Rada města Slatiňany projednala na 18. schůzi dne 3. 6. 2019

 1. Vodovodní přípojka Švýcárna
  1. projednala zprávu hodnotící komise
  2. schválila výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu
  3. rozhodla o výběru k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení na veřejnou zakázku , kterým je společnost PP-GROUP.cz s. r. o., se sídlem Pasecká 378, 539 44 Proseč, s nabídkovou cenou 358.920,- Kč bez DPH ve znění zprávy č. 1/18
  4. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka podepsat:- Převzetí písemné zprávy hodnotící komise; – Oznámení o výběru; – Smlouvu o dílo s vybraným účastníkem
 2. garážová vrata ŠJ Slatiňany,
  1. schválila použití investičního fondu Školní jídelny Slatiňany ve výši 57.091,- Kč na realizaci nových garážových vrat ŠJ Slatiňany, ve znění zprávy č. 2/18
  2. schválila firmu HYDROENERGIE DEVELOP spol. s r.o., Bylany 7, 538 01 Bylany, na montáž, demontáž a dopravu nových garážových vrat pro ŠJ
 3. výběrové řízení na zakázku: „Lesní hospodář v lesích města Slatiňany
  1. vzala na vědomí výsledek , ve znění zprávy č. 3/18
  2. pověřila MěÚ vypsáním nového výběrového řízení na veřejnou zakázku: „Lesní hospodář v lesích města Slatiňany“
 4. vzala na vědomí ukončení Smlouvy na zajištění provozu sběrného dvora č. 504/2015 uzavřené dne 29. 10. 2015 se společností Recycling-kovové odpady a. s.  na základě výpovědi doručené uvedenou společností dne 7. 5. 2019, ve znění zprávy č. 4/18
 5. pachty
  1. zrušila usnesení č. 1381/98/2010/RMS ve znění zprávy č. 5/18
  2. svěřila Hospodářsko správnímu odboru MěÚ působnost v rozhodování o
   1. uzavírání smluv o krátkodobých výpůjčkách, krátkodobých výprosech, krátkodobých pachtech a krátkodobých pronájmech
   2. vyvěšování záměrů o výpůjčkách, výprosech, pachtech a pronájmech
 6. vydala vnitřní směrnici č.j. MěÚSl/00006/2019/SME o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve znění zprávy č. 6/18
 7. rozhodla o uzavření smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 536/4 a pozemku parc. č. st. 1408, na němž stojí stavba č. p. 890, to vše zapsané na LV č. 10001 pro katastrální území a obec Slatiňany s firmou Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
  1. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka podepsat smlouvu o umístění veřejné komunikační sítě
 8. rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na obnovu fasády kapličky na návsi v Trpišově se společností Stavební a pece, spol. s r. o., se sídlem Tovární 1112, 537 01 Chrudim
  1. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka podepsat smlouvu o dílo
 9. schválila 9. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2019 v příjmové části na 74.186.000,- Kč (dorovnáno financováním příjmů 3.815.625,- Kč) a ve výdajové části 76.461.725,- Kč (dorovnáno financováním výdajů 1.539.900,-) ve znění zprávy č. 9/17
 10. schválila přijetí sponzorského daru ve výši 1.000,- Kč
 11. schválila bezplatné zapůjčení sálu ve Společenském domě na 3.10.2019 na akci Kulturní odpoledne pro seniory
 12. schválila záměr podání žádosti o dotační titul na workoutové hřiště a souhlasí s tím, aby p. Vítek připravil dokumentaci a předložil ji ke schválení radě města
 13. vzala na vědomí postup dotačního projektu realizace úspor energie ZŠ Slatiňany. V případě úspěšného výběrového řízení pověřuje ředitele ZŠ Mgr. Ivoše Mandyse podpisem objednávky na zhotovení oken, maximálně však do výše schváleného rozpočtu
 14. vzala na vědomí výsledek ankety na „nahrávací zařízení“
 15. schválila firmu „Stelma s.r.o.“, Křičkova 417, Pardubice, IČ: 25297945 na zpracování žádosti k „Výzvě číslo 92 OPZ pro územní samosprávné celky“

Jeden komentář u “Rada města Slatiňany projednala na 18. schůzi dne 3. 6. 2019”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.