Rada města Slatiňany projednala na 58. schůzi

Rada města Slatiňany:

 1. schválila přijetí věcného daru (350 kusů roušek v hodnotě 16.093 Kč od společnosti AIRTEX styl s.r.o.
 2. schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti na stavbu – Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici T. G. Masaryka
 3. schválila vyřazení neupotřebitelného majetku, který je v evidenci města
  1. určila vedoucího údržby Miloše Víška jako osobu odpovědnou za likvidaci neupotřebitelného majetku a určila termín pro předložení likvidačního protokolu o fyzické likvidaci na 30. 6. 2020, ve znění zprávy
 4. odložila projednání vypsání veřejné zakázky malého rozsahu 3. kategorie, seznam oslovených zhotovitelů, zadávací dokumentaci, členy a náhradníky výběrové komise a na dodávku příkopového ramene znění zprávy
 5. schválila ukončení smlouvy o poskytování stravování s Ondřejem Novotným, se sídlem Bylany 96, ze dne 31. 12. 2018 Giles Burger z důvodu ukončení provozu
 6. schválila ukončení Smlouvy č. 59/2019 o nájmu pozemku ze dne 25. 2. 2019 s Ondřejem Novotným, se sídlem Bylany
 7. schválila umístění kanalizační přípojky (v délce cca 27 bm) do pozemku p.č. 663 v kat. území Slatiňany (ulice Nádražní mezi TGM a Švermovou). Náhrada je za zřízení služebnosti stanovena ve výši 50,- Kč/bm dotčení pozemku + DPH s manželi Preislerovými, ve znění zprávy č. 6/58
 8. souhlasila s provozováním platebního terminálu na plovárně ve Slatiňanech od společnosti B-payment Praha
 9. schválila poskytnutí dotací v rámci schváleného limitu na rok 2020
  751/58/2020/RMS
 10. schválila uzavření dohody o ukončení Smlouvy o těžbě a prodeji dřeva uzavřenou dne 12.března 2020 se společností Lesprodukt s.r.o. Kvůli nouzovému stavu společnost není schopna aktivně prodávat vytěžené dřevo a potýká se s ekonomickými problémy. Dohoda řeší předčasné ukončení smlouvy s tím, že bude společnosti uhrazeno pouze 90% vynaložených nákladů
 11. schválila 8. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2020 – (dorovnáno financováním výdajů 1 539 900 Kč) – PD na VO v ul. Farská, koupě pozemku od Českých drah (parčík před nádražím)
 12. ukládá ředitelům příspěvkových organizací
  1. doložit do 4.5. 2020 částku uspořenou po dobu trvání nouzového stavu
  2. dopady nouzového stavu na hospodaření (ekonomické ukazatele) jejich organizace (nájemní smlouvy, služby apod.)
  3. doložit stav připravenosti na zahájení výuky a požadavky na zřizovatele do 4.5. 2020
 13. navrhla cenu za roční parkování 15 vozidel pro Národní hřebčín Kladruby nad Labem ve výši 6.000,- Kč
 14. schválila termín zahájení svozu pytlů od domu a to od 4.5. 2020
 15. pověřila Ing. Víta Steklého zjistit informace o možnosti čerpání dotačního titulu „Výzva pro územní samosprávní celky – operační program zaměstnanost“
 16. schválila zahájení čipování popelnic od 4.5. 2020
 17. projednala zprávu hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Oprava fasády ZŠ Slatiňany“
  1. rozhodla o vyloučení účastníka výběrového řízení Setertix Group s. r.o., Pardubice, z důvodu analogické aplikace ust. § 48 odst. 2 písm. b) a odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek
  2. rozhodla o výběru dodavatele pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava fasády ZŠ Slatiňany“, kterým je společnost Realitní a stavební společnost s. r. o., Brno, nabídkovou cenou 3.549.999,- Kč
   bez DPH
 18. souhlasila s technickým zhodnocením budovy Základní školy Slatiňany v souvislosti s realizací projektu „Odborná učebna na přírodní vědy“ “ v rámci 11. Výzvy MAS Chrudimsko
 19. schválila rozšíření pracovní skupiny projektu „Otevřené a přitažlivé město – pracovní skupiny strategického plánu (obyvatelstvo, správa obce) o jednu osobu.“

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.