Rada města Slatiňany projednala na 39. schůzi

na 39. schůzi dne 18. 11. 2019 RM projednala:

 1. Na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky na zajištění dodávky elektrické energie vybrala Rada města společnost Pražská energetika, a.s.. Vybraná společnost podala nejnižší nabídkovou cenu 562 321 Kč bez DPH. Soutěž s ročním kontraktem na všechny odběrová místa (včetně příspěvkových organizací). Z celkem tří dodaných nabídek došlo k vyloučení jedné společnosti vzhledem k nesplnění podmínek soutěže.
 2. Na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek VZMR na zajištění dodávky  zemního  plynu  vybrala  Rada  města  společnost Pražská plynárenská, a.s.. Z celkem dvou dodaných nabídek zvítězila společnost s nejnižší nabídkovou cenou 497 Kč/MWh bez DPH.  Soutěž  s  ročním  kontraktem  na  všechna  odběrová  místa města (včetně příspěvkových organizací).
 3. Rada města rozhodla o poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací (ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ) za splnění mimořádných pracovních úkolů za II. pololetí.
 4. Rada města vzala na vědomí výsledek hospodaření příspěvkových organizací za 1–9/2019.
 5. Vzhledem ke každoroční zákonné nutnosti inventarizace majetku města Rada pověřila MěÚ k jejímu provedení. Došlo ke jmenování členů inventarizační komise, kterou mimo jiné Rada pověřila stanovením způsobu využití přebytečného a nepotřebného majetku. 
 6. V souvislosti s připravenou stavbou kanalizace v Kunčí schválila Rada náhradu za zřízení služebnosti vlastníkem pozemku za jednorázovou úplatu ve výši 3 000 Kč za 294 m2.
 7. Schválení změny rozpočtu v příjmové části 103 173 912 Kč (dorovnáno financováním příjmů 5  830 525 Kč) a ve výdajové části 103 821 885 Kč (dorovnáno financováním výdajů 5  182 552 Kč) – příjem z dotace a pojistných plnění JPO.
 8. Rada stanovila ceny pro právnické osoby oprávněné k podnikání zapojené do odpadového systému. Došlo k navýšení cen o cca 10% z důvodu zvýšení frekvence svozu komunálního odpadu v letních měsících a zavedení svozu tříděného odpadu „dům od domu“ (viz níže v článku).
 9. V různém Rada projednala:
  1. Rada zadala přípravu znění nových vyhlášek z důvodu legislativních změn. Vyhlášky budou následně předloženy ke schválení na jednání Zastupitelstva dne 11. 12. 2019.
  2. Rada zadala přípravu potřebných dokladů za účelem čerpání dotace z IROP na zvýšení kapacity ZŠ.
  3. Rada byla seznámena s možnostmi řešení úprav elektroinstalace a vytápění v MŠ s tím, že doporučila jednat o dalších technických řešeních za účelem snížení energetické náročnosti budovy s možností získat dotaci z prostředků EU v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí elektroinstalace, otopného systému a způsobu vytápění.
  4. Na  základě  povinnosti  řešení  přístupu  k  budoucí  stavbě  rodinného domu na pozemku p. č. 56 ve Slatiňanech (u kostela), byl udělen souhlas  s  návrhem řešení  obsahující pouze  pěší  přístup (chodník) mezi farou a dotčeným pozemkem s minimálním dopadem na celkovou podobu prostranství a stávající zeleň.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.