Rada města Slatiňany projednala na 55. schůzi

Rada města Slatiňany

 1. Účetní závěrku
  1. Základní školy Slatiňany za rok 2019
  2. Mateřské školy Slatiňany za rok 2019
  3. Účetní závěrku Školní jídelny Slatiňany za rok 2019
  4. Základní umělecké školy Slatiňany za rok 2019
 2. schválila provést v části pozemkové parcely č. 439/6 v kat. území Kunčí stavbu zařízení distribuční soustavy, která bude vybudována společností ČEZ Distribuce, a. s.
  1. schválila zřízení věcného břemene na části (cca 23 bm) pozemkové parcely č. 439/6 v kat. Náhrada je za zřízení služebnosti stanovena
   ve výši 100,- Kč/bm vedení + DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění platby
  2. schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby a konkrétní smlouvy o zřízení věcného břemene na části (cca 23 bm)
 3. odložila projednání „Stanovení příplatku za vedení a osobního hodnocení ředitelům příspěvkových organizací města Slatiňany s právní subjektivitou“ na další zasedání Rady města
  1. pověřila radního pro školství zajištěním doplňujících informací k odměňování zaměstnanců škol a školských zařízení
 4. vzala na vědomí skutečné plnění prováděcího plánu hospodaření podle lesního hospodářského plánu v městských lesích v roce 2019
  1. schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce odborného lesního hospodáře č. MěÚSl/0357/2020 ze dne 8.8.2019 s Ing. Karlem Šmahelem
  2. pověřila starostu MVDr Ivana Jeníka podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce odborného lesního hospodáře s Ing. Karlem
   Šmahelem
 5. projednala zprávu hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Nový povrch na hřišti v ul. Nerudova, Slatiňany a doplnění herních prvků
  1. schválila výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky společnost TUBEKO SPORT spol. s r. o., Rynholec, IČ: 498 25 020 s nabídkovou cenou 602.848,- Kč bez DPH
  2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka podepsat: – Převzetí písemné zprávy hodnotící komise – Oznámení o výběru – Smlouvu o dílo s vybraným účastníkem
 6. schválila 5. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2020 v příjmové části na 85.095.809 a ve výdajové části 87.061.609,- Kč
 7. schválila upravu ulice Sečská, s firmou Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Pardubice za 103 tis. vč. DPH.
 8. schválila zadání posouzení nabídek podaných ve veřejné zakázce k opravě budovy školy společnosti KVB advokátní kanceláři s.r.o., Pardubice
 9. schválila výdej roušek pro občany města Slatiňany, v počtu jeden kus na osobu, narozené v roce 1955 a dříve a pro klienty DPS.

Jeden komentář u “Rada města Slatiňany projednala na 55. schůzi”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.