Rada města Slatiňany projednala na 42. schůzi

 1. Na základě doporučení kontrolního výboru došlo ke zrušení původního usnesení ze dne 25. 6. 2018 o rozšíření PD na přechod pro chodce o požadavky pana Málka.
 2. Byla vzata na vědomí kontrolní zpráva o poskytnutých dotacích městu za rok 2019.
 3. Došlo k rozhodnutí o půlročním prodloužení stávající smlouvy se společností O2 Czech Republic a.s. na poskytování komunikačních služeb. O prodloužení bylo rozhodnuto na základě předpokladu velké soutěže zahrnující přípojné body související s dotací WIFI4EU.
 4. Byl schválen dodatek ke smlouvě s útulkem JK Pablo, z. s. zajišťující ustájení toulavých psů. Dodatek zvyšuje účtovanou částku za jeden den umístění jednoho psa o 7 Kč z důvodu nárůstu provozních nákladů.
 5. Kvůli přechodu mezi smlouvami na zajištění svozu komunálního odpadu dochází u místní části Škrovád ke změně svozu ze sudého na lichý týden, čímž přišla tato místní část o jeden svoz. Na základě výše uvedeného Rada města pověřila Městský úřad výjimečnou objednávkou svozu na den 7. 1. 2020.
 6. Rada schválila zřízení věcného břemene u přeložky elektrického vedení v ul. Vítězství. Spolu s tím rozhodla o vybudování nového pojistkového pilíře pro veřejné osvětlení.
 7. Rada odsouhlasila změnu schváleného rozpočtu –
  1. PD na do zateplení objektu MŠ (vybudování teplovodní otopné soustavy včetně zdroje vytápění a instalaci decentrální VZT jednotek do tříd), (+266 KCZK)
  2. vypracování PD k DÚR/DSP (Škrovád jihovýchod) (+120 KCZK)
  3. navýšení nákladů spojených s tiskem Ozvěn (+52 KCZK)
   1. Teď se do Ozvěn píše víc, ať už ty podrobněji zápisy z Rady, tak články z venku. „Bohužel“ to přidává stránky a zvyšuje výslednou cenu, jelikož Ozvěny nám fakturují od počtu stránek. V rozpočtu bylo prostředků dle průměru z předchozích let, avšak s naším nástupem a vytvořením opozice všichni víc píšou a rok 2019 tak byl co se týče počtu stran silně nadprůměrný. *1
 8. V různém Rada projednala:
  1.  požadavek na vznik osadního výboru obce Trpišov – Rada města doporučila zastupitelstvu města rozšířit jednání o tento bod
  2. schválení na změnu předsedy inventarizační komise (změna kvůli zdravotním důvodům původního předsedy)
  3. informace ohledně „Finanční výpomocí šablony II zúčtování“ (ZŠ)
  4. byl udělen souhlas s realizací opatření Rozvoje environmentálního vzdělávání a výchovy MŠ se zajištěním jeho pětileté udržitelnosti od ukončení projektu
   1. souhlas se týká zaslání žádosti o dotaci na přírodní zahrady. Pokud by náš projekt byl schválen, byly by na zahradu MŠ pořízeny nové prvky. Vše v jednání.*2
  5. odsouhlasila PD na revitalizaci prostoru náhonu u Kabeláčova mlýna
  6. Rada byla seznámena členy výboru pro územní plánování, v jaké fázi se nachází zpracování nového územního plánu

Odkaz: Ozvěny 2/2020

Jeden komentář u “Rada města Slatiňany projednala na 42. schůzi”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.