Rada města Slatiňany projednala na 37. schůzi

 1. Došlo ke schválení přijetí dotace dotace z programu „Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji“ ve výši 28 152 Kč.
 2. obecní cesta v ul. Sečská k domům proti stavebninám Beránek – z katastru

  Změna usnesení ve věci věčného břemene spojeného s kanalizačním sběračem 5 rodinných domů v ul. Sečská a s tím spojené zřízení pozemkové služebnosti, vedoucí k převodu sběrače do správy společnosti VaK Chrudim a. s.

 3. Došlo k udělení souhlasu se změnou trasy plánovaného veřejného osvětlení a elektro kabelového vedení NN v lokalitě Škrovád – Kunčí. Z důvodů požadavků společnosti ČEZ, týkají se úpravy přístupu k vedení VN a trasy připojení elektro z trafostanice v ulici U Lesa.
 4. Bylo schváleno uzavření dodatku k Pachtovní smlouvě č. 363/2016 z důvodu výstavby v lokalitě Škrovád IV – Kunčí (parcela č. 472/2 – úzká parcela – cesta jdoucí napříč polem za benzínkou).
 5. Schváleno uzavření dodatku k Pachtovní smlouvě č. 362/2016 – došlo k úpravám v rozsahu z důvodu žádosti o zřízení sjezdu (parcela č. 669/4 a 76/1).
 6. Byly změněny závazné ukazatele MŠ Slatiňany na rok 2019 z důvodu odložení rekonstrukce elektroinstalace vzhledem k větším rozsahu nutných projekčních prací a vytíženosti projektantů.
 7. Schválení změny rozpočtu v příjmové části 103 096 012 Kč (dorovnáno financováním příjmů 5 477 525 Kč) a ve výdajové části 103 390 985 Kč (dorovnáno financováním výdajů 5 182 552 Kč) – výdaje spojené s vypracováním studie optických datových sítí, rozšíření stavebních práce v areálu DPS, projekční práce na rekonstrukci veřejného osvětlení (dále jen VO) v ul. Schmoranzova, PD na VO ve Škrovádu (za mostem).
 8. Schválení nové nájemní smlouvy s na byt č. 3 v DPS.
 9. Rada schválila přijetí grantu s názvem „WiFi4EU“ v hodnotě 15 000 EUR.
 10. Došlo k rozhodnutí o vypsání VZMR na dodávky zemního plynu od 1. 12. 2019 do 30. 11. 2020.
 11. V různém
  1. došlo ke schválení znění smlouvy na prodej dřevní hmoty.
  2. Byl schválen neinvestiční příspěvek do výše 30 000 Kč pro ZŠ na financování školního psychologa do doby úhrady z výzvy OP VVV „Zvýšení kvality vzdělávání v základní škole“.
  3. Rada se zaobírala žádosti o poskytnutí prostor Společenského domu divadelnímu spolku Ty-Já-Tr
  4. diskutovala o formě městského plesu a
  5. byla informována o stavu zpracování znění dodatku k nájemním smlouvám na byty na Starém náměstí.
  6. Zazněla informace o využívání přistavovaných kontejnerů na biologický odpad (k 4. 11. vysbíráno 20 m3 tohoto odpadu).

Odkaz: Ozvěny 2019/12

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.