Rada města Slatiňany projednala na 60. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 60. schůzi dne 11. 5. 2020:

 1. Byla upravena směrnice „Pravidla parkování v místech zřízených a vyhrazených parkovacích míst“. Z původní částky 4 000 Kč/ rok,  zvýšení  na  6  000 Kč/rok.  Nově na  parkovišti  „hřebčína“ může parkovat až 15 aut zaměstnanců Národního hřebčína Kladruby nad Labem kromě všedních dnů i o víkendu. Jedná se pouze o paušalizaci poplatku, nikoliv o rezervované stání.
 2. Rada  vybrala  z  cenových  nabídek  technický  dozor  stavebníka, koordinátora  BOZP  staveniště  a  autorský  dozor  na  jednotlivé stavby dle ustanovení stavebního zákona.
 3. Rada odložila projednání výběru technického dozoru stavebníka pro akci přístavba ZŠ z důvodu nedostatečného množství získaných cenových nabídek.
 4. Byla schválena výzva na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na opravu části chodníku v ul. 5 května ve Slatiňanech.
 5. Rada schválila vypsání podlimitní veřejné zakázky na služby zadávané v nadlimitním režimu formou otevřeného řízení s názvem „Zajištění provozu sběrného dvora a s tím spojené zajištění zpětného odběru elektrozařízení“.
 6. Byla  schválena  výjimka  ze  směrnice  o  zadávání  veřejných  zakázek malého rozsahu na nákup bočního vyžínače za traktor pro údržbu města od společnosti Agrometall s.r.o. za 258 900 Kč bez DPH. Pořízení vyžínače do vlastnictví města je ekonomicky výhodnější, než tuto službu opakovaně objednávat od komerčních poskytovatelů vzhledem k dané ploše a zároveň tím bude možné operativněji zabezpečit posekání ploch.
 7. Rada vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací (ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ) za první čtvrtletí 2020.
 8. Došlo k přidělení individuální finanční dotace Mgr. Emě Hubáčkové na náhradní termín koncertu Ave Maria. Rada nepřidělila individuální dotaci Lince bezpečí z.s.
 9. Byl schválen dodatek k nájemním smlouvám na byty na Starém náměstí. Dodatek vychází z požadavků nájemníků.
 10. Rada města schválila provést v části parcely č. 472/2 v kat. území Kunčí (Škrovád pod lesem) stavbu inženýrské sítě (umístění vodovodního řádu), zřízení komunikace a vybudování dočasné zpevněné plochy jako dočasného obratiště.
 11.  Rada  města  schválila  provést  v  ulici  Škrovádská rekonstrukci distribuční  soustavy  (položení  kabelového  vedení),  která bude vybudována společností  ČEZ  Distribuce,  a.  s.  a  zřízení  věcného břemene. Spolu se schválením a zřízením věcného břemene se město dohodlo, že bude spolu se stavbou položena chránička optického kabelu a kabelové vedení pro vybudování nového veřejného osvětlení.
 12. Rada schválila čerpání rezervního fondu ZŠ ve výši 150 000 Kč vč. DPH na zajištění TDS a BOZP pro opravu fasády.
 13. Schválení změny rozpočtu v příjmové (dorovnáno financováním příjmů 4  501 000 Kč a výdajů 1  539 900 Kč):
  1. opravy rozhlasu,
  2. monitorovací zprávy k rekonstrukci hasičské stanice a ul. Klášterní (nutné  kvůli  získaným dotacím),
  3. právní činnost spojená s úpravou místní komunikace ve Škrovádě a přístavbou ZŠ.
 14. V různém Rada:
  1. kvůli nouzovému stavu rozhodla o novém termínu otevření plovárny, který bude 12. 6. 2020
  2. pověřila MěÚ objednat služby sběrného dvora u firmy Recycling kovové odpady a.s. na dny čtvrtek, pátek a sobota až do 13.6.
  3. vzala na vědomí zápis z jednání Osadního výboru Trpišov, jehož požadavky ve výši 150 tis. Kč na vypracování nových studií na rekonstrukci prodejny a úpravu návsi nelze v současné době finančně pokrýt z  důvodu klesajících příjmů města ze sdílených daní v souvislosti s koronavirem. Rada doporučila uplatnit tento požadavek při sestavování rozpočtu pro rok 2021.
  4. odložila  plánovanou  návštěvu  partnerského  města  Rorbas ve Švýcarsku na rok 2021.
  5. odsouhlasila realizaci projektu Šablony III pro MŠ
  6. vzala na vědomí nabídku odkupu pozemků v k.ú. Škrovád a v k.ú. Kunčí za účelem řešení dopravního napojení  lokality na ulici Svatojánská.
  7. vzala na vědomí nabídku na vypracování studie Orel – Slatiňany cyklostezka. Pověřila starostu jednáním se starostou Orle o možnostech spolufinancování.
  8. pověřila MěÚ prověřit cenu a možnosti svozu bioodpadu přistavením kontejnerů.
  9. schválila prodloužení smlouvy na Mobilní rozhlas.
  10. vybrala variantu kovové konstrukce nové hřbitovní brány s diagonálními prvky výplně obou křídel.
  11. pověřila MěÚ zjistit finanční náročnost výměny dožilých oken
   a zateplení budovy ŠJ.

Odkaz: www.slatinany.cz/deska/usnesrady/rm_06020.pdf

Odkaz: *1 Ozvěny 6/2020

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.