vykácení, bylo provedeno geometrické zaměření modelace terénu. Bylo vyčištěno a vykopáno daleko více, než bylo předpokládáno v projektové dokumentaci, čímž vznikly vícepráce. Dodatek řeší navýšení celkové ceny o tyto vícepráce v částce 712 237 Kč bez DPH.
 3. Rada města souhlasila s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo „Stavba
  oplocení a obslužného dvoru stávající kompostárny“. Po dokončení prací provedených dle projektové dokumentace se investor rozhodl pro dodatečnou terénní úpravu zemního valu v bezprostřední blízkosti plochy pro kompostování. Posunutím paty valu o cca 3,5 m dojde ke zvětšení vlastní plochy pro kompostování, což je cílem dodatečných prací. Dodatek řeší tyto vícepráce v hodnotě 112 220 Kč bez DPH.
 4. Byla schválena smlouva o zřízení věcného břemene – veřejné osvětlení v k.ú. Škrovád. V rámci již započaté stavby bylo zjištěno, že umístění některých VO není možné z důvodu existence jiné podzemní sítě. Nově je třeba umístit na soukromý pozemek. Kompenzace za věcné břemeno bude 31 Kč bez DPH.
 5. Rada souhlasila s žádostí občana o přemístěním rozvaděče veřejného osvětlení na pozemku p.č. 716/10 v k.ú. Slatiňany. Souhlas za podmínek, že žadatel přemístí rozvaděč na vlastní náklady, provede revizi a předloží revizní zprávu a po realizaci vloží nová data do technické mapy města na své náklady.
 6. Rada města vzala na vědomí vydání povolení k provozu zařízení pro nakládání s odpady – Sběrný dvůr pro město Slatiňany a okolní obce pro společnost Recycling – kovové odpady a.s.
 7. Rada města schválila umístění pojistkového pilíře na pozemku města p.č.
  86/19 v k.ú. Škrovád. Tento návrh usnesení je radě města předložen na základě žádosti společnosti, která stavbu nového elektrického vedení realizuje pro společnost ČEZ.
 8. Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě na stavbu „Veřejné osvětlení ve Škrovádu – od návsi k mlýnu“. Vzhledem k tomu, že se jedná o společnou stavbu VO se stavbou elektrického vedení, kde dodavatel nestíhá nasmlouvané termíny, byl dodatkem posunut i termín realizace městského VO, tak aby tyto dva termíny byly v souladu.
 9. Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Stavební úpravy a stavba nového veřejného osvětlení v části ulice Klášterní“. Dodatek
  řeší vícepráce a méně práce. Výsledná cena díla bude dodatkem snížena o 279 106 Kč bez DPH a tím dojde k úspoře finančních prostředků města.
 10. Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Výměna veřejného osvětlení (stavební a montážní práce) v části ul. Nádražní“. Dodatek upravuje termín dokončení stavby a navýšení ceny stavby o vícepráce. Výsledná cena bude navýšena o 19 415 Kč bez DPH.
 11. Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Veřejné osvětlení v ul. K Vlčnovu“. Dodatek upravuje
  termín dokončení stavby
 12. Rada města schválila poskytnutí mimořádné odměny ředitelce MŠ, ředitelce
  ŠJ, řediteli ZUŠ a řediteli ZŠ za splnění mimořádných pracovních úkolů
  v 2. pololetí r. 2022.
 13. Byl vzat na vědomí koncept návrhu rozpočtu města na r. 2023. Vzhledem
  k povolební situaci a ustanovení nového Zastupitelstva, dosavadní Rada přenechala rozhodnutí o návrhu rozpočtu nově utvořené koalici.
 14. Rada města schválila uzavření Smlouvy o přechodném ustájení toulavých
  a opuštěných zvířat s JK Pablo z. s. Zvýšení ceny za jeden krmný den psa
  o 6 Kč. Změna s účinností od 1.1. 2023.
 15. Schválení změny rozpočtu – vícepráce na VO v ul. Nádražní, PHM
  na veřejnou zeleň, právní služby.
 16. Rada města doporučila schválit program pro 2. zasedání Zastupitelstva
  města naplánovaného na 22. 11. 2022.
 17. V různém Rada:
  1. vzala na vědomí žádost Oblastní charity Chrudim o zveřejnění dobročinné sbírky na podporu domácí hospicové
   péče.
  2. Schválila použití bývalé prodejny v Trpišově, včetně toalet a odběru elektrické energie pro akci setkání občanů, pořádanou SDH Trpišov na den 26. 11. 2022

Odkaz: Ozvěny 2022-12

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.