Rada města Slatiňany projednala na 20. schůzi dne 24. 6. 2019

 1. Rada města schválila příspěvek do sbírky pořádané Městem Kyjov za účelem pomoci rodině zavražděného místostarosty obce Dražůvek ve výši 3 000 Kč.
 2. Byla vzata na vědomí zpráva o plnění usnesení Rady města Slatiňany – kromě nově přijatých usnesení a usnesení blokovaných třetími stranami jsou usnesení plněny.
 3. Rada města schválila zaúčtování zmařené investice ve výši 138 000 Kč v souvislosti s finanční zpronevěrou bývalé zaměstnankyně MŠ. Jedná se o nedokončený majetek, který nebyl realizován nebo zařazen. Konkrétně projektová dokumentace plynofikace v roce 2003, dále projekt ke stavebnímu řízení realizace úspor energie v roce 2008  a doplnění projektové dokumentace ke stavebnímu řízení v roce 2009. Vzniklá ztráta bude uhrazena z Rezervního fondu MŠ a účetní transakce si tak nevyžádá žádné finanční nároky ze strany zřizovatele.
 4. Byl schválen dodatek k nájemní smlouvě na byt na Starém náměstí o půlroční prodloužení.
 5. Rada schválila elektro připojení pozemku parc. č. 409/2 (v ul. Tovární, u vlečky).
 6. Rada rozhodla o ukončení smlouvy na zajištění svozu směsného komunálního odpadu k 31. 12. 2019 (dle smlouvy musela být výpověď podána do 30. 6.). Důvodem je vypsání nové soutěže (viz květnové Ozvěny).
 7. Schválení nákupu rozšíření aplikace „Spisová služba“ od společnosti GEOVAP, spol. s r.o. o moduly „Smlouvy“ a „Úkoly“
  za 16 000 Kč bez DPH ročně.
 8. Schválení uzavření smlouvy o poskytování služeb komunikační platformy „Mobilní rozhlas“ s firmou Neogenia s.r.o.. Na celý systém byla poskytnuta 50% sleva s délkou trvání služby 1 rok. Následně bude provedeno vyhodnocení využívání jednotlivých modulů systému (viz níže v článku).
 9. Rada rozhodla o úpravě způsobu provedení veřejné zakázky na zajištění odpadového systému (tři nadlimitní veřejná výběrová řízení), přičemž došlo ke schválení dodatku s administrátorskou firmou (navýšení ceny administrátora o 10 000 Kč).
 10. Bylo rozhodnuto o prodloužení rámcové smlouvy o podmínkách poskytování telekomunikačních služeb (včetně internetového připojení atd.) se společností O2 Czech Republic a. s. o 6 měsíců.
 11. Dále
  1. Rada schválila zvýhodněné vstupné za 20 Kč na plovárnu pro SK Spartak v době konání volejbalového turnaje (13. 7.).
  2. Bylo schváleno uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro realizaci opravy kapličky na návsi v Trpišově.
  3. Byl diskutován a následně schválen záměr pronájmu dalších prostor k provozování občerstvení na plovárně.
  4. Rada se zaobírala peticí proti kácení stromů z důvodů záměru vybudování chodníku ve Švermově ulici.
  5. Byl vzat na vědomí dopis s připomínkami k projektu rekonstrukce Modely od občanů.
  6. Rada rozhodla o oddělení odborného lesního hospodáře a výkonného lesního hospodáře z důvodu snazšího obsazení těchto pozic a rozhodla o vypsání nových výběrových řízení na tyto pozice (viz 18. schůze Rady, kdy se do výběrového řízení nepřihlásil žádný zájemce).
  7. Rozebírala se varianta řešení odkanalizování části Kunčí v případě, že nebude vykoupen pozemek od soukromé osoby, který umožní umístění přečerpávací stanice pro gravitační kanalizaci. Jako variantní řešení je možnost zřízení tlakové kanalizace bez výkupu pozemku.
  8. Proběhla informace o kácení bříz u ZŠ.
  9. Byl vznesen návrh pletí živých plotů podél chodníků.
  10. Rada schválila návrh na prodloužení veřejného osvětlení v ulici Schmoranzova, a to umístěním jednoho osvětlovacího tělesa navíc směrem „ke garážím“.
  11. Rada byla seznámena s návrhem na umisťování chrániček optických kabelů do výkopů veřejného osvětlení.
  12. Rada odsouhlasila vybudování přístupu k pozemku p. p. č. 56 přes pozemek p.p.č. 616/4, po dobu výstavby může být využíváno i pro zásobování stavby.
  13. Na základě využívanosti prodloužených úředních hodin Rada rozhodla o vrácení na původní hodiny (tedy do 17h).

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.