Rada města Slatiňany projednala na 71. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 71. schůzi dne 31. 8. 2020

 1. Na základě novely zákona o pohřebnictví došlo k úpravě řádu
  hřbitova.
 2. Souhlas se žádostí nájemníka v nebytových prostorách cukrárny o prohloubení studny. Náklady spojené s prohloubením půjdou na vrub nájemníka výměnou za následnou možnost bezplatného využívání vody z této studny.
 3. Byl vyhlášen Dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu
  města pro rok 2021.
 4. Rada vzala na vědomí vyhodnocení plnění Plánu odpadového
  hospodářství města za rok 2019. Plány musí být vypracovány a vyhodnocovány pravidelně ve všech obcích dle zákona. Účinnost třídění v roce 2019 klesla z 53% na 44%. Ve třídění jsme se oproti roku 2018 zhoršili.
 5. Rada města schválila uzavření smlouvy o zřízení služebnosti umístění kanalizační přípojky k pozemkovým parcelám č. 496/17 v k.ú. Trpišov. Žádost o připojení novostavby.
 6. Rada města schválila rekonstrukci vedení nízkého napětí (zemní umístění), která bude vybudována společností ČEZ Distribuce, a. s., a povede od hospody ve Škrovádě po Mlýn ve Skalách, ulice Svatojánská k č.p. 147 a ulice od úřadovny Škrovád č.p. 11 k ulici U Lesa. Rada souhlas podmínila umístěním nových kabelů pro veřejné osvětlení a chráničkou pro datový kabel do jejich prováděného výkopu.
 7. Na základě schválení nové organizační struktury Rada města zrušila staré usnesení ohledně působnosti v rozhodování Hospodářsko správního odboru, který byl zrušen, o uzavírání krátkodobých výpůjček, výprosů, pachtů a pronájmů a pověřila tím nově vzniklý Správní odbor.
 8. Rada diskutovala návrh smlouvy o spolupráci o dodávce multifunkční tiskárny a její následné správy. Bod byl odložen na jednání příští Rady.
 9. Dále projednávala návrh smlouvy o pronájmu tiskárny. Bod byl také odložen na příští zasedání. K odložení došlo z důvodu žádosti radních o další podrobnější podklady.
 10. Rada rozhodla o pořízení informačního systému ORION od společnosti IRESOFT s.r.o. Zakoupený informační systém bude sloužit pečovatelské službě k zefektivnění chodu. Program umožňuje evidovat potřebné informace, zlepšit jejich sdílení a jednoduše je centralizovat do jednotného systému. Mimo jiné vytváří výstupy pro povinné vykazování statistických dat na MPSV.
 11. Byl udělen souhlas s převodem finančních prostředků ve výši 788 553 Kč od ZŠ na účet města. ZŠ obdržela část dotace související s výměnou oken a rekonstrukcí kotelny, která doposud byla hrazena z rozpočtu města.
 12. Rada odsouhlasila změnu schváleného rozpočtu:
  1. vypracování podkladů k ocenění majetku Spartaku,
  2. organizace výběrového řízení na dodavatele vybavení přístavby ZŠ,
  3. nákup roušek pro krizové situace.
 13. Došlo k rozhodnutí o uzavření dodatku ke smlouvě o opravě fasády ZŠ se společností Realitní a stavební společnost s.r.o. Dodatek posouvající termín dokončení nátěru jedné strany budovy z důvodu nutnosti schválení omezení provozu na hlavní silnici.
 14. Došlo ke schválení přijetí dotace z programu „Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji“ ve výši 31 310 Kč.
 15. schválila zapojení Švýcárny do projektu sázení stromků, které se bude konat 17. 10.
 16. pověřila MěÚ přípravou dodatku ke smlouvě s Recyclingem – kovové odpady a.s., který bude řešit
  1. možnost stanovení bezplatného finančního limitu na poplatníka. Dosavadní smlouva umožňuje pouze stanovení bezplatných hmotnostních limitů dle jednotlivých komodit.
  2. Zároveň Rada požádala výbor pro Životní prostředí o spolupráci při stanovení tohoto limitu.
 17. schválila koordinační situační výkres na parkoviště u sportovišť na nábřeží u stadiónu Spartaku a jeho předání k dokončení projektové dokumentace ke stavebnímu povolení.

Odkaz: www.slatinany.cz/deska/usnesrady/rm_07120.pdf

Odkaz: Ozvěny 2020-10

param = dotace_kraj_tis 31 Návštěvnické centrum

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.