Rada města Slatiňany projednala na 16. schůzi dne 29. 4. 2019

Rada města Slatiňany projednala na 16. schůzi dne 29. 4. 2019:

 1. Byl schválen dodatek k pojistné smlouvě se společností Kooperativa pojišťovna, a.s., rozšíření o pojištění nového majetku (především veřejné osvětlení).
 2. Schválení smluv na ochranu osobních údajů (GDPR) se společnostmi dodávajícími software do Městské knihovny.
 3. Rada schválila nabídku na projektové a inženýrské činnosti pro úpravu veřejného prostranství okolo náhonu u Kabeláčova mlýna od společnosti Komplex CZ s.r.o. s cenou 102 850 Kč vč. DPH.
 4. Byl schválen dodatek ke smlouvě o dílo na interaktivní výtvarné zpracování skládacích kostek pro Švýcárnu s Mgr. Liborem Škrlíkem. Byl prodloužen termín dodání, výměna za přípravu tiskových dat pro výrobu polepů.
 5. Došlo ke schválení účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 2018.
 6. Rada schválila vyřazení majetku (stará elektronika, nábytek – většina z roku 1996)  s nutností předložení protokolu o fyzické likvidaci.
 7. Rada souhlasila se zřízením platebních terminálů na plovárně a Švýcárně.
 8. Bylo rozhodnuto o výběru technického a autorského dozoru na stavby realizované v roce 2019.
 9. Rada řešila problematičnost bezpečnosti na TGM (např. přechod pro chodce u potravin Málek, výjezd od jídelny a školní družiny, atd). Město požádá o zintenzivnění činnosti Policie v tomto úseku v odpoledních hodinách.
 10. Došlo k schválení vypsání VZMR na zajištění hospodaření v lesích od 1. 1. 2020. Rada jmenovala členy hodnotící komise – Mgr. Chalupník, Ing. Prokš, Mgr. Vychodil, Mgr. Peřina a Bc. Víšková (náhradníci MVDr. Jeník, Ing. Šťastný, Ing. Rašín, Lukáš, Víšek).
 11. Bylo schváleno zřízení věcného břemene pro plynovodní přípojku k domu č. p. 165 v ul. Klášterní.
 12. Rada rozhodla uzavřít smlouvu na zpracování lesního hospodářského plánu pro lesy města na období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2029 společností ING-FOREST s.r.o.
 13. Změna schváleného rozpočtu v příjmové části 73 812 000Kč (dorovnáno financováním příjmů 3 431 000Kč) a ve výdajové části 75  703  100Kč (dorovnáno financováním výdajů 1  539  900Kč) – oprava čerpadla na plovárně, PD na prostranství kolem náhonu, administrace nadlimitní veřejné zakázky na zajištění odpadového systému.
 14. Rada byla seznámena s havárií v ZUŠ čp. 771 (objekt bývalé spořitelny) – nutnost opravy střechy.
 15. různé
  1. Byla vzata na vědomí žádost o vyjádření k potřebnosti organizace Včelka senior care, o.p.s.
  2. Došlo ke schválení použití toalet a odběru el. energie v úřadovně Trpišov pro SDH na pořádání akce ČARODEJNICE 2019.
  3. Rada schválila přijetí daru pro MŠ ve výši 16 000 Kč od Ing. Koblížka.
  4. Rada vzala na vědomí žádost MŠ o přerušení provozu ve dnech a 7. 5. z důvodu úprav kanalizace.
  5. Byl pověřen ředitel ZŠ k uzavření Příkazní smlouvy na realizaci úspor energie související s výměnou oken.
  6. Rada se zaobírala dětským hřištěm ve Škrovádě.
  7. Na základě písemného odmítnutí realizace zakázky na vybudování Vodovodní přípojky k Švýcárně  vysoutěženou firmou, Rada rozhodla o vypsání nového výběrového řízení.
  8. Rada zamítla opětovnou žádost o napojení na okapy pro sběr dešťové vody z městského objektu v Trpišově.
  9. Zazněla informace o zvolení nové školské rady
  10. a konání valné hromady Spartaku.
  11. Rada byla obeznámena s činností SDH (kácení lip, čistění studny, možnost získání dotace na pořízení nového vozidla).
  12. Byly schváleny parametry výběrového řízení zakázky na svoz odpadu (viz. květnové Ozvěny).
  13. Řešila se nabídka systému Mobilní rozhlas a Zmapujto.cz .
  14. Diskutovala se problematika odkupu pozemků v Trpišově z důvodu budování kanalizace.
  15. Místostarosta řešil příjezdovou cestu k pozemku č 56, přičemž došlo ke zrušení starého usnesení z roku 2016 počítající s cestou přes dvůr Domu pečovatelské služby.
  16. Zazněly návrhy řešení opravy povrchu dětského hřiště za jídelnou.
  17. Rada odsouhlasila financování veřejného osvětlení v rozvojových lokalitách.
  18. Starosta seznámil Radu města s jednáním se zástupci zámku, rada nesouhlasí se zpoplatněním vstupu do zámeckého parku zejména pro občany.
  19. Zazněla informace o zřízení další knihovničky na zastávce.
  20. Rada byla obeznámena s nedostatkem plavčíků.
  21. Rada souhlasila s koncertem pí. Sychrovské dne 16. 6. v obřadní síni.

2 komentáře u „Rada města Slatiňany projednala na 16. schůzi dne 29. 4. 2019“

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.