Rada města Slatiňany projednala na 50. schůzi

Rada města Slatiňany:

 1. schválila „Dodatek č. 4 k pojistné smlouvě číslo 0022635335“ se společností Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Viena Insourance Group,
 2. vzala na vědomí termín konání 10. Městského plesu, který byl stanoven na
  sobotu 30. 1. 2021.

  1. uložila MěÚ připravit pořádání 10. Městského plesu.
 3. schválila „Dohodu o provádění servisních prací“ s Technickými službami Chrudim 2000 spol. s r.o
  1. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením „Dohody o provádění servisních prací“
 4. schválila dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 08/12 se společností SURPMO, a.s. (řeší nový územní plán)
  1. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka podepsat: – Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 08/12 se společností SURPMO, a.s.,
 5. rozhodla o uzavření smlouvy o zasílání varovných a výstražných zpráv prostřednictvím SMS s městem Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim, ve znění zprávy č. 6/50
  1. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka podepsat smlouvu o zasílání varovných a výstražných zpráv prostřednictvím SMS s městem Chrudim
  2. 300 Kč/rok *2
 6. schválila čerpání investičního fondu Mateřské školy Slatiňany ve výši 24.800,- Kč na dofinancování projektu elektroinstalace v MŠ Slatiňany
 7. schválila uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je chránička typu Koruflex DN 100 v délce 120 m, postavené na parc. 65/1 v k.ú. Škrovád se společností ČEZ Distribuce, a.s.
  1. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka podpisem kupní smlouvy
  2.  cena 131 416Kč *2
 8. schválila podpis smlouvy o bezúplatném užívání nemovitých věcí s Národním Hřebčínem Kladruby nad Labem, státní příspěvkovou organizací se sídlem Kladruby nad Labem
  1. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka k podpisu smlouvy
 9. Říště cesta katastrální apa

  schválila nabytí práva ze služebnosti inženýrské sítě, která bude zřízena do části pozemkové parcely č. 474/3 v kat. území Slatiňany, a to ve prospěch inženýrské sítě (kanalizačního řadu), spočívající jednak v právu vlastníka inženýrské sítě zřídit,
  provozovat, udržovat a opravovat na předmětném (služebném) pozemku kanalizační řad (tj. panující věc) a v právu vlastníka inženýrské sítě vstupovat a vjíždět na služebný pozemek po nezbytnou dobu a v nutném rozsahu za účelem provedení prohlídky, údržby nebo úprav panující věci nebo její části

  1. schválila uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemkové parcele č. 474/3 v katastrálním území Slatiňany se společností Vodovody a kanalizace Chrudim, a. s.
  2. Jedná se o cestu od hlavní silnice za zastávkou
 10. schválila zřízení věcného břemene-služebnosti na částech pozemkových parcel č. 665/4, č. 655/1 a č. 240/2 v kat. území Slatiňany, které bude spočívat v právu společnosti ČEZ Distribuce, zřídit, provozovat,
  opravovat, činit údržbu, úpravu, obnovu a výměnu zařízení distribuční soustavy (kabelové vedení nn) vybudované v rámci stavby: „Slatiňany, 234/2, knn-MUDr. Jiřina Lesná“,

