Rada města Slatiňany projednala na 17. schůzi dne 20. 5. 2019

Rada města Slatiňany:

 1. 282/17/2019/RMS
  1. schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu 2 – Podpora preventivní péče o sbírky muzeí a galerií na rok 2019
  2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu 2 – Podpora preventivní péče o sbírky muzeí a galerií na rok 2019
 2. propůjčení objektů a zařízení ve vlastnictví města Slatiňany na pořádání neziskových akcí
  1. svěřila starostovi pravomoc rozhodovat o povolení propůjčení objektů a zařízení ve vlastnictví města Slatiňany na pořádání neziskových akcí pořádaných organizacemi zřízenými na území Města Slatiňany, jejichž doba trvání nepřesáhne dva dny
  2. ukládá starostovi informovat radu města na následujícím zasedání o povolení pořádání takové akce
 3. Pronájem hrobů
  1. schválila cenu za nájem z plochy hrobového místa ve výši 7,- Kč/m2
   /rok a cenu za služby spojené s provozem, údržbou hřbitova a likvidací hřbitovního odpadu ve výši 43,- Kč/m2 /rok/hrobové místo, poskytování pronájmu hrobových míst na dobu 5 let, ve znění
   zprávy č. 3/17,
  2. schválila ceník za nájemné z hrobového místa a služby s nájmem spojené s účinností od 1.6.2019, ve znění zprávy č. 3/17
 4. schválila „Směrnici o pracovních cestách a poskytování cestovních náhrad radním města Slatiňany“
 5. vzala na vědomí:
  1. výsledek hospodaření Základní školy Slatiňany za 1-3/2019
  2. výsledek hospodaření Mateřské školy Slatiňany za 1-3/2019
  3. výsledek hospodaření Školní jídelny Slatiňany za 1-3/2019
  4. výsledek hospodaření Základní umělecké školy Slatiňany za 1-3/2019
 6. schválila upravený odpisový plán na rok 2019 pro příspěvkovou organizaci Školní jídelnu
  Slatiňany, ve znění zprávy č. 6/17
 7. schválila uzavření Smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje v období od 01. 06. 2019 do 30. 09. 2019 a úhradě nákladů s tím spojených s Pardubickým krajem
  1. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením Smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje v období od 01. 06. 2019 do 30. 09. 2019 a úhradě nákladů s tím spojených s Pardubickým krajem za podmínky schválení příslušného rozpočtového opatření
 8. schválila 8. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2019 v příjmové části na 74.086.000,- Kč (dorovnáno financováním příjmů 3.815.625,- Kč) a ve výdajové části 76.361.725,- Kč (dorovnáno financováním výdajů 1.539.900,-)
 9. schválila:
  1. úpravu závazných ukazatelů na rok 2019 pro příspěvkovou organizaci Základní uměleckou školu Slatiňany za podmínky schválení příslušného rozpočtového opatření. Závazným ukazatelem je výše poskytnutého neinvestičního příspěvku zřízené příspěvkové organizaci v celkové výši 622.525,- Kč, dle rozpisu:
   a) na provoz 361.300,- Kč
   b) na opravy 261.225,- Kč
  2. použití rezervního fondu Základní umělecké školy Slatiňany ve výši 111.225,03 Kč na opravu střechy v Domě služeb T. G. M. č. p. 771, Slatiňany, která bude realizována firmou Jiřího Ždímala, Nad Nádrží 295, 538 25 Nasavrky
  3. projednala petici proti výstavbě rezidenčního bydlení na pozemku p.č. 171/5 v k.ú. Slatiňany (křižovatka Družstevní a Tyršova)
   1. doporučuje petentům podat neodkladně připomínku zpracovateli územního plánu do dnešních 24:00 hod
  4. schválila řešení odkanalizování místní části Kunčí dle předloženého situačního výkresu – kombinace gravitační a tlaková kanalizace. Rodinné domy od návsi směr Orel, budou odkanalizovány prostřednictvím tlakové kanalizace
  5. schválila dodatek č. 1 k Dohodě o provádění servisních prací „závlaha veřejné zeleně
  6. schválila opravu dětského hřiště v ulici Neumannova v nezbytně nutném rozsahu
   1. rozhodla zařadit opravu celého povrchu hřiště do návrhu investičních akcí pro rok 2020
  7. schválila zavedení platformy SMART komunikaci s občany města Slatiňany – mobilní rozhlas
  8. schválila zahraniční pracovní cestu místostarosty Ing. Stanislava Šťastného a radní Marie Málkové do Likávky ve dnech 7.6. – 9.6. 2019 a dále schválila stravné ve výši dle platných předpisů

MVDr. Ivan Jeník Ing. Stanislav Šťastný
starosta místostarosta

 

2 komentáře u „Rada města Slatiňany projednala na 17. schůzi dne 20. 5. 2019“

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.