Rada města Slatiňany projednala na 27. schůzi dne 19.08.2019

 1. schválila ukončení provozu dvou platebních terminálů na Plovárně Slatiňany a v Interaktivním muzeu Švýcárna k 30. září 2019 ve znění zprávy č. 1/27.
 2. neschválila pokácení 2 ks Prunus Fruticosa Globosa na pozemku parc. č. 658/1 v katastrálním území Slatiňany, ve znění zprávy č. 2/27.
 3. schválila vypsání nadlimitní veřejné zakázky na služby formou otevřeného řízení s názvem: „Zajištění svozu a odstranění směsného komunálního odpadu z nádob na odpad a kontejnerů na odpad“, ve znění zprávy č. 3/27
  1. schválila zadávací dokumentaci k nadlimitní veřejné zakázce na služby formou otevřeného řízení s názvem: Zajištění svozu a odstranění směsného komunálního odpadu z nádob na odpad a kontejnerů na odpad“, ve znění zprávy č. 3/27
  2. pověřila k provádění úkonů zadavatele spočívajících v hodnocení nabídek v řízení o zadání veřejné zakázky s názvem: „Zajištění svozu a odstranění směsného komunálního odpadu z nádob na odpad a kontejnerů na odpad“ komisi ve složení: MVDr. Ivan Jeník, Ing. Vít Steklý, Bc. František Rulík, Mgr. Daniel Vychodil,
   Mgr. Ing. Jiří Komárek a Bc. Petra Víšková a náhradníci: Ing. Stanislav Šťastný, Ing. Josef Prokš a Ing. Vladimír Rašín, Mgr. Milan Chalupník, Ing. Petr Kolek a JUDr. Petr Němec, ve znění zprávy č. 3/27
 4. vzala na vědomí dopis ze dne 26. 7. 2019 pod zn. 1044/2019 od projektanta Ing. Jana Šintáka ve znění zprávy č. 5/27
  1. souhlasí s umístěním čerpací stanice a tras kanalizací v předložených třech situacích ve znění zprávy č. 5/27
  2. rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro odkanalizování místní části Slatiňany – Kunčí včetně výkonu autorského dozoru
   s Ing. Janem Šintákem – I.P.R.E. ve znění zprávy č. 5/27
 5. schválila prodej 400 kusů střešních tašek za cenu 2,50 Kč/ks panu Ivanu Bezákovi, ve znění zprávy č. 6/27.
 6. schválila ve druhé výzvě pro poskytnutí dotací v rámci schváleného limitu na rok 2019 určeného organizacím, které mají sídlo na území města Slatiňany a město samo je nezřizuje, ale má zájem na jejich existenci a prosperitě a organizacím, které sídlo na území města Slatiňany nemají, ale jejichž činnost úzce s městem Slatiňany souvisí
 7. rozhodla o odložení bodu jednání Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku elektřiny na následující jednání rady města.
 8. schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě na byt č.1, 1 + 2, v domě čp. 825 na Starém náměstí ve Slatiňanech, o prodloužení nájmu bytu na dobu určitou od 21.8.2019 do 20.8.2020 s manžely Zdeňkem a Jaroslavou Novákovými ve znění zprávy
 9. vzala na vědomí výsledek hospodaření
  1. Základní školy Slatiňany za 1-6/2019 ve znění
  2. Mateřské školy Slatiňany za 1-6/2019 ve znění
  3. Školní jídelny Slatiňany za 1-6/2019 ve znění
  4. Základní umělecké školy Slatiňany za 1-6/2019
 10. rozhodla o uzavření smlouvy o provádění servisních prací městského kamerového systému Slatiňany s firmou NEXTLAN s.r.o.
 11. souhlasí s ponecháním jihozápadní části oplocení u chaty č.ev. 62 v Kunčí za podmínky provedení úprav této části oplocení pro plnění funkce zábradlí: Výška sloupků bude snížena na výšku max. 1,0 m, pletivo a neprůhledná fólie budou odstraněny a nahrazeny výplněmi z přírodního materiálu (např. dřevo). Severozápadní část oplocení se vstupní brankou bude odstraněna.
 12. schválila čerpání investičního fondu Mateřské školy Slatiňany ve výši 77.010,- Kč na pořízení herního prvku Mašinka na zahradu Mateřské školy Slatiňany, ve znění zprávy
 13. schválila 16. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2019 v příjmové části na 102.560.552,40 Kč (dorovnáno financováním příjmů 5.102.325,- Kč) a ve výdajové části 102.480.325,- Kč (dorovnáno financováním výdajů 5.182.552,40) ve znění zprávy
 14. schválila přijetí sponzorského daru pro MŠ Slatiňany ve výši 2.000,- Kč.
 15. Rada města souhlasí s odběrem vody z náhonu na „Kabeláčův mlýnu“ na souřadnicích (SJTSK) Y: 646383, X: 1074527, v množství maximálně 1 500 m3/rok, pro Národní památkový úřad, Zámecký park 1, 538 21 Slatiňany na dobu maximálně 10 let.
 16. souhlasí s nákupem 3 kusů betonových květináčů od firmy ADVAS s.r.o., typu „betonový květináč – obdélník“ za předpokladu vyčlenění finančních prostředků a jejich instalaci na parkoviště před objekt Schmoranzova 24, 53821 Slatiňany
 17. schválila, aby v rámci stavby „odkanalizování místní části Slatiňany – Kunčí“ byla položena chránička pro budoucí podzemní vedení optického kabelu (internet) za předpokladu kladného
  stanoviska o umístění ze strany VAK Chrudim, a.s.. Položení chrániček bude hrazeno městem Slatiňany.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.