  1. schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti
 11. schválila návrh zhotovitelů na oslovení s výzvou k podání nabídek na veřejné zakázky malého rozsahu III. kategorie – projektové dokumentace na stavební úpravy ulice Čechova a Tyršova ve Slatiňanech, stavební úpravy kruhového objezdu Slatiňany a stavba veřejného osvětlení v části ul. T. G. M. Slatiňany dle Vnitřní Směrnice č. j.: MěÚSl/00006/2019/RAD
 12. schválila návrh výzvy na zadání veřejné zakázky malého rozsahu spadající do IV. kategorie v roce 2020 – Oprava fasády ZŠ Slatiňany v souladu s Vnitřní Směrnicí č. j.: MěÚSl/00006/2019/RAD
 13. projednala zprávu hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Oprava mostu ve Škrovádu
  1. schválila výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Oprava mostu ve Škrovádu a smlouvu o dílo s vybraným účastníkem ve znění zprávy
  2. rozhodla o výběru k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Oprava mostu ve Škrovádu, kterým je společnost DEKORSTAV s. r. o., 1.247.534,31 Kč bez DPH
  3. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka podepsat – Převzetí písemné zprávy hodnotící komise; – Oznámení o výběru; – Smlouvu o dílo s vybraným účastníkem za podmínky zajištění finančních prostředků
 14. schválila:
  1. odpisový plán na rok 2020 pro příspěvkovou organizaci Základní školu Slatiňany
  2. odpisový plán na rok 2020 pro příspěvkovou organizaci Mateřskou školu Slatiňany
  3. odpisový plán na rok 2020 pro příspěvkovou organizaci Školní jídelnu Slatiňany
  4. odpisový plán na rok 2020 pro příspěvkovou organizaci Základní uměleckou školu Slatiňany,
 15. schválila:
  1. závazné ukazatele na rok 2020 pro příspěvkovou organizaci Základní školu Slatiňany
  2. závazné ukazatele na rok 2020 pro příspěvkovou organizaci Mateřskou školu Slatiňany
  3. závazné ukazatele na rok 2020 pro příspěvkovou organizaci Školní jídelnu Slatiňany
  4. závazné ukazatele na rok 2020 pro příspěvkovou organizaci Základní uměleckou školu Slatiňany
 16. schválila návrh výzvy na zadání veřejné zakázky malého rozsahu spadající do III. kategorie v roce 2020 – Nové veřejné osvětlení v ul. Schmoranzova, Slatiňany vč. nového přechodu pro chodce, osvětlení přechodu, zpevněných ploch a nové hřbitovní brány v souladu s Vnitřní Směrnicí č. j.: MěÚSl/00006/2019/RAD
 17. schválila návrh výzvy na zadání veřejné zakázky malého rozsahu spadající do III. kategorie v roce 2020 – Nový povrch na hřišti v ul. Nerudova, Slatiňany a doplnění herních prvků
 18. schválila uzavření smlouvy o poskytování stravování s Květoslavem Vladykou
  1. pověřila starostu MVDr Ivana Jeníka podpisem smlouvy o poskytování stravování
 19. vzala na vědomí informaci o činnosti Městského úřadu Slatiňany v roce 2019
 20. schválila 3. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2020 v příjmové části na 84.622.209,- (dorovnáno financováním příjmů 2.921.800,- Kč) a ve výdajové části 86.004.109,- Kč (dorovnáno financováním výdajů 1.539.900,-)
 21. schválila prodejní cenu za borovici z r. 2019 na celulózu ve výši 420 ,-Kč/m3
  bez DPH
 22. schválila „Smlouvu o těžbě a prodeji dřeva“ společnosti LESOPRODUKT s.r.o.
 23. vzala na vědomí vyhlášení ředitelského volna pro žáky ZŠ Slatiňany na dny 29.6. a 30.6. 2020 z provozních důvodů
 24. rozhodla objednat služby sběrného dvora u firmy Recycling kovové odpady a.s. na dny 6. a 7.3., 13. a 14.3., 20. a 21.3., 27. a 28.3.2020
  1. pověřila Ing. Víta Steklého jednáním k přípravě smlouvy na zadání soutěže Sběrný dvůr
 25. souhlasila se zachováním vyhrazení 3 parkovacích míst u MěÚ v ulici Medunova pro zaměstnance MěÚ Slatiňany
  1. pověřila tajemníka MěÚ přípravou zajištění parkování pro zaměstnance MěÚ na parkovišti pod radnicí.

MVDr. Ivan Jeník Ing. Stanislav Šťastný
starosta místostarosta

2 komentáře u „Rada města Slatiňany projednala na 50. schůzi“

 1. Pingback: slatinak.cz

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.