Rada města Slatiňany projednala na 61. schůzi

Rada města Slatiňany dne 25.5.2020

 1. rozhodla uzavřít smlouvu o poskytování stravování se Školní jídelnou Slatiňany,
  1. rozhodla uzavřít smlouvu o poskytování stravování – formou rozvozu obědů se Školní jídelnou
  2. Na návrh ředitelky školní jídelny došlo ke zvýšení cen obědů od 1. 6. zejména z důvodu růstu cen potravin a mzdových výdajů. Nová cena oběda 75 Kč pro běžné strávníky, 71 Kč pro DPS. U žáků školy bude cena zvýšena od začátku nového školního roku o a to o 2 Kč v rámci potravinového limitu (nové rozmezí mezi 27 Kč až 31 Kč, dle věku žáka).
 2. vzala na vědomí informaci Ing. Jana Brůžka k „Doporučení výboru pro územní plánování
 3. ponechala celkový počet zaměstnanců města s účinností od 1.9. 2020 na 50 (včetně údržby města a odloučených pracovišť)
  1. schválila organizační strukturu Městského úřadu Slatiňany s platností od 1.9.2020:
  2. Dojde k rozdělení „Hospodářsko správního odboru“ na „správní odbor“
   a „finanční odbor“,
  3. dále k rozdělení „Odbor výstavby a životního prostředí“ na „stavební úřad“ jako úřad s přenesenou působností a „odbor investic“.
  4. určila do výběrové komise na:
   1. vedoucího/vedoucí finančního odboru za radu města Ing. Dagmar Fryšovou
   2. vedoucího/vedoucí stavebního úřadu za radu města Ing. Stanislava Šťastného
 4. schválila cenu za
  1. nájem z plochy hrobového místa ve výši 10,- Kč/m2/rok a
  2. cenu za služby spojené s provozem, údržbou hřbitova a likvidací hřbitovního odpadu ve výši 38,- Kč/m2 /rok/hrobové místo, poskytování pronájmu hrobových míst na dobu 5 let,
  3. schválila ceník za nájemné z hrobového místa a služby s nájmem spojené s účinností od 1. 6. 2020
 5. projednala písemnou zprávu o hodnocení a posouzení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu 2. kategorie
  1. pro výkon TDS pro akci „Rozšíření kapacity Základní školy ve Slatiňanech“  schválila pro výkon technického dozoru pro akci „Rozšíření kapacity Základní školy ve Slatiňanech“ pana Milana Štěpánka – Stavitelství, Trpišov 23
  2. projednala zprávu o posouzení nabídek na činnost koordinátora a schválila koordinátora BOZP pro akci „Rozšíření kapacity Základní školy ve Slatiňanech“ AZ Optimal s.r.o., Presy 853
 6. schválila čerpání investičního fondu Základní školy Slatiňany až do výše 60.000,- Kč na pokrytí nákladů spojených s montáží venkovních hodin na hlavní budově ZŠ Slatiňany
 7. schválila uzavření Smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje v období od 30. 05. 2020 do 28. 09. 2020 a úhradě nákladů s tím spojených s Pardubickým krajem (Cyklobus)
 8. projednala zprávu hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Oprava části chodníku v ulici 5. května, Slatiňany ve znění zprávy
  1. schválila výsledek zadávacího řízení společnost KARU INVESTMENT s. r. o., Husova 1746, 530 03 PARDUBICE s nabídkovou cenou 399.827,25 Kč bez DPH
 9. vzala na vědomí ukončení Dohody o udržování veřejného prostranství č. 22/2002 ze dne 19. 3. 2002 uzavřené se Sborem dobrovolných hasičů Trpišov, ve výši 6000Kč (asi ročně?)
 10. schválila „Statut Ozvěn Slatiňan“ ve znění zprávy č. 11/61.
  1. nesouhlasí s rozšiřováním měsíčníku „Ozvěny Slatiňan“ mimo rámec stanovený „Statutem Ozvěn“ a trvá na striktním dodržování účelu a poslání Ozvěn, zejména v tématech týkajících se města
 11. schválila 11. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2020 – (dorovnáno financováním výdajů 1 539 900 Kč) – nerozpočtované mimořádné příjmy a poplatek za komunální odpad, výdaje spojené s údržbou veřejné zeleně, zajištění cyklobusů a nákup olejového chladiče k traktoru
 12. v MŠ:
  1. zrušila výjimku z počtu dětí na dobu neurčitou schválenou radou města dne 5.9. 2006 pro čtyři třídy a také
  2. zrušila výjimku z počtu dětí schválenou radou města dne 5.12. 2011 pro jednu třídu
