Rada města Slatiňany projednala na 29. schůzi

 1. odložila bod programu „Dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu města“ na následující jednání rady města
  1. pověřila Ing. Víta Steklého a pí. Marií Málkovu přípravou návrhu nových zásad pro rozdělování dotací
 2. schválila vypsání zakázky malého rozsahu 3. kategorie s názvem: „Dodávka
  elektrické energie pro město Slatiňany“

  1. schválila seznam oslovených dodavatelů
   1. ČEZ Prodej, a.s.
   2. innogy Energie, s.r.o.
   3. E.ON Energie, a.s.
   4. Pražská energetika, a.s.
   5. BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.
   6. MND
   7. ARMEX ENERGY
  2. jmenovala členy hodnotící komise ve složení: MVDr. Ivan Jeník, Ing. Josef Prokš a Ing. Vladimír Rašín jmenovala náhradníky členů hodnotící komise: Ing. Stanislav Šťastný, Bc. Petra Víšková, Ing. Jiří Pešek
 3. rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na vodovodní přípojku pro objekt č. p. 66 V Kaštance, Slatiňany – Švýcárna ve znění zprávy č. 3/29
  1. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka podepsat Dodatek č. 1 smlouvy o dílo se společností PP-GROUP.cz s r. o.
 4. pověřila tajemníka zpracováním tabulkového přehledu náplní jednotlivých pracovních míst (hlavních bodů) s časovou náročností – informatik, HSO, OVŽP, Knihovna, Švýcárna, údržba – vedouc
 5. schválila „Vnitřní předpis pro stanovení odměn z dohod o pracovní činnosti pro členy JSDH města Slatiňany na rok 2019“
  1. schválila „Dopravně provozní řád JSDH Slatiňany“
 6. udělila souhlas s realizací stavby s názvem: „ZTV (základní technická vybavenost) lokality Škrovád IV-Kunčí“, za těchto podmínek:
  1. na dotčeném pozemku města parc. č. 472/2 v kat. území Kunčí bude pro předmětnou stavbu (konkrétně veřejné osvětlení a elektro kabelové vedení NN) zřízeno věcné břemeno (před vlastní realizací bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, konkrétní podmínky stanoví rada města na základě předložení realizačního
   projektu stavby) a
  2. dodržení požadavku uživatele pozemku (tj. společnosti Oseva Agri Chrudim, a. s. se souhlasem pachtýře pozemku a v případě nedodržení požadavku uhradí stavebník/stavebníci případnou škodu vyčíslenou uživatelem pozemku
 7. udělila souhlas s realizací stavby s názvem: „Slatiňany-Škrovád CR_0770-rekonstr. NN_IE-12-2007878“, jejímž investorem je společnost ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035 za těchto
  podmínek:

  1. na dotčené pozemky města budou pro předmětnou stavbu zřízena věcná břemena (před vlastní realizací bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, konkrétní podmínky stanoví rada města na základě předložení realizačního projektu stavby) a
  2. investor umožní městu Slatiňany položit do výkopů pro předmětnou stavbu chráničku pro optický kabel (internet) včetně příslušenství a chráničku a elektro kabel včetně světelných bodů pro nové veřejné osvětlení
 8. schválila částku 6 000 000,- Kč bez DPH jako předpokládanou hodnotu veřejné zakázky na zajištění svozu a využití samostatně vytříděných složek komunálního odpadu (papír, sklo a plasty s nápojovými kartony)
 9. schválila odložení termínu zahájení svozu a využití samostatně vytříděných složek komunálního odpadu (papír a plasty s nápojovými kartony) systémem „dům od domu“ takto:
  1. pro plasty s nápojovými kartony až o 3 kalendářní měsíce oproti zahájení svozu vytříděných složek komunálního odpadu ze sběrných míst (kontejnerových „hnízd“) a
  2. pro papír až o 15 kalendářních měsíců oproti zahájení svozu vytříděných složek komunálního odpadu ze sběrných míst (kontejnerových „hnízd“)
 10. schválila 17. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2019 v příjmové části na 102.570.852,40 Kč (dorovnáno financováním příjmů 5.102.325,- Kč) a ve výdajové části 102.490.625,- Kč (dorovnáno financováním výdajů 5.182.552,40)
 11. souhlasí s využitím pozemku p.č. 313/8 v k.ú. Škrovád pro firmu Chládek a Tintěra Pardubice a.s., k mezideponii zeminy v rámci stavby polyfunkčního objektu pro společnost OQEMA
 12. schválila přijetí dotace ve výši 40.500,- Kč na pořízení zásahových oděvů pro JSDH od Pardubického kraje
 13. schválila umístění pamětního kamene věnovaného bývalému kastelánovi Ing. Jaroslavu Havlíčkovi na pozemkové parcele č. 590/1 v k.ú. Slatiňany. Veškeré náklady nese žadatel Ing. Vodehnal
 14. neschválila žádost o příspěvek na uskutečnění silvestrovského ohňostroje
 15. neschválila odměnu pro ředitele ZŠ Mgr. Ivoše Mandyse za uskutečnění projektu „Šablony I.“
 16. schválila na základě jednání se zástupcem ČEZ Distribuce, a.s., položení chráničky pro budoucí podzemní vedení el. kabelu (ČEZ) v rámci stavby „veřejné osvětlení v ul. Švermova a ul. Klášterní, Slatiňany“ za podmínek budoucího odkupu
 17. schválila na základě informací od společnosti ČEZ Distribuce, a.s.,zadání projektové dokumentace na stavbu „veřejné osvětlení ve Škrovádu – I. etapa (od návsi po mlýn Ve Skalách)“ v rozsahu dle přiložené situace (viz. příloha č. 1 – mapa tras vedení). Na veřejné osvětlení budou použita svítidla od společnosti Guzzini – typ Street
 18. schválila, na základě informací od společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zadání projektové dokumentace na stavbu „veřejné osvětlení ve Škrovádu – II. etapa (Škrovádská ulice včetně přilehlých ulic – směr od návsi v pravo)“ v rozsahu dle přiložené situace (viz. příloha č. 2 – mapa tras vedení). Na veřejné osvětlení ve Škrovádské ulici budou použita svítidla
  od společnosti Guzzini – typ Wow. Na veřejné osvětlení v přilehlých ulicích budou použita svítidla od společnosti Guzzini – typ Street
 19. schválila ukončení provozu plovárny k 3.9. 2019

MVDr. Ivan Jeník Ing. Stanislav Šťastný
starosta místostarosta

3 komentáře u „Rada města Slatiňany projednala na 29. schůzi“

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.