Rada města Slatiňany projednala na 70. schůzi

Rada města Slatiňany dne 17. srpna 2020

 1. Bylo schváleno kácení 3 ks dřevin v areálu I. stupně ZŠ z důvodů realizace stavby „Rozšíření kapacity ZŠ Slatiňany“. V rámci stavby budou provedeny sadové úpravy, bude dosazen vrbový tunel a provedena výsadba keřů trojpuku a fotergily. Na jižní straně pozemku podél oplocení bude provedena výsadba popínavých rostlin.
 2. schválila návrh výzvy na zadání veřejné zakázky malého rozsahu spadající do III. kategorie v roce 2020 – Stavební úprava okružní křižovatky na silnici I/37 ve Slatiňanech v souladu
 3. schválila „Organizační řád Městského úřadu Slatiňany
 4. schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě
  1. č. 98/2008 na byt č.1, 1 + 2, v domě čp. 825 na Starém náměstí ve Slatiňanech, o prodloužení nájmu bytu na dobu určitou od 21.8.2020 do 20.8.2021
  2. schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 261/2011na byt č. 4, 1 + 1, v domě čp. 835 na Starém náměstí ve Slatiňanech, o prodloužení nájmu bytu na dobu určitou od 1.10.2020 do 31.3.2021
 5. schválila čerpání rezervního fondu Základní školy Slatiňany
  1. ve výši
   140.000,- Kč na instalatérské práce při havárii odpadu v kuchyňce a na chodbě v přízemí hlavní budovy Základní školy Slatiňany, dále na výměnu podlahy a další podlahářské práce ve třídách a na stavební práce s těmito opravami související
  2. ve výši 250.000,- Kč na financování investiční části projektu „Odborná učebna pro přírodní vědy“ v rámci 11. výzvy MAS Chrudimsko – IROP – Rozvoj infrastruktury pro kvalitní vzdělávání všech věkových skupin
 6. schválila úpravu závazných ukazatelů na rok 2020 pro příspěvkovou organizaci Základní školu Slatiňany za podmínky schválení příslušného rozpočtového opatření. Závazným ukazatelem je výše poskytnutého neinvestičního příspěvku zřízené příspěvkové
  organizaci v celkové výši 7.554.000,- Kč, dle rozpisu:

  1. na provoz 3.120.500,– Kč
  2. na opravy 138.000,– Kč
  3. na opravu fasády 4.295.500,– Kč
  4. investiční dotace v celkové výši 2.000.000,- Kč.
  5. na klimatizace v budově ZŠ ve výši 300.000,-Kč
  6. na rekonstrukci kotelny v hl. budově ZŠ ve výši 1.700.000,- Kč, ve znění
 7. vzala na vědomí: výsledek hospodaření
  1. Základní školy Slatiňany za 1-6/2020
  2. výsledek hospodaření Mateřské školy Slatiňany za 1-6/2020
  3. výsledek hospodaření Školní jídelny Slatiňany za 1-6/2020
  4. výsledek hospodaření Základní umělecké školy Slatiňany za 1-6/2020
 8. neschválila pronájem části pozemku p.č. 686/2 v kat. území Slatiňany pro umístění reklamního billboardu o rozměrech cca 3m x 1,6 m společnosti Recycling – kovové odpady
 9. schválila pronájem části pozemku p.č. 683/2 v kat. území Slatiňany pro umístění reklamní tabule o rozměrech cca 1 m x 0,8 m na rohu lávky mostu
  1. stanovila nájemné za pronájem části pozemkové parcely č. 683/2 o výměře 1 m2 v kat. území Slatiňany k umístění reklamní tabule o rozměrech cca 1 m x 0,8 m ve výši 1.000 Kč/m2 reklamní plochy /rok
  2. schválila nájemní smlouvu na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce na pronájem části pozemkové parcely č. 683/2 v kat. území Slatiňany
 10. schválila výkopové práce na pozemku p.č. 351/1 v kat. území Škrovád realizované společností CETIN a.s. v rámci údržby a úpravy
  telekomunikační sítě
 11. schválila provést v části pozemkové parcely č. 496/17 v kat. území Trpišov stavbu zařízení distribuční soustavy, která bude vybudována společností ČEZ Distribuce, a. s. v rámci akce s názvem: „Slatiňany, Trpišov, ppč.19 –
  smyčka knn“

