Rada města Slatiňany projednala na 47. schůzi

 1. Schválení přijetí daru (květinová výzdoba) na ples od Jarmily Pohorské – Květinářství.
 2. Rada rozhodla o uzavření dodatku ke smlouvě o využití programového vybavení pro rozšiřující modul CIS-PAM – E-neschopenka s firmou PORS software a.s. Modul souvisí s novým zákonem zavádějící eNeschopenky.
 3. Byla vydána vnitřní směrnice pro tvorbu a čerpání sociálního fondu MěÚ. Sociální fond je určen k zabezpečení sociálních, kulturních a dalších potřeb zaměstnanců, kteří mají se zaměstnavatelem uzavřený pracovní poměr, nebo zvolených zastupitelů města do uvolněné funkce (starosta).
 4. Byl nastaven limit na dotace z rozpočtu města (600 000 Kč) – z čehož 545 000 Kč půjde na činnosti pořizované příjemcem dotace, 15 000 Kč na poháry a čestné ceny se znakem města a 40 000 Kč rezerva pro dodatečné žádosti.
 5. Rada města vydala vnitřní směrnici „Opravné položky k pohledávkám“. Došlo k úpravě hranice významnosti.
 6. Rada stanovila užívání závěsného odznaku při občanských obřadech, a to člena zastupitelstva Jaroslava Malinu, což je nový oddávající místo Vítězslava Kolka.
 7. Rada města schválila uzavření dodatku ke Smlouvě o spolupráci při likvidaci odpadů se společností EKO-PF spol. s r.o.. Jedná se o bezplatné navýšení počtu sběrných nádob na oleje a tuky.
 8. Rada města schválila provést v části parcely č. 681/1 v kat. území Slatiňany stavbu kabelového vedení nízkého napětí, která bude vybudována společností ČEZ Distribuce, a. s. a zřízení věcného břemene (cca 101 bm).
 9. Byla vybrána „Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje“ jako administrátor dotace na akci „Modernizaci technického zařízení MŠ“ s cílem snížit její energetickou náročnost za cenu 88 200 Kč bez DPH.
 10. Byla vzata na vědomí informace o stavu požární ochrany ve městě za rok 2019.
 11. V různém Rada:
  1. projednala návrh na uzavření MŠ o letních prázdninách v termínu
   13. 7. až 7. 8. 2020.
  2. byla seznámena o oznámení ředitelky MŠ o přijímacím řízení pro
   školní rok 2020/2021, které se bude konat 14. 5. 2020.
  3. vzala na vědomí darovací smlouvy s firmami KOBIT – THZ s.r.o.,
   KAVE Bau s.r.o. (dary na ples).
  4. schválila nákup sloupu veřejného osvětlení typu ANTARES P
   190/65/900. 9 m RAL 6005 pro rezervní použití.
  5. schválila pozvání zástupců SK Spartak Slatiňany z. s. na zasedání
   Rady města.
  6. byla informování o změnách ve vedení Sboru dobrovolných hasičů Slatiňany.
  7. rozhodla o objednání provizorního provozu sběrného dvora ve dnech 24. 1. a 25. 1. od společnosti Recycling – kovové odpady a.s.
  8. souhlasila s projednáním stavebních úprav ulice Medunova s obyvateli města a situačním nákresem.

Odkaz: Ozvěny 3/2020

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.