Rada města Slatiňany projednala na 23. schůzi dne 22. 7. 2019

Rada města Slatiňany:

 1. rozhodla uzavřít Smlouvu o nájmu pozemku (části pozemkové parcely č. 204/1 v kat. území Slatiňany v areálu plovárny) za účelem umístění mobilního stánku pro provoz občerstvení se společností BIG B BOWL
 2. rozhodla uzavřít Smlouvu o výkonu odborného lesního hospodáře pro lesy města Slatiňany s Ing. Karlem Šmahelem, IČ: 63576317
 3. vzala na vědomí vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství města Slatiňany za rok 2018 ve znění zprávy
 4. vzala na vědomí vyjádření bratrů Ing. Jaroslava a Ing. arch Jiřího Háce z Pardubic k užívání pozemků města Slatiňany, a to pozemkové parcely č. 283/13 (lesní pozemek) a pozemkové parcely č. 373/1, obě v kat. území Škrovád (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve znění zprávy č. 4/23
  1. pověřila městský úřad objednat geodetické zaměření vlastnické hranice pozemkových parcel č. 283/13 a č. 373/1 v kat. území Škrovád včetně stávajícího oplocení ve vlastnictví bratrů Ing. Jaroslava a Ing. arch Jiřího Háce jako zajištění podkladu pro majetkoprávní vypořádání uvedených pozemků ve znění zprávy
 5. schválila změnu nájemce bytu č. 1, v domě čp. 823 na Starém náměstí ve Slatiňanech
 6. vzala na vědomí výsledek výběru dodavatele stavebních prací a podpis smlouvy o dílo s vítězným dodavatelem PROFISTAV Litomyšl a.s., Tyršova 231, 570 01 Litomyšl, IČ 27742741, v rámci realizace projektu „Realizace úspor energie ZŠ Slatiňany
  1. souhlasila s podáním žádosti o dotaci do 121. výzvy OPŽP
  2. pověřila ředitele Základní školy Slatiňany Mgr. Bc. Ivo Mandyse podáním žádosti o dotaci
 7. schválila přijetí finančního daru až do celkové výše 533.000,- Kč pro Základní školu Slatiňany, T. G. Masaryka 136, 538 21 Slatiňany od společnosti Pomáháme školám k úspěchu
  1. schválila přijímání finančních darů pro Základní školu Slatiňany od obecně prospěšné společnosti Pomáháme školám k úspěchu o.p.s. po celou dobu čerpání projektové podpory,
 8. souhlasí se jmenováním starosty města MVDr. Ivana Jeníka do Komise pro zahraniční spolupráci Svazu města a obcí České republiky
 9. schválila vyřazení neupotřebitelného majetku, který je v evidenci města Slatiňany
  1. určila vedoucího údržby Miloše Víška jako osobu odpovědnou za likvidaci
 10. souhlasila, aby souběžně s podzemními rozvody pro veřejné osvětlení a elektrickou energii byla do výkopů vždy vkládána i chránička pro optické kabely (internet). Chránička a komory v jejím zakončení budou hrazeny městem Slatiňany
 11. vzala na vědomí návrh předloženého plánu údržby a rozvoje nemovitostí města Slatiňany
  1. schválila uvedené akce pro rok 2020 pro přípravu návrhu finančního zajištění vybraných akcí do návrhu rozpočtu na rok 2020 do 30. 9. 2019
 12. schválila 13. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2019 v příjmové části na 102.550.052,40 Kč (dorovnáno financováním příjmů 4.411.325,- Kč) a ve výdajové části 101.778.825,- Kč (dorovnáno financováním výdajů 5.182.552,40)
 13. schválila přijetí sponzorského daru pro MŠ Slatiňany ve výši 2.700,- Kč
 14. schválila uzavření smlouvy o dílo na Zhotovení díla „Opravu ulice Šmeralova Slatiňany“ se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
 15. souhlasila, aby z projektu pro stavební povolení a výběr zhotovitele na chodník v ulici Švermova byl vypuštěn úsek chodníku před bytovým domem čp. 753-756
 16. schválila veřejné osvětlení ve Švermově ulici typu Guzzini Wow
 17. schválila, aby v rámci stavby „oprava povrchu místní komunikace ve Škrovádu“ byly položeny chráničky pro budoucí podzemní vedení veřejného osvětlení, optického kabelu (internet) a elektrické energie (pro společnost ČEZ). Výkop a chráničky budou hrazeny městem Slatiňany

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.