  1. schválila zřízení věcného břemene na části (cca 5 bm) pozemkové parcely č. 496/17 v kat. území Trpišov, umístit, provozovat, opravovat, udržovat a provádět obnovu, výměnu a modernizaci zařízení distribuční soustavy vybudované v rámci stavby. Náhrada je za zřízení služebnosti stanovena ve výši 100,- Kč/bm vedení + DPH
  2. schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby a konkrétní smlouvy o zřízení věcného břemene na části (cca 5 bm) pozemkové parcely č. 496/17 v kat. území Trpišov pro zařízení distribuční soustavy se společností ČEZ Distribuce, a. s.,
 12. schválila umístění nové kioskové trafostanice na pozemku p.č. 389/2 v kat. území Škrovád, která bude vybudována společností ČEZ Distribuce a. s.
 13. schválila navýšení pronajaté části pozemkové parcely č. 307/1 v kat. území Kunčí pod chatou č.ev. 70, ve znění zprávy č. 15/70
 14. schválila bezplatné zapůjčení společenského sálu ve Společenském domě č. p. 287 v ulici Tyršova ve Slatiňanech T. J. Sokolu Slatiňany, a to dne 10. 10. 2020 od 8.00 hod do 22.00 hod
 15. schválila 18. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2020 – obdržení dotací.
 16. rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na stavbu – Oprava fasády ZŠ Slatiňany se společností Realitní a stavební společnost s. r. o., Brno – zlevnění o 200 tis. Kč
 17. Diskutovala o vyhlášce o nočním klidu.
 18. vzala na vědomí dopis ředitele Základní umělecké školy ve Slatiňanech ve věci odložení rekonstrukce kůlen
 19. vzala na vědomí nabídku služeb a nedoporučuje uzavření smlouvy o poskytování právních služeb firmu D.A.S.
 20. schválila akceptování cenové nabídky společnosti Geodetales Chrudim s.r.o., Chrudim na vypracování a ocenění podkladu k inventarizaci převáděné části majetku SK Spartak Slatiňany za podmínky schválení příslušného rozpočtového opatření (za 19 tis. Kč bez DPH)
 21. schválila situační výkres širších vztahů na stavbu – „Odkanalizační místní části Slatiňany –Kunčí“ vypracovaný Ing. Janem Šintákem – I.P.R.E. v prosinci 2018 a jeho předání k dokončení projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí
 22. schválila cenovou nabídku ve výši 20.000,- Kč bez DPH společnosti Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje, na organizaci výběrového řízení na dodavatele interiéru přístavby Základní školy Slatiňany za podmínky schválení příslušného rozpočtového opatření
 23. odložila návrh parkoviště u bytového domu čp. 652 – 654 v ulici Vítězství, Slatiňany, dle předloženého situačního výkresu, který vypracoval Ing. Matěj Slováček v červenci 2020. Návrh byl odložen s tím, že se jednak počká na generel dopravy a parkování, který se má vytvářet v rámci dotačního projektu „Otevřené a přitažlivé město“ a dále, že se problém parkování na sídlišti musí řešit komplexně.
 24. schválila katastrální situační výkres na stavbu „Veřejné osvětlení ve Škrovádu“, za mostem vlevo, zpracovaný panem Miroslavem Suchým v červenci 2020 a jeho předání k dokončení projektové dokumentace ke stavebnímu povolení
 25. vzala na vědomí žádost na umístění 6 lamp veřejného osvětlení v ul. U lesa ve Škrovádu s tím, že požadavek bude zahrnut do návrhu rozpočtu na rok 2021
 26. schválila vícepráce na projektové dokumentaci na akci: „Stavební úpravy kruhové křižovatky I/37 ve Slatiňanech“, které vyplynuly ze změny stanoviska ŘSD. Vícepráce činní 18.500 Kč vč. DPH. Finanční prostředky na vícepráce jsou zajištěny v rozpočtu města na rok 2020.
 27. vzala na vědomí, že příprava nových webových stránek je podmíněna rozhodnutím o prvcích jednotné vizuální identity

Odkaz: www.slatinany.cz/deska/usnesrady/rm_07020.pdf

Odkaz: Ozvěny 2020-8

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.