Rada města Slatiňany projednala na 67. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 67. schůzi dne 29. 6. 2020:

 1. Došlo k vyřazení neupotřebitelného majetku. Jednalo se převážně o drobný hmotný majetek z roku 1996 a starší (starý nábytek) a stará nefunkční elektronika (LED 22“ Samsung, mobilní telefon iGET Blackview, …).
 2. Na základě zprávy hodnotící komise o hodnocení nabídek a posouzení podmínek účasti veřejné zakázky, Rada města vybrala Michala Kindla jako dodavatele akce „Revitalizace a obnova aleje Kaštanka ve Slatiňanech – I. etapa“. Ze sedmi uchazečů společnost nabídla nejnižší nabídkovou cenu 391 tis. Kč bez DPH.
 3. Na základě schválení nové organizační struktury na 61. radě města z 25. 5. a doporučení výběrové komise, došlo k jmenování Hany Hanušové do funkce vedoucího finančního odboru a Ing. Vladimíra Rašína do funkce vedoucího správního odboru a to s účinností od 1. 9. 2020
 4. Na základě ukončení nájemní smlouvy v bytě v domě čp. 834 na Starém náměstí, Rada města vybrala nového nájemníka. Výběr byl uskutečněn na základě doporučení Odboru veřejného opatrovnictví.
 5. Místostarosta města byl pověřen udělováním dodatečných souhlasů k již historicky vystavěným vodovodním přípojkám v chatové oblasti „Borek“ v Kunčí za předpokladu řádného zaměření stavby na náklady žadatele.
 6. Rada města schválila provést v části parcely č. 472/2 v kat. území Kunčí stavbu kabelového vedení nízkého napětí, která bude vybudována společností ČEZ Distribuce, a. s. a zřízení věcného břemene (cca 60 bm).
 7. Byl udělen souhlas s rekonstrukcí trafostanice společností ČEZ Distribuce, a. s. v části parcely č. 179/32 v kat. území Slatiňany (sídliště), spolu se schválením nového věcného břemene spočívající se stavbou příhradového stožáru. Předpokládaný rozsah dotčení nemovitostí činí 5 m 2 základu příhradového stožáru, 82 bm kabelového vedení NN, VN, 195 bm zemnící pásky.
 8. Vzhledem k tomu, že společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. nedodržela podmínky smlouvy, Rada města souhlasila s uplatněním smluvní pokuty, která dle smluvních podmínek činí 140 000 Kč. Konkrétně se jedná o neprovedení svozu komunálního odpadu v týdnu 8.–14. 6. (zahájení „letního týdenního svozu“).
 9. Rada města vzala na vědomí, že administraci dotace na vzduchotechniku a zdroj tepla a výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce MŠ provede Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje s celkovou cenou 84 000 Kč.
 10. Byla schválena změněna podmínek vedení běžných účtů u Komerční banky, a.s. Došlo ke změně měsíčního poplatku, položky účtu jsou nově zdarma. Nové podmínky by měly být výrazně výhodnější.
 11. Na základě zprávy hodnotící komise o hodnocení nabídek a posouzení podmínek účasti veřejné zakázky, doporučení Zastupitelstva města a Výboru pro životní prostředí, Rada města vybrala společnost Recycling – kovové odpady a. s., jako společnost pro budoucí zajištění provozu sběrného dvora a s tím spojené zajištění zpětného odběru elektrozařízení. Jednalo se o jediného uchazeče s celkovou cenovou nabídkou ve výši 4 181 240 Kč bez DPH. Plnění nové smlouvy s 3,5 letým kontraktem začne od 1. 7. 2020.
 12. Rada odsouhlasila změnu schváleného rozpočtu – administrace dotace MŠ.
 13. V různém Rada:
  1. vybrala barevné odstíny pro fasádu budovy ZŠ. Vybrané odstíny ze vzorníku barev WEBER – ZE1D (olivová) na převazující plochu fasády, ZL3E (světlá olivová) pro výrazné horizontální římsy a část nad hlavním vchodem. Barvy byly vybírány ve spolupráci se zástupci ZŠ.
  2. schválila dokončení PD na stavbu „Rekonstrukce veřejného osvětlení v části T. G. Masaryka“.
  3. schválila záměr na vypsání veřejné zakázky na projektovou dokumentaci atletického oválu v areálu Spartak.
  4. schválila zahájení přípravných prací na studii rekonstrukce areálu plovárny z důvodu jejího špatného technického stavu.
  5. byla seznámena s informací o zahájení účtování výsypů popelnic na směsný komunální odpad dle evidenčních čipů, a to od 1. 8. 2020.

Odkaz: www.slatinany.cz/deska/usnesrady/rm_06720.pdf

Odkaz: Ozvěny 2020-8

Jeden komentář u “Rada města Slatiňany projednala na 67. schůzi”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.