   1. Kapacita školy se nezměnila, ta zůstává stejná. S ohledem na nové financování škol je zájmem MŠMT, aby nebyly třídy naplňovány na výjimky – čím méně dětí ve třídě, tím větší možnost individuálního přístupu k dětem. Naše školka měla výjimku z počtu dětí ve třídě na dobu neurčitou, tzn. musela bych každý rok naplňovat třídu na 28 dětí, místo zákonem stanoveného max. počtu ve třídě 24 dětí. Nyní je výjimka na dobu neurčitou zrušena a v případě potřeby budu vždy po zápisu do MŠ žádat Radu města o výjimku dle potřeby a s ohledem na děti, které do jednotlivých tříd chodí. Zda bude třída naplněna až na 28 místo na 24 dětí, budou ovlivňovat např. podpůrná opatření, kdy se musí ze zákona snižovat počet dětí, dále třeba počet dětí ve věku 2 let atd. (ředitelka emailem 7/6/2020)
  3. vzala na vědomí informaci ředitelky Mateřské školy o úpravě provozní doby – zkrácení o 1 hodinu
 13. pověřila gescí nad projektem „Otevřené a přitažlivé město“ pana místostarostu Ing. Stanislava Šťastného
 14. vzala na vědomí výzvu Svazu měst a obcí ČR proti krácení příjmů rozpočtů měst a obcí
 15. vzala na vědomí zápisy ze zasedání Osadního výboru Trpišov a Osadního výboru Kunčí
 16. žádá ředitele Základní školy Slatiňany o akceptování kritických připomínek rady města, zejména k zajištění prezenční výuky žáků základní školy
  1. Rada došla k závěru, že většinově výuka v době koronaviru byla ze stran pedagogů zajištěna adekvátně, nicméně zaujala kritické stanovisko k způsobu informování a zajištění prezenční výuky žáků po 25. 5. a
  2. doporučila opatření, která ovšem nebyla ze strany vedení školy akceptována.
 17. schválila zpracování žádost o dotaci do výzvy 109 OPZ od společnosti Stelma spol. s r. o. pro „Výzvu pro územní samosprávné celky – 109 Operační program Zaměstnanost, a to ve třech tematických okruzích:
  – Počítačový systém pro odpadové hospodářství
  – Systém pro správu Ozvěn
  – Webový portál pro občana
 18. byla informována o umístění kontejneru na bioodpad u sokolovny, který tam bude umístěn každý víkend až do odvolání.
 19. schválila situační výkres na stavební úpravy a organizaci dopravy v návaznosti na dokončení projektové dokumentace na nové světelné signalizační zařízení u přechodu pro chodce na ul. T. G. Masaryka u Základní školy Slatiňany
 20. schválila koncepci a postup pro výběr barevného odstínu hlavní plochy fasády budovy ZŠ. Dvě výrazné horizontální římsy budovy a střední pole jižní fasády nad hlavním vchodem budou provedeny jako bílé. Odstín ostatní – převažující plochy fasády bude vybrán ze vzorků přímo na stavbě, které zajistí zhotovitel. Odstíny vzorků budou vybrány ze vzorníku fasádních barev Weber, především z části vzorníku určené pro historické budovy. Vybraný odstín bude sladěn s pískovcovými prvky objektu a s novými tmavě hnědými klempířskými prvky fasády. Vzorky pro výběr konečné barvy fasády budou vybrány ze spektra „tlumených přírodních
  olivových odstínů“
 21. schválila pracovní skupiny projektu „Otevřené a přitažlivé město“ ve složení:
  – Věcný manažer – Elena Pešková
  – Pracovní skupina strategický plán – obyvatelstvo, správa obce:
  – Vedoucí pracovní skupiny – Josef Prokš
  – Člen skupiny – Marta Kolouchová
  – Člen skupiny – Marie Málková
  – Člen skupiny – Jana Tesařová
  – Pracovní skupina strategický plán – hospodářství, infrastruktura:
  – Vedoucí pracovní skupiny – Ing. Stanislav Šťastný
  – Člen skupiny – Václav Hoffman
  – Člen skupiny – Milan Chalupník
  – Člen skupiny – Jaroslav Bušta
  – Člen skupiny – Martin Lipenský
  – Člen skupiny – Robert Koblížek
  – Pracovní skupina strategický plán – území, životní prostředí:
  – Vedoucí pracovní skupiny – Ing. Kamil Urbánek
  – Člen skupiny – Jan Brůžek
  – Člen skupiny – Veronika Novotná
  – Expert na on line komunikace – Ing. Vít Steklý

Odkaz: www.slatinany.cz/deska/usnesrady/rm_06120.pdf

Odkaz: *1 Ozvěny 7/2020

xyz_smap = 1

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.