Rada města Slatiňany projednala na 75. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 75. schůzi dne 19. 10. 2020:

 1. Rada schválila úpravu závazných ukazatelů ZŠ. Úprava souvisí s přijetím dotace od MŽP na rekonstrukci kotelny a výměnu oken. Souvisí s peněžním přijetím části finančních prostředků spojených s dotačním titulem.
 2. Rada schválila úpravu závazných ukazatelů MŠ. Úprava souvisí s odložením rekonstrukce elektroinstalace a topení v MŠ na rok 2021 z důvodu velkého rozsahu stavebních prací a s tím souvisejících vysokých nákladů, které vzešly z vypracované projektové dokumentace.
 3. Schválení plánu práce v lesích pro rok 2021, který zpracoval hajný a odborný lesní hospodář města. Z důvodu kůrovcové kalamity a nepříznivé situace na trhu se dřevem se počítá s výdaji 620 tis. Kč a příjmy ve výši 100 tis Kč. Částky neuvádějí dotace, které by ztrátu měly alespoň částečně krýt.
 4. Vzhledem ke změně organizační struktury a zániku hospodářsko-správního odboru, byla původní pravomoc tohoto odboru ve věcech nájmů pozemků v chatové oblasti „Borek“ přidělena odboru správnímu.
 5. Schválení dodatku ke smlouvě o spolupráci při likvidaci odpadů – navýšení počtu sběrných nádob na potravinářské oleje a tuky. Bezplatné plnění „výměnou za odpad“.
 6. Rada města schválila pronájem existujícího reklamního billboardu na restauraci Monaco o rozměrech cca 3 m × 0,7 m na křižovatce pod hřebčínem. Cena 3 000 Kč / rok vychází z obecně závazné vyhlášky.
 7. Bylo rozhodnuto o vypovězení smluv o stravování k 1. 1. („náhrada stravenek“), jelikož stravování zaměstnanců bude nově financováno formou paušálu, smlouvy o poskytování stravování tak pozbývají smyslu.
 8. Vzhledem k ukončení platnosti původní pojistné smlouvy na přívěsný vozík, který provozuje jednotka Sboru dobrovolných hasičů, došlo ke schválení zařazení vozíku do jedné pojistné smlouvy, která zabezpečuje vozový park města.
 9. Rada města rozhodla o provedení znaleckého posudku na cenu kanalizace „pod lihovkou“, která by mohla být využita při „odkanalizování“ Kunčí.
 10. Rada odsouhlasila změnu schváleného rozpočtu (dorovnáno financováním výdajů 1 539 900 Kč) – rozpočtování obdržených neinvestičních dotací.
 11. V různém Rada:
  1. byla informována o uzavření o vánočních prázdninách v termínu 23.12.– 31.12.
  2. se zaobírala žádostí občana s přemístěním „hnízd“ (nádob na separovaný odpad) v ul. Neumannova. Žádosti nebylo vyhověno.
  3. pověřila člena Výboru pro životní prostředí projednáním finančních limitů Sběrného dvora.
  4. pověřila MěÚ návrhem na průzkum trhu na nákup počítačů.
  5. souhlasila s pozváním předsedy Osadního výboru Trpišov na další zasedání Rady města za účelem projednání žádosti o umístění dětského hřiště.
  6. se zaobírala projektem WIFI4EU.
  7. pověřila MěÚ, aby k soukromému stavebnímu záměru „Přístavba a nástavba objektu Potraviny Málek“ získala od projektanta vizualizaci.
  8. řešila průběh jednání se Spartakem ohledně převodu pozemků.
  9. byla seznámena s výsledky ankety o rekonstrukci plovárny (viz Ozvěny listopad 2020).

Odkaz: www.slatinany.cz/deska/usnesrady/rm_07520.pdf

Odkaz: Ozvěny 2020-12

Jeden komentář u “Rada města Slatiňany projednala na 75. schůzi